15 januari

Dag 34

En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was aldaar. En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom. En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.
Jezus verandert het water in wijn op de bruiloft in Kana.

Vroeger als kleine jongen dacht ik dat Christus mij liefhad en dat God mij haatte; want Christus stierf voor mij, maar God had iets tegen mij. Maar ik kwam er achter dat Christus Zelf het hart van God is. “God had de wereld zó lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat wie in Hem gelooft, niet zou omkomen, maar eeuwig leven zou hebben.”

Nu, Hij kwam eerst om te overwinnen. En wat de duivel in de wereld had gezet, was haat. En Hij kwam om de haat te overwinnen. Wanneer wij onze gevechten, enzovoort, winnen, de gevechten van de wereld, laat het altijd een voortdurend haatgevoel achter; omdat dat soort gevechten van de vijand zijn. Maar Christus kwam met liefde om de haat te overwinnen, om degenen die onbeminnelijk waren lief te hebben. Hij kwam met een ander wapen. En Hij vernederde Zichzelf, een weinig lager gemaakt dan de engelen, om de dood te ondergaan en een voorbeeld te geven. En toen Hij hier op aarde was, wandelde Hij onder de mensen.

Hij bewees Zijn wapens van oorlogsvoering toen Hij de zieken genas. Toen Hij vijf kleine broodjes nam en twee stukken vis en vijfduizend mensen voedde, bewees Hij dat Hij de kracht had over ieder atoom dat er was. Niet alleen liet Hij vis groeien, maar Hij liet gebakken vis groeien. Niet alleen liet Hij tarwe groeien in die broodjes, maar Hij liet gebakken tarwe in die broodjes groeien. Het toonde aan dat Hij die grote en machtige Overwinnaar was! Niet alleen nam Hij het water van de bron, maar Hij maakte van dat water wijn, uit die bron. Hij bewees dat Hij kracht had om te overwinnen. En Hij had lief en Zijn wapen was liefde.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)