9 augustus

Dag 241

En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo. En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is? Want als gij heengaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naarstigheid op den weg, om van hem verlost te worden; opdat hij misschien u niet voor den rechter trekke, en de rechter u den gerechtsdienaar overlevere, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpe. Ik zeg u: Gij zult van daar geenszins uitgaan, totdat gij ook het laatste penningsken betaald zult hebben.
Jezus spreekt tot de schare

Het uur is nu gekomen tot de eindtijd. Wij zijn in de schaduwen van het komen van de Here en de gemeente kan het niet onderscheiden. Wij leven in een later uur dan u denkt.

Als Paulus vanavond zou kunnen opstaan uit de dood in Middletown: over een brandend vuur gesproken. Ze zouden hem in de gevangenis hebben voor het daglicht aanbrak, als een maniak of een wildeman. Die man, gevuld met de Heilige Geest en ziende dat de dingen gaan op de wijze waarop ze gaan, en wetende dat de tijd op handen is: er zou een opwekking zijn, of zij zouden naar de gevangenis moeten komen om hem te horen. Dat is waar.

Nu, Jezus zei dit allemaal; en de Bijbel zegt dat in de laatste dagen, juist voor het komen van de Here, er grote tekenen zullen zijn en wonderen die op de aarde plaatsvinden. En weet u, de kerk is zo dood in theologie en allerlei scholingen en trainingen en studieprogramma’s dat ze die dingen niet meer kan onderscheiden.

Zei Jezus niet tot de gemeente in Zijn dag: “Gij kunt het aanschijn van de hemel onderscheiden, maar de tekenen der tijd kunt gij niet onderscheiden. Want als gij Mij zoudt hebben gekend, dan zoudt gij Mijn dag hebben geweten.” Het uur van de bevrijding van de gemeente, en zij kunnen het niet onderscheiden.

Er is iets fout. Ik spreek over de gehele gemeente, allen die zichzelf Christenen noemen. God kan beginnen iets te doen en geestelijke dingen gebeuren: mensen worden gered en gevuld met de Heilige Geest. Vele duizenden die zichzelf Christenen noemen zullen zich er van terugtrekken en zeggen: “O, dat zijn heilige rollers.” U hebt geen geestelijke onderscheiding, want alles wat de Heilige Geest doet staat geschreven in de Bijbel. Beoordeel alle dingen door de Schrift.

Dat is hoe wij kunnen onderscheiden of ons onderscheidingsvermogen juist is. Als de Bijbel zegt: “Jezus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig”, geloof ik dat. Als Jezus zei: “De dingen die Ik doe, zult u ook doen”, geloof ik dat. En als de Bijbel zei dat de Heilige Geest voor elke generatie is - zoveel als de Here, onze God, zal roepen - dan geloof ik niet dat een handdruk die plaats inneemt. Ik geloof dat het dezelfde Heilige Geest is Die toen viel, dezelfde tekenen tonend, dezelfde wonderen.

Het beste getuigenis dat wij hebben dat wij de Heilige Geest ontvingen, is wanneer onze geest getuigenis aflegt met het Woord.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)