22 februari

Dag 72

En Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken; En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf Hij den toe naam Petrus; En Jakobus, den zoon van Zebedéüs, en Johannes, den broeder van Jakobus; en gaf hun toe namen, Boanerges, hetwelk is, zonen des donders; En Andréas, en Filippus, en Bartholoméüs, en Matthéüs, en Thomas, en Jakobus, den zoon van Alféüs, en Thaddéüs, en Simon Kananites, En Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
Roeping van de twaalf dicipelen en twee aan twee uitzenden.

Dat is een van de lieflijkste woorden die ik ooit heb gehoord. “Vader, Ik heilig Mijzelf voor hun zaak.” Wist u dat Hij een recht had om een thuis te hebben? Hij was een Mens. Wist u dat Hij een recht had om een vrouw te hebben? Hij was een Man. Hij had recht op al deze dingen, maar Hij zei: “Vader, Ik heilig Mijzelf ter wille van hen. Ik heilig Mijzelf.”

Ik sprak gister met een kleine prediker, ik zal over enige avonden hier langs de hoofdweg voor hem gaan prediken. En ik vroeg hem naar een bepaalde zaak en hij zei: “Ja, broeder Branham, maar de meeste van mijn mensen geloven daar niet in.”

Ik zei: “Zijn ze bijna allemaal wettisch?”

“Ja.”

De broeder gelooft dat niet. Maar hij zei: “Ter wille van hen...” O, ik wilde hem om zijn nek vallen. “Voor hun zaak (zie), ik heilig mijzelf voor hun zaak.”

O, Jezus trainde twaalf mannen, zodat door deze twaalf mannen het Evangelie naar de wereld kon worden gebracht. En Hij zei: “Voor hun zaak heilig Ik Mijzelf.” Houd u in acht ter wille van uw buren, ter wille van iemand anders. “Gebruik uw vrijheid niet als een dekmantel,” zei Paulus, “maar heilig uzelf.” Gedraag uzelf in uw buurt zoals een echte Christen behoort te doen. Als u uw vijand ontmoet, heilig u ter wille van hem, niet wetend wat u zou kunnen doen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)