10 augustus

Dag 242

En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.
Een profeet roept tot bekering, enkelen luisteren, anderen spotten en anderen kijken toe

Jona de profeet was een teken. Zijn teken was toen de walvis hem op de oever uitspuugde. Dat was een teken. Deze mensen waren heidenen, vissers van beroep. En ze zagen de walvisgod aankomen, de god van de zee, en de profeet opgeven en hem op de oever spugen om de boodschap te geven. En daar ging hij langs de oever. Toen was dat het teken. Nu, de stem was: “Bekeer u of kom om.” Voordat God die natie trof om haar aan stukken te scheuren en haar onder de zee te laten zinken, zond Hij een profeet met Zijn Woord. Hij gaf een teken, een bovennatuurlijk teken.

Onthoud, dat teken houdt stand tot op deze dag. Jezus verwees ernaar. Hij zei: “Zoals Jona, de profeet, gedurende drie dagen en drie nachten in de maag van de walvis was, zo moet de Zoon des mensen het insgelijk. Een boos en overspelig geslacht zoekt naar tekenen”, en ze zullen het krijgen, het teken van de opstanding. Als we ons ooit in een boos en overspelig geslacht hebben bevonden dan is het nu wel. En Jezus zei dat dit zo zou zijn. “Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen.” Dan zijn wij in een boos en een overspelig geslacht. En zij zullen het teken krijgen van de opgestane Christus, Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Jezus zei dat. Dat is waar.

Jona kwam voort; hij was een profeet. De Here zond hem. Hij probeerde het te ontlopen, zoals Mozes. Je kunt de kwestie niet ontlopen. Veel mannen zullen u op de schouder kloppen en zeggen: “Kom bij onze groep. Kom bij onze groep.” Er is geen groep; God is de Enige onder Wie u bent. “Kom bij ons.”

Hij ontliep het, hij ging weg, begon naar Tarsis te gaan. God plaatste hem in een walvis en stuurde hem regelrecht terug. En hij ging daar naarbinnen en dat was het teken. En de stem van het teken was om zich te bekeren of om te komen. Dat was de enige manier, want zij geloofden het teken en hoorden de stem.

Dat is de enige manier dat de leden van de kerken van deze dag niet in het oordeel zullen komen, wanneer zij het teken geloven en de stem van God horen. De stem was: “Bekeert u of kom om.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)