3 december

Dag 357

En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galiléa, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen.
De vrouwen bij het graf van Jezus

God loste daar op Calvarie het zondeprobleem op, daar werd de schuld betaald. Toen deze Adam, de tweede Adam, stierf, betaalde Hij de prijs der zonde voor het menselijk ras.

En de wereld plaatste Hem in een graftombe en verzegelde Hem in die tombe.

Vandaag zouden ze hetzelfde doen. Vandaag proberen ze hetzelfde te doen. Ik wil niet dat u dit mist. De wereld probeert (en het zal steeds slechter worden) Christus opnieuw in de graftombe weg te verzegelen. Ze proberen Hem een historische God te maken, Eén Die in [vroegere] dagen rondwandelde en aan discipelen macht gaf om zieken te genezen en om duivelen uit te werpen.

Maar wat deden ze? Zodra zij dachten dat ze van Hem af waren, precies zoals Kaïn toen hij dacht dat hij van Abel af was, toen verzegelden zij Hem in een graftombe en plaatsten Hem daarin.

En tegenwoordig proberen ze Christus in een graftombe vast te houden. Maar o, wat veroorzaakte de Paasmorgen! De Paasmorgen ruïneerde hun gehele theologie. Toen kwam er een Paasmorgen voor een volk, een gemeente hier, negentienhonderd jaar later, en het ruïneerde hun theologie. Hij is niet dood; Hij leeft voor immer. Ze kunnen Hem in geen enkel graf houden. U kunt Hem in een Methodistengraf leggen of een Baptistengraf of een Presbyteriaans graf of wat u ook maar doet. Maar Hij stond op uit dat graf en leeft vandaag. Ik had een Baptistengraf en u zou een Methodistengraf gehad kunnen hebben, maar op een dag stond Jezus daaruit op, van een historische God tot een levende, tegenwoordige God, Die voor immer leeft.

Er vond iets plaats op die Paasmorgen. Het was een zegel, een geldig zegel. Toen zij Hem meenamen en Hem in het graf legden, plaatsten zij er een Romeins zegel bovenop, maar toen dat uur aanbrak, toen dat uur aanbrak! Hij verbleef daar enige tijd; dat is waar. Hij verbleef daar gedurende deze drie dagen en nachten. Maar op dat bepaalde moment waarvan de Schrift sprak (halleluja), op die tijd toen Hij zei: “Vernietig dit lichaam en ten derde dage zal Ik het opwekken”, toen was er niets dat dat Schriftgedeelte kon stoppen, het moest gaan plaatsvinden. En dat zegel werd verbroken en Hij stond op, dezelfde Jezus, opnieuw levend voor immer!


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)