21 februari

Dag 71

En de Farizeën, uitgegaan zijnde, hielden te zamen raad tegen Hem, hoe zij Hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen. En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden; Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

Ik veronderstel dat Hij niet veel opleiding van deze wereld had gekregen, want we hebben geen vermelding dat Hij ooit naar school ging, geen bericht in de Schrift of de geschiedenis dat Hij ooit naar school ging. Maar Hij had natuurlijk een opleiding. Maar waar Hij die kreeg weten we niet. En nu, we hebben een vermelding waar Paulus naar school ging, en anderen, maar we hebben geen vermelding waar Jezus naar school ging.

Hij was gewoon een normale Man, sprak gewone taal, de taal die u op straat gebruikt die iedereen, de gewone mensen, zouden kunnen verstaan.

Er was dus niets bijzonders aan Zijn uiterlijk, enzovoort, waardoor u zou kunnen opmaken wat Hij was. Wat Hij was kwam niet door een uiterlijke verschijning. Want Hij was een Man aan de buitenkant maar aan de binnenkant was Hij God, Immanuël. Vader God was in Hem, de wereld met Zichzelf verzoenende. Zodoende bracht Hij het christelijk geloof.

We zullen nu op Hem letten. Wat maakte Hem anders? Als spreker was Hij, vermoed ik, niet zo krachtig om de straat op te gaan, zoals wij doen en schreeuwen, want de Bijbel zei: “Zijn stem werd niet gehoord op straat. En een gekrookt riet en een rokend lemmet...”, enzovoort, zoals de profeet zei dat het zou zijn.

Dus er was iets met Zijn spreken dat toch het hart van de mensen raakte. Hij hoefde niet zo krachtig over te komen in een uiterlijke demonstratie, maar er lag iets verborgen in Zijn spreken dat de harten van de mensen fascineerde.

Hoe dikwijls heb ik er van genoten grote predikers te horen spreken, en ik houd ervan hen te horen. Maar ik heb me dikwijls afgevraagd hoe Hij Zich gevoeld moet hebben, toen Jezus die dag daar stond en Zijn armen uitstrekte en zei: “Komt tot Mij, gij allen die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven.” O, wat had ik dat graag willen horen.

Ik had Hem graag willen horen toen Hij daar op de rots zat, misschien op de berg waar Hij Zijn prediking hield op de berg, en naar Hem luisteren. Zei: “Zalig zijn de reinen van hart; zij zullen God zien. Zalig zijt gij wanneer men u zal vervolgen en allerlei lol over u maken, valselijk vanwege Mijn Naam. Verheug u en wees uitermate verheugd, want groot is uw loon in de hemel. Want zo vervolgden zij de profeten die voor u waren.” Zie?

O, wat zou ik Hem dat graag hebben horen prediken. Broeder Bosworth zei dat ik dat wellicht nooit zal kunnen horen, maar ik heb de hoop dit te zullen horen: “Welgedaan, Mijn goede en getrouwe dienstknecht.” Als ik dat slechts kon horen, dat is alles, dat zal mij echt bevredigen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Ernstig strijden voor het geloof   23 januari 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)