5 juli

Dag 206

Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in den tempel, en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft. Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelven spreek. Die van zichzelven spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar Die de eer zoekt Desgenen, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is in Hem.
Jezus lerende in de tempel

Zij namen elke kans waar die zij konden om van Hem af te komen. Zijn geboorte werd in twijfel getrokken; zij zetten dat de mensen voor. Zij konden niet begrijpen hoe Hij door een maagdelijke geboorte geboren was en Jozef, Zijn vader (werd verondersteld dat te zijn), een timmerman was; en Hij werd geboren voor Jozef en Maria gehuwd waren. Zij wierpen dat de mensen voor. Ja zeker. Wat zeg ik nu? Zij maakten Hem zwart. Zie?

“Kijk naar Hem. Waar kwam Hij vandaan? Kijk naar Zijn moeder, niet meer dan een straathoer, kreeg deze Baby. En nadat de Baby geboren was (zij was reeds zwanger), toen de baby geboren moest worden huwde Jozef haar om het te verbergen en kwam toen met een smoesje voor de dag. Wel, het is het werk van de duivel, kunt u het niet zien? Het is dat soort geboorte.” Zij hielden dat de mensen voor, niet lezend in de Bijbel, in Jesaja 9:6: “Een maagd zal zwanger worden.” Ziet u wat het was? Zij gingen bij het Woord vandaan. Dat is het.

Zij maakten Zijn autoriteit zwart. “Heren, weet u niet dat wij Mozes’ discipelen zijn? Weet u niet dat wij dienaars van Christus zijn? Weet u niet dat wij de Schriften dagelijks onderzoeken en wij geen ding kunnen vinden? Men zei dat de Messias tot Zijn tempel zou komen. Geen woord van Hem dat Hij naar een tempel komt. Waar is Hij? Van welke school kwam Hij? Vraag iemand van de broeders (zowel Methodist als Baptist en Presbyteriaan), weet u, Farizeeërs, Sadduceeërs, enzovoort. Welke gemeenschapskaart heeft Hij bij Zich? Waar is zelfs Zijn autoriteit om te prediken? Hij is niet ingewijd; Hij heeft zelfs geen recht om te prediken.”

Hij zei: “Mijn verordinering komt van God. Mijn werken betuigen wat Ik ben. (Dat is juist.) Ik hoef uw papieren niet te hebben.”

Ziet u wat ik bedoel? Zij gooiden daarmee. Zijn leer, wel, zij noemden Hem Beëlzebub. Zij konden Zijn leer niet begrijpen. “Wel, Hij is het oneens met al de tradities van de vaderen. Hij is het zelfs niet eens met de Farizeeën, Hij is het oneens met de Sadduceeën; Hij is het met hun hele groep oneens. Nu, waar haalt Hij Zijn leer vandaan?” Uit de Bijbel natuurlijk.

“Wel,” zegt u, “wel, hoe weet ik dat dat juist is?” God ondersteunde het!

Dat is wat de blinde man zei: “Het is een vreemde zaak dat u zo juist bent en Hij zo verkeerd; toch kan Hij de kracht van God nemen en mijn ogen openen en u hebt het zelfs nog nooit gedaan zien worden. Amen. (Dat is een vreemde zaak. O my! Ik houd ervan Zijn zijde te kiezen, u niet? Zeker.) U zegt dat u Mozes’ discipelen bent en dat u zo goed en Hij zo fout is; laat mij dan zien dat u de dingen doet die Hij doet.” Amen.

Zij veroordeelden Hem en al Zijn beweringen. Zij zeiden: “Zijn bewering dat Hij de Messias is, is fout. Hoe zou Hij een Messias kunnen zijn als Hij niet naar de kerk komt? Hoe zou het een Messias kunnen zijn? En hier zijn wij, de crème de la crème van Israël!” Maar de crème was verzuurd. Zie? O ja, zeker, er zaten vliegen in. Dus moesten ze worden afgeroomd.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)