18 mei

Dag 158

Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

Eens was John Wesley - ik las een artikel over hem waarin stond dat hij over een smal paadje liep. En hij was min of meer de Anglicaanse kerk aan het bestraffen vanwege hun zonden en de dingen die ze deden. En ze noemden hem een gek. “En allen die in Christus Jezus godzalig zullen wandelen, zullen vervolgingen lijden.” U zult veracht en verworpen worden. “En indien zij de Meester van het huis Beëlzebub noemen, hoeveel te meer zullen ze Zijn discipelen zo noemen.”

En daar was een van deze beambten van de Anglicaanse kerk, geweldig grote man, die John zag aankomen, en hij was een kleine man. Dus deze grote knaap posteerde zich midden op de weg. Meneer Wesley liep tot vlak voor hem. En hij kon niet om hem heen; hij zei: “Neem me niet kwalijk, meneer. Zou u opzij willen gaan zodat ik kan doorlopen?”

Deze man zei: “Ik ga nooit opzij voor een dwaas.”

Meneer Wesley tikte beleefd tegen zijn hoed, liep om hem heen en zei: “Ik doe dat altijd.” Dus ik denk dat dat het wel ongeveer duidelijk maakt. Hij doet het altijd.

Nu, deze verschillen zijn er altijd geweest sinds Kaïn en Abel; Kaïn en Abel, de eerste menselijke wezens die leven voortbrachten op aarde. Adam en Eva brachten er twee voort, een van één soort en een van een ander. Daar waren Kaïn en Abel. Daar waren Ezau en Jakob. Langs de hele linie is dat altijd zo geweest, de twee geesten die tegen elkaar strijden in de kerken. We hebben daar meer dan genoeg van.

En het kwam altijd tot een plaats dat er een tijd van afscheiding moest komen. Abraham en Lot vertrokken om de stad te vinden wier Bouwer en Maker God was. Lot was een vleselijk karakter. En het kwam ten slotte tot een plaats dat Abraham en Lot moesten scheiden voordat Abraham ooit de belofte kon ontvangen. Ze moesten scheiden, de een van de ander.

En zo is het vanavond; u moet uzelf afscheiden van de dingen van de wereld. U moet met Christenen wandelen. Ik ben een groot voorstander dat Christenen omgaan met Christenen. Beslist. Je kunt niet samen wandelen tenzij je het met elkaar eens bent. En stemt u eerst samen met Christus. En ieder persoon die met Christus instemt, zal met u instemmen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Horen, herkennen en handelen   7 juni 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)