13 januari

Dag 32

Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik. En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt. En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Begrijpt u waarom wij zoveel verwarring hebben, de één gelooft dit en de ander gelooft dat? Omdat de geestelijk geopenbaarde Waarheid door God alleen moet komen. Het Woord is verborgen voor de wijzen en verstandigen. God heeft dat gezegd. En Hij openbaart het aan kinderkens, zovelen er willen leren. Wees dus een kind, verneder uzelf en zeg: “O God, hier ben ik. Maak Uzelf slechts aan mij bekend. Ik houd van U.” God zal Zichzelf aan u openbaren; Hij zal Zichzelf bekend maken. Begrijpt u het? Let op.

Toen Johannes Jezus zag aankomen was het slechts een gewone Man, op geen enkele wijze anders van gestalte dan de doorsnee man. Hij liep midden tussen de mensen door en niemand kende Hem, liep regelrecht door tot de poel van Bethesda en overal heen. Soms begonnen ze met Hem te twisten, de Farizeeërs; Hij liep dan gewoon bij de menigte vandaan. En ze konden Hem niet van iemand anders onderscheiden; ze droegen allemaal baarden en lange kleding, dus zagen ze er allemaal hetzelfde uit, geen verschil.

Zoals een klein verhaal daarover, misschien waar, misschien niet, ik kan het niet zeggen. Maar men zei dat hij op die dag aan het prediken was om ongeveer elf uur en aan het debatteren was met de priesters aan de overkant van de rivier. Hoe dan ook, we weten dat hij bij de rivier aan het dopen was. En hij keerde zich om en keek, en hier komt Jezus de heuvel aflopen, komt naar de oever van de Jordaan. En terwijl Johannes keek, herkende hij Hem snel. Hij zei: “Zie het Lam van God Dat de zonden der wereld wegneemt.” Begrijpt u het? “Zie” betekent “zie ernaar op.” “Zie het Lam van God Dat de zonden der wereld wegneemt.”

Daar in het boek van Johannes zei hij: “Ik kende Hem niet (Hij was zoals iedere andere man), maar Hij Die mij in de woestijn vertelde om te gaan dopen met water, zei dat op Wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven, Diezelfde zal dopen met de Heilige Geest en vuur.” Amen. Begrepen? “Op Wie gij zult zien”: openbaring.

Johannes legde getuigenis af dat hij de Geest van God zag. Johannes was gezalfd; aan Johannes was het voorrecht verleend Hem te introduceren. Johannes was de enige die er iets over wist. Want het was alleen aan Johannes gegeven. En hij legde er getuigenis van af en zei: “Ik zag de Geest van God neerdalen als een duif. En het kwam op Hem en een stem uit deze duif sprak: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Hoort gij Hem.’” Oh, my, daar hebt u het: geestelijk geopenbaarde waarheid. Niemand anders zag het, of de Schrift heeft er niets over vermeld dat zij dat zagen. Maar Johannes legde getuigenis af. Het was geopenbaard aan Johannes zoals het was geopenbaard aan Abel, zoals het was geopenbaard aan Petrus, zoals het wordt geopenbaard aan iedere gelovige hier vanavond. Iets wat u niet kunt, u kunt het niet uitleggen. Johannes kon niet door alle uitleggingen heen gaan en zeggen: “Op deze manier was het, en op deze manier was het.” Hij zei: “Ik zag de Geest van God. Dat maakt het vast. En God vertelde mij in de woestijn dat op Wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven, Diezelfde is het Die zal dopen met de Heilige Geest en vuur; daarom weet ik dat Hij het is.” Amen. Dat maakt het vast.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geloof eenmaal overgeleverd aan de heiligen   1 mei 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)