17 september

Dag 280

Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.
De wijngaardenier betaalt de werknemers uit

Nu, wat is het zegel van de levende God? O, als dat niet een groot geschilpunt is in de wereld van vandaag. Sommigen zeggen dat dit het houden van de sabbat is en sommigen zeggen dat het is om dit of dat te doen. Maar de Bijbel zei dat de Heilige Geest het zegel van God is. Efeze 4:30 zegt: “Bedroeft de Heilige Geest van God niet waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing.” Zie? Goed. Het is de Heilige Geest.

Wat kwam toen? Nu, kijk. O, als ik hier aan denk, springt mijn hart op. Nu, Hij zei: “Houd de vier winden vast totdat (met andere woorden) wij de dienstknechten van onze God in hun voorhoofd verzegeld hebben.” (De dienstknechten, de Joden.) Johannes draaide zich om en zei: “Ik zie honderdvierenveertig duizend verzegeld.” Nu, alle winden begonnen te waaien en ze zouden de aarde bedekt hebben en de slag van Armageddon zou hebben plaatsgevonden in de Eerste Wereldoorlog.

Jezus sprak over die mensen. Hij zei: “Sommigen kwamen binnen op een bepaald uur, en een ander uur, en er waren mensen van het elfde uur, de mensen van het elfde uur.” Nu, u die geestelijk bent, lees tussen de regels door, omdat ik hier wat moet overslaan om haast te maken. Nu kijk. “Zij kwamen binnen, de mensen van het elfde uur.” De eersten kwamen binnen en ontvingen een penning, en de volgenden kwamen binnen en ontvingen een penning, en de mensen van het elfde uur kregen dezelfde penning als de eersten. Is dat juist?

Let nu op, de Jood is de mijlpaal die wij nu volgen. Nu, toen de Eerste Wereldoorlog kwam, overkwam het elke Jood, zij werden verspreid over alle volken. Zoals bij de eerste Schriftplaats die vandaag werd gevraagd, hoe Hij hen zou verstrooien onder alle naties; daar zijn zij allemaal. En hier komen de winden Jeruzalem binnen, overal, een wereldoorlog.

En Hij zei: “Houd ze vast. Stop ze, totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld hebben.” Met andere woorden: “We brengen hen binnen uit alle volken; overal vandaan brengen wij hen binnen, omdat wij hen precies hier binnen moeten hebben om die honderdvierenveertig duizend te verzegelen. Houd ze vast!”

En de Eerste Wereldoorlog stopte in de elfde maand van het jaar, de elfde dag in de maand, het elfde uur van de dag, zodat de mensen van het elfde uur konden binnenkomen: de laatste roep voor de Jood. En hij zal dezelfde doop van de Heilige Geest ontvangen die zij daar oorspronkelijk op Pinksteren kregen, op dezelfde wijze gedoopt worden en alles, de mensen van het elfde uur die binnenkomen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)