21 maart

Dag 100

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
Jezus laat zien hoe God voor de musjes zorgt en hoe goed de bloemen bekleed zijn

Probeer nimmer de plaats van iemand anders in te nemen. God maakte u een bepaald iets en blijft u dat. Beslist. Blijft u slechts wat u bent. Probeer de ander niet te imiteren. Dat is wat de gaven die God naar de wereld zendt altijd ruïneert. We vinden zoveel vleselijke nabootsingen en we vinden iemand die de ander probeert na te doen.

Zoals ze zeiden bij de vrouwelijke predikers, toen mevrouw McPherson nog leefde en iedere vrouwelijke prediker deze ‘vleugels’ droeg zoals zij, of wat het ook was, en ze hielden hun Bijbel op dezelfde manier vast. En alles wat zij deed, deden zij.

We merken op dat er vandaag zoveel Billy Grahams zijn. Maar, ziet u, God heeft slechts één Billy Graham gemaakt. Dat is alles.

En u bent net zo belangrijk als Billy Graham, Oral Roberts, of iemand anders van deze beroemde mannen. U bent net zo belangrijk, totdat u uit uw plaats vandaan gaat en dan bent u helemaal niet goed meer; u bent een hinderpaal voor deze mannen en u bent een hinderpaal voor uzelf en het Koninkrijk van God. Blijf in uw positie. Zie? Blijf bij wat God u maakte en dan zult u goed functioneren.

Zoals Paulus, het is niets nieuws, Paulus leerde dezelfde zaak, hij zei: “Als de hand tot het oog zou zeggen ‘omdat ik het oog niet ben’, of het oor zegt tegen de neus ‘ik zal geen oor meer zijn omdat ik de neus niet ben’”, of zoiets. U, u kunt dat niet doen. Kijk, het past alles bij elkaar en beweegt als één groot geheel.

En wij moeten niet proberen iemand na te doen. Wees slechts wat u bent, en dat is de wijze waarop God u maakte. U hebt uzelf nooit ontworpen. En onthoud, hoezeer wij het als predikers ook fijn zouden vinden Billy Grahams plaats in te nemen, toch kunnen wij dat niet; evenmin kan Billy Graham onze plaats innemen. Kijk, ieder van ons heeft iets te doen. Neem een gewone knaap hier die misschien toezichthouder is, de kleine vrouw die misschien een huisvrouw is, toch zou de grootste prediker vandaag op het oppervlak der aarde uw plaats niet kunnen innemen. God had er een doel mee toen Hij u maakte zoals u bent en dien God dan op die manier zoals Hij u maakte. Zie? En ik denk dat als wij dat zouden doen, de zaak heel wat gemakkelijker zou rollen. Ja, dat zou het, als we dat zouden doen, als we ons niet verheffen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)