5 juni

Dag 176

Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem. Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel. En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde een van de twaalven.
Jezus zegt moeilijke dingen waardoor vele van zijn dicipelen hem verlaten

Hij koos er twaalf en één van hen was een duivel, zei Hij. Toen wendde Hij Zich tot hen. Er was niemand die kon uitleggen wat Hij zojuist had gezegd. “Hoe zouden ze Zijn vlees gaan eten en Zijn bloed gaan drinken? En hoe kon Hij zijn afgedaald terwijl Hij hier op aarde was geboren?” Zie? Ze konden het niet begrijpen. En toen wendde Hij Zich tot de apostelen en Hij zei: “Willen jullie ook weggaan?”

En dat was het moment dat de apostel Petrus die geweldige verklaring aflegde: “Here, tot wie zouden wij gaan? Want wij zijn bevredigd. Wij weten zeker dat U en U alleen het Woord des levens in dit uur hebt. (Zie?) En daar zijn wij door bevredigd.” Ziet u, ze konden het niet uitleggen.

Je kunt geloof niet uitleggen. Het is iets wat u gelooft, en dat is zo vast dat niets anders die plaats kan innemen. Zij wisten ook dat Hij precies paste bij het Woord dat was geschreven voor het tijdperk waarin zij leefden: het Messiaanse tijdperk. En wat konden ze doen? Teruggaan in die koude, vormelijke kerken waar ze waren uitgekomen? Zeiden: “Tot wie zouden wij heengaan? Wij zijn volledig overtuigd dat U het Woord des levens hebt.” En ze konden het niet uitleggen, maar ze geloofden het. Zie?

En Jezus zei dat om Zijn toehoorders uit te wieden, tot Hij de groep bijeen kon krijgen. En uit al die mensen begrepen toen slechts elf ervan Wie Hij werkelijk was. Zij wisten dat Hij God was, en God alleen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)