30 augustus

Dag 262

En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet; te bedelen schaam ik mij. Ik weet, wat ik doen zal, opdat, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig. Daarna zeide hij tot een anderen: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijf tachtig. En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht. En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon.
De bouw werkzaamheden aan de toren van Babel

Laten we Nimrod nemen. Nimrod dacht hetzelfde. Na de zondvloed was hij zich ervan bewust dat er een God was Die de goddelozen zou oordelen, want ze waren pas uit die vloed vandaan gekomen. En hij wist dat zonde de oorzaak was dat God de wereld vernietigde. Daarom, wetend dat zonde opnieuw zou maken dat God hetzelfde zou doen, probeerde hij het voor elkaar te krijgen een toren te bouwen, zodat de mensen de hemel konden binnenrennen als het hier op aarde slecht werd, en in de hemel leven en dan terugkomen op aarde en zondigen en dan weer teruggaan omhoog de hemel in.

Nu, dat is aldoor het idee van de mensen geweest, ze proberen te zondigen en op aarde te leven en tegelijkertijd in de hemel te zijn. Dat kunt u niet. Dat kunt u niet. Jezus zei dat u niet God èn de Mammon kunt dienen. Om die reden geloven wij vanavond in een totale afkeer van zonde; erbij vandaan gaan. Het is vergif. Speel er niet mee. Tolereer het helemaal niet. Heb er helemaal niets mee van doen. Kijk niet hoe dicht u er bij in de buurt kunt komen zonder te zondigen; kijk hoever u erbij vandaan kunt blijven. Blijf bij elk ding vandaan dat er zondig uitziet. Heb er helemaal niets mee van doen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)