15 juni

Dag 186

Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesaréa Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.
Wie gelooft gij dat Jezus was?

Ik sprak onlangs met een priester die mij ondervroeg. Hij zei: “Wij begonnen op Pinksteren.”

Ik zei: “Dat is absoluut de waarheid, maar waarom ging u erbij vandaan? Hoe kon u het ooit verliezen?” Ik zei: “Wat zij daar terug onderwezen, als dat de eerste paus was, Petrus, waarom doet u dat dan niet vandaag?”

Zei: “Wel, wij hebben vergeving van zonden. Jezus zei: ‘Wiens zonden u vergeeft, dien zijn zij vergeven.’”

Ik zei: “Dat is waar.” Ik zei: “Vergeef ze dan op de manier waarop de eerste paus het deed op de Pinksterdag.” Ik zei: “Ik ben een ouderwetse Katholiek.” Ik zei: “Wat was het? In het tweede gemeentetijdperk kregen ze wat ze de lering noemden, zoals Jezus zei, van de Nikolaïeten. ‘Niko’, ‘de leken overwinnen’. En toen in het derde tijdperk, van Smyrna, het tijdperk van het huwelijk. En dan komt dat van Thyatíre en ze maakten een geweldig grote organisatie en brachten haar omlaag en stampten alles eruit. En die kleine groep van ware gelovigen van Pinksteren werden onder de voet gelopen.”

Hij zei: “Wel, het bewijst dat de Katholieke kerk een grote kerk is. Kijk naar de grote stormen die ze heeft doorstaan.”

Ik zei: “Met de staat en elk ding achter haar, en al de hoogwaardigheidsbekleders, dat is geen mysterie. Hoe hebben de Pinkstermensen het overleefd met alles tegen hen behalve God?” Amen. Maar wij staan nog steeds met de doop van de Heilige Geest.

Waarom wilt u een vervangingsmiddel nemen terwijl de hemelen vol zijn met de echte oorspronkelijke Pinksterkracht? Waarom zou ik een ‘handgeven’ of enige droge-ogen belijdenis nemen, wanneer de Heilige Geest de ruimte vervult en bereid is om uw hart te vervullen met het echte ware Pinksteren? Waarom zouden we er een vervangingsmiddel voor nemen? Laat mij Christus hebben.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)