24 april

Dag 134

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
De oogst wordt binnengehaald en het onkruid wordt verbrand

Velen denken dat de antichrist Rusland is. Zet dat uit uw gedachten. Helemaal niet. De antichrist is religieus. Jezus zei: “De twee geesten zullen zo dicht bij elkaar liggen dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk ware.” Maak u geen zorgen over Rusland. Het is alleen een stel atheïsten. Ja, maar de antichrist zit vlak naast u. Dat is de misleider.

Onthoud, precies op de tijd dat Jezus Christus op het toneel verscheen, kwam de antichrist eraan: Judas. Ongeveer op de tijd dat Jezus Zichzelf openbaarde als de Zoon van God, openbaarde Judas zichzelf. Precies op de tijd dat Jezus heenging, ging Judas heen. Precies op de tijd dat de Heilige Geest kwam, kwam de geest van de antichrist. En ze waren broeders in dezelfde kerk. Amen. O, ik houd van het Woord. Het plaatst leven in u. Merk op, dat is Gods Woord.

Nu, toen Kaïn zijn offer bracht, religieus, zich in aanbidding neerboog - en wat betreft fundamenteel zijn - hij was precies zo fundamenteel in zijn godsdienst als Abel. Als je spreekt over fundamenteel zijn, God vereist aanbidding. Kaïn aanbad. God vereist een offer. Kaïn bracht een offer. Maar hij deed het op de verkeerde manier. Nu zullen we hiermee beginnen omdat ik zie dat mijn tijd snel opraakt.

Nu, laten we hier meteen met deze twee wijnstokken beginnen. Ik kan alles nemen, wat u maar wilt, wat vandaag op aarde is, en het u in Genesis laten zien. En ze komt nu tot het zaad. Daarom hebben wij zoveel verwarring. Het komt anders tevoorschijn. Zie? Zoals een tarwekorrel begon met één korrel, maar het eindigt met veel korrels. Daar komen al deze ‘ismen’ vandaan, al deze onzin vandaan, waar al dit overspel vandaan komt, waar al deze immoraliteit vandaan komt. Het begon in Genesis, in het begin. En het werd aangelegd als een tuin. En het ware zaad komt op tussen het onkruid en de klitten. Maar het is de hele tijd tarwe geweest.

U spreekt er altijd over hoe slecht de wereld is, hoe boos de wereld is. Dat is waar. Maar kijk hoe de kerk voortdurend groter wordt. We vergeten naar die kant te kijken. Jezus zei: “Laat ze tezamen opgroeien.” Wanneer de wereld bozer wordt en bozer en bozer, wordt de gemeente voortdurend krachtiger en krachtiger en krachtiger.

Wanneer de vijand binnenkomt als een vloed, zal de Heilige Geest er een standaard tegen oprichten. Halleluja. Laten we gaan. Glorie. De winden waaien; hijs uw zeilen. Halleluja. Ga recht op de storm af. Waarom maakt u zich bezorgd? Wie is de Kapitein? Hij zal ervoor zorgdragen. Nu: “Vrees niet, Ik ben er altijd.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De eindtijd   7 maart 1954

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)