29 november

Dag 353

En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon! En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galiléa, om Hem te dienen. Onder dewelke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder der zonen van Zebedéüs.
Een romeinse soldaat erkent dat Jezus de Christus was na de natuurlijke verschijnselen

De Romeinse soldaat bij het kruis keek naar Jezus. Nadat de aarde een zenuwschok had gehad en zo beefde dat de rotsen van de berg afrolden; en de zon ging onder op het midden van de dag en werd zwart; de sterren kwamen niet tevoorschijn om hun licht te geven. En de aarde barstte los met stenen en een aardbeving, en het weerlicht zigzagde door de lucht en scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En de mensen renden weg en schreeuwden, ze wisten niet wat er gebeurd was. Deze Romeinse soldaat die geholpen had Hem vast te nagelen en de [speer] door Zijn hart had gestoken, keek, maar het was te laat. Hij keek en geloofde, maar het was te laat voor hem om te geloven. Wat hij had gedaan, had zijn lot bezegeld. Hij had de speer door het hart van de Redder gestoken. Het was te laat.

Ik vraag me af hoeveel Romeinen vandaag hetzelfde hebben gedaan en datzelfde zullen doen. U zou op een dag kunnen kijken, maar het kijken zou te laat kunnen zijn. Velen van vandaag zullen komen op die dag en het zal hun precies zo vergaan.

Gister was broeder Wood hier (ik zeg dit omdat het in deze boodschap voorkomt), hier bij de maatschappij van Slider, een roomskatholiek die daar gevestigd is. Hij ging erheen om cement te halen voor de kerk hier, en toen hij dat deed, vertelde hij hem waarvoor hij het wilde hebben en de roomskatholiek zei: “Is dat broeder Branham?”

“Ja.”

Hij zei: “Ik zeg één ding: als hij bidt, antwoordt God.” Zie?

Ik vraag me iets af, als hij dat weet, en het bewijs ziet dat dit het ware Evangelie is; niet ik, iedereen die Christus vertegenwoordigt. Het is het Woord waarover we spreken, geen mensen.

Wat ik probeer te zeggen is dit: Als men het duidelijk bewezen Woord ziet - zoals Pilatus en de overigen deden, zoals de Romeinse soldaat deed - zult u dan te lang gaan wachten om er iets mee te doen? Hij had de speer op een andere manier moeten gebruiken. De deuren zullen gesloten worden zoals het was in de dagen van Noach; en dan is het te laat.

U zou op een ochtend wakker kunnen worden en zeggen: “Ik ben van plan om uit deze rommel te vertrekken.” Wacht niet te lang. U kunt maar beter nu zien en leven.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)