12 april

Dag 122

Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David? Maar de Farizeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Ik ben hier als uw broeder; ik beweer niet dat ik enige kracht heb om te genezen. Als ik dat deed zou ik een leugenaar zijn. Ik heb geen kracht om te genezen. En ik zeg dit met een oprecht hart; ik geloof niet dat er enig persoon is die kracht heeft om te genezen. Beslist niet. Jezus gaf Zijn discipelen eens kracht om te genezen, nietwaar? En ze faalden en konden geen wonder doen, of ze konden zelfs geen ziek persoon genezen met al die kracht. Hoeveel weten dat? Beslist, zij faalden. Ze brachten de epileptische zoon; waarschijnlijk waren ze daar aan het schreeuwen en huilen, handen opleggen en de duivel aan het uitwerpen. En de duivel lag daar gewoon en keek naar hen. Zeker. Jezus zei: “Hoelang zal Ik u nog verdragen; breng hem hier.” Dat is juist.

En ze faalden nadat hun tien dagen daarvoor de kracht werd gegeven de zieken te genezen en duivelen uit te werpen. Ze deden wel iets, ja, maar met die kracht die hun gegeven was, speciale kracht. Maar God heeft u dat nimmer beloofd, gemeente; die speciale kracht gaf Hij aan de apostelen, maar Hij beloofde dat als uw geloof zou oprijzen en Hij u zou roepen, dat u deze dingen zou kunnen zien. Dan kon u geloven.

Nu, het enige wat iemand voor uw genezing zou kunnen doen, als hij een dokter is, is dat hij uw bot zou kunnen zetten, maar hij kan hem niet genezen. Wat als u naar het kantoor van de dokter zou gaan en zegt: “Hé, dokter, ik was mijn auto aan het aanzwengelen en ik brak mijn arm. Zeg, genees het heel snel voor mij; ik moet direct teruggaan en het aanzwengelen van mijn auto afmaken.”

Ik dacht dat u zei dat de dokter een genezer is. Dat is hij niet. Er bestaat slechts één Genezer; dat is God. De duivel is geen genezer; de duivel kan helemaal niet genezen. Het laat geestelijke zwakheid zien als u dat denkt. Jezus zei: “Hoe kan Satan Satan uitwerpen?” Als hij dat kon dan zou zijn koninkrijk verdeeld zijn; en hij zou niet kunnen standhouden. Hij zei duidelijk dat Satan Satan niet kan uitwerpen. Dus kan hij het niet. Satan kan niet genezen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag ..   25 februari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)