12 januari

Dag 31

En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven? Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeën; En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent; Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.
Johannes spreekt tot de mensen aan de oever van de Jordaan.

Met de voorloper Johannes de Doper, kwam de stem van één die roept in de wildernis; wel, de Bijbel zei dat alle hoge plaatsen zouden worden vernederd en alle dalen zouden worden verhoogd en al deze dingen zouden plaats vinden. De bergen zouden huppelen als rammetjes en de bladeren zouden in hun handen klappen. Wel, ze verwachtten een opschudding door deze man als hij uit de gangen van de hemel zou neerkomen, helemaal gekleed in fijn linnen en kronen op zijn hoofd en dergelijke.

Wat gebeurde er? God zond een oude prediker naar hen toe uit de wildernis, met een stuk schapenvacht om zich heen geslagen, die er uitzag als een behaarde rups, zijn gezicht vol met baard.

“O, weg met zo iemand die sprinkhanen eet en wilde honing. Daar willen we niets mee te maken hebben. Hoe kan zoiets de voorloper van de Messias zijn?” Maar het was Gods manier om aan de Messias vooraf te gaan.

We moeten het ontvangen op de manier dat God het heeft gezegd; God heeft daar welgevallen aan. Dat is Zijn manier. Hij is vol wijsheid. Hij is vol kracht. Hij is almachtig, alom tegenwoordig, oh, Hij is God, de IK BEN. Niet de “Ik was” of “zal zijn”. Maar “IK BEN” voor eeuwig Dezelfde. Hij is God en Hij doet dingen op geheimzinnige manieren. Maar Hij doet het voor Zijn eigen glorie. Hij doet het omdat het zo het beste is op die manier. Wij moeten het ontvangen op de manier dat Hij het zendt.

Ik ben er zeker van dat alles wat wij hebben uitgetekend op onze kaarten en kalenders, enzovoort: Jezus komt op een wolk, de volgende heeft Hem op een wit paard en al dergelijke, dat het allemaal anders is wanneer Hij komt. Het zal niet op de manier zijn die wij hebben uitgemaakt, en velen zullen het niet kunnen zien.

Velen zullen falen deze dag te zien waarin wij leven. Velen falen om het teken te zien van de komende Messias precies nu. Velen falen om het te zien. Het is vlak voor hen, toch zien ze het niet.

Jezus zei toen Hij sprak, ik geloof dat het in Lukas is; en Hij zei: “Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen. Zoals het was in de dagen van Noach...” Hebt u opgemerkt wat Hij zei over de moraal van de mensen in de dagen van Noach? “Etend, drinkend, huwend, ten huwelijk gevend.” Maar toen Hij zei: “Sodom”, daar liet Hij het bij. Dat was het vuur dat Sodom verbrandde. Het is het vuur dat de aarde vandaag zal treffen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De onveranderlijke God   26 maart 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)