11 januari

Dag 30

En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.
Christus overwint de verzoekingen van Satan na een vasten van 40 dagen.

We weten dat allemaal, hoe God Mozes had geroepen en hem had gekozen in de vroegere dagen, hoe hij werd geboren om een profeet te zijn. En toen zijn moeder hem ter wereld bracht, zag zij dat hij een mooi kind was. Mozes was ook een volmaakt type van de Here Jezus: geboren gedurende de tijd van vervolging. Hoe de vijand hem probeerde te doden precies zoals ze de Here Jezus probeerden te doden. Toen Jezus werd geboren vaardigde het Romeinse keizerrijk een bevel uit om al de kinderen onder de twee jaar te doden. En toen Mozes werd geboren en men zag dat hij een knap kind was, verborgen zijn ouders hem zoals Jozef en Maria Jezus verborgen. Elk ding: hij werd geboren om een bevrijder te zijn en om een profeet te zijn, om een priester te zijn; en Jezus was dat evenzo, op elke wijze.

Maar toen de wet werd gegeven faalde Mozes. Hij kwam naar beneden en sloeg de steen die in zijn hand was stuk en gooide die op de grond en brak de geboden vanwege de zwakheid die hij had, wat drift was. En hij brak de geboden en keerde terug, wat liet zien dat priesterschap, het Levietische priesterschap verbroken zou worden.

En gedurende zijn verzoeking was hij veertig dagen in de woestijn en Jezus was veertig dagen in de woestijn. En toen Hij eruit kwam, verzocht Satan hem op Zijn zwakste punt, honger (veertig dagen gevast). Toen hij Mozes ontmoette kon hij hem omverwerpen, maar toen hij Jezus ontmoette, ontdekte hij dat er iets meer was dan daar bij Mozes. Hij zei: “Indien Gij de Zoon van God zijt, volbreng hier dan een wonder voor mij. Laat mij U het zien doen, dan zal ik U geloven. Maak hier brood uit deze stenen. Als U de Zoon van God bent, kunt U het doen.” Jezus wist dat Hij slechts deed wat de Vader Hem liet zien. Hij zei: “Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen maar van ieder Woord dat de mond Gods uitgaat.”

Satan bevocht Hem voortdurend en gebruikte zelfs de Schrift, en Jezus kwam terug met: “En er staat ook geschreven.”

En Jezus versloeg Satan zonder enige Goddelijke gave te gebruiken die Hij had, wat laat zien dat de zwakste Christen Satan kan verslaan met het Woord van God. En dat is de reden waarom ik de persoon probeer voor te houden: niets in het individu, de prediker; het is in Christus en Christus is in Zijn Woord.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wat is dat in uw hand?   20 november 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)