21 december

Dag 9

En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judéa werd veel gesproken van al deze dingen. En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden
Zacharias spreekt weer na de geboorte van Johannes

Leert de Schrift dat gaven en roepingen onberouwelijk zijn? Dat is juist. Je kunt van jezelf niet iets maken wat je niet bent. Al wilde ik één meter tachtig lang zijn en vijfennegentig kilo wegen, het zou me geen enkel goed doen. Hij zei: “Wie kan, als hij dat wilde, een el aan zijn lengte toevoegen?” U bent wat u bent door de genade van God. U kunt niets toevoegen; u kunt niets wegnemen. Als God wilde dat u een prediker bent, verordineerde Hij u voordat de wereld zelfs begon. Gelooft u dat? Dat is wat de Bijbel leert.

Jezus Christus, Hij was een Zoon van God, vanaf de hof van Eden, het Vrouwenzaad. Is dat juist?

Mozes, toen hij werd geboren, maakte zichzelf geen Mozes. Toen hij werd geboren was hij een mooi kind. God had hem verwekt.

En Johannes de Doper - zevenhonderdtwaalf jaar voordat hij werd geboren, zag de profeet Jesaja hem en zei: “Hij is de stem van één die roept in de wildernis.” - hij had er niets mee te maken dat hij de voorloper van Christus was. God koos hem voor de grondlegging der wereld om de voorloper van Christus te zijn.

Ik geloof dat het Jeremia was; God sprak tot Jeremia en zei: “Zelfs voordat u werd gevormd in uw moeders schoot kende Ik u en heiligde u en ordineerde u als een profeet voor de naties.” Is dat juist? Zelfs voordat hij was gevormd in de schoot van zijn moeder. Kijk, wie kan zich voornemen een el aan zijn lengte toe te voegen?


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Hebt goede moed   21 juli 1954

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)