13 juni

Dag 184

En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeën en Sadduceën. En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: Het is omdat wij geen broden mede genomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden mede genomen hebt? Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend mannen; en hoevele korven gij opnaamt? Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeën en Sadduceën. Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeën en Sadduceën.
Mozes strekt zijn staf uit over de egyptenaren in de rode zee, en de zee sluit zich over hen

Met andere woorden zoals dit: Als u God zag voorzien en een wonder doen, kan Hij dan niet opnieuw een wonder doen? Zie? Met andere woorden, zoals dit: Als Hij u redde van een leven van zonde, kan Hij dan uw lichaam niet genezen? Herinnert u zich niet toen u een zondaar was hoe Hij uw ziel in geloof ophief om te geloven? Kan Hij niet evenzo opnieuw iets groots voor u doen? Kan Hij geen wonder of iets anders voor u doen? De vijf manden?

Zoals toen zij de Rode Zee overstaken, God opende de weg op die manier en maakte de Rode Zee op die manier open en zij liepen er doorheen, kwamen rechtstreeks aan de andere zijde; en zodra men zonder water kwam te zitten, begonnen ze te murmureren. Is dat juist? Zodra zij zonder brood zaten, begonnen zij uit te roepen: “Wij hebben geen brood.” Zie? Zei: “Aanschouwde u niet het wonder daarginds bij de Rode Zee?” Toen ze allen in een moeilijke situatie bij de Rode Zee kwamen. “O,” zeiden ze, “wij hadden beter dood kunnen zijn. Hier komen de Egyptenaren vlak achter ons aan. Hier is het; wat moeten wij doen?”

Hij zei: “Wie sloeg daarginds de aarde met plagen? Wie deed de zon in Gosen schijnen?” Zie? Wij moeten die dingen gedenken; gedenken dat God God is. Halleluja. Wat er ook is, Hij is nog steeds God. Hij is zeker bij machte alles te doen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)