31 augustus

Dag 263

En al deze dingen hoorden ook de Farizeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem. En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

Wanneer God op het punt staat iets te doen, heeft Hij er altijd een getuige van. Ik ben vandaag zo blij dat we om ons heen kunnen kijken, vlak voor de komst des Heren, en de getuigenissen van Zijn verschijning zien, de tekenen in de gemeente zien van de nabije verschijning van de Here Jezus Christus; om te zien dat het woord voor woord wordt vervuld. Zelfs het laatste teken dat aan de gemeente zou worden gegeven vlak voor de verschijning van de Here Jezus is precies nu in de gemeente aan het werk.

Onthoud dat Hij zei: “Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen.”

Kijk wat de zondaars deden in Sodom. Kijk wat de Engel des Heren deed toen Hij naar beneden kwam om er getuigenis van af te leggen. Kijk naar wat de drie engelen deden, alle drie. Kijk naar de wereld vandaag in haar zonden. Kijk naar de gemeente vandaag in haar toestand zoals Lot. Kijk naar de eruit geroepen gemeente die een gevecht heeft zoals Abraham had. De man of vrouw vandaag die probeert voor God te leven heeft een strijd om door te gaan. U moet zich in het Koninkrijk van God indringen.

O, het is jammerlijk. Maar laten we ernaar kijken. Merk op, daarginds was de zondaar. Kijk wat de zonde was. De mensen hadden zichzelf zo bevuild dat ze geen normale behoefte meer hadden aan een vrouw. Kijk naar de wereld vandaag. Er is zoveel zonde in de kerk binnengeslopen en in de natie, dat het is uitgehold met zonde. Dat is waar.

Ik weet dat dit ouderwets klinkt. Een prediker nam me niet lang geleden apart en zei: “Broeder Branham, weet u waarom uw bediening vandaag niet de grootste is in Amerika?”

En ik zei: “Het maakt me niet uit wat het is in Amerika; ik wil weten hoe het genoteerd staat in de boeken van de hemel, wat het daar is.”

Hij zei: “Wel, ik zal het u vertellen. Het komt omdat u de mensen bestraft op zo’n manier.” Zei: “U foetert ze uit en dat kwetst hen. Als u ermee ophoudt dat te doen, dan”, zei hij, “zal uw bediening groeien, enzovoort.”

Ik zei: “Meneer, laat mij u iets vertellen. Wanneer het tot een plaats komt dat ik een compromis moet sluiten met het Woord van God, dan zal ik stoppen en het veld verlaten en God iemand anders laten roepen om het te doen.” Hoe kun je je stil houden? Als je eerlijk moet zijn, wees eerlijk. Ik zei: “U noemde mij een profeet, ik noem mij niet zo. U zei dat zelf. U was degene die dat zei. En als de Here mij dan voor iets zalft, hoe zou ik me daar dan rustig over kunnen houden? Hoe zou je dat kunnen doen? Iemand moet het er tegen uitroepen.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Hoort gij Hem   12 juli 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)