26 december

Dag 14

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
Een Engel verschijnt aan de herders om Christus' geboorte aan te kondigen

Bedenk nu dat de Messias al in de stad was, geboren in de stad in een stal; vlakbij de grote kathedralen en de grote priesters en de theologen en de wijzen en de geleerden; en zij waren allen op de Messias aan het wachten. En daar was Hij precies in hun midden. Maar waarom gingen zij dan ginds naar de heuvels van Judéa naar de ongeletterden, ongeschoolden, onbeschaafden, de armsten van allemaal? Zij leken de meest ongeschikte personen voor zo’n taak om de boodschap te openbaren en hen uit te zenden om de boodschap te brengen.

Weet u mijn mening? Hij mag niet al te belangrijk zijn maar ik wil mijn mening doorgeven: ik geloof dat het vanwege de wijsheid van God is, omdat Hij wist dat zij zo’n boodschap niet zouden ontvangen op de wijze dat zij kwam. Het was niet naar de smaak van hun geleerdheid. Het was anders. Het was niet zoals ze waren opgeleid om te geloven hoe Hij zou zijn. Het was in tegenspraak met hun theologisch begrip. Aan al hun opleiding, al hun geleerdheid werd voorbijgegaan, het werd tot niets. Ik geloof dat het de wijsheid van God was, die wist dat zij zo’n boodschap niet zouden ontvangen.

Dus de Messias was hier en er moest iemand zijn die het herkende. En Hij kende hen die zich met dergelijk spul niet hadden ingelaten. Hij kon Zijn boodschap beter brengen tot een ongeletterde groep dan tot een verwarde groep, waar zij zo vast zaten in hun manieren dat niets hen kon veranderen, zelfs het Woord van God niet.

En nu, Christenvrienden, laat mij deze vraag stellen met alle oprechtheid en liefde. Ik vraag mij af als Hij vanavond op dezelfde wijze zou handelen en ons in deze generatie het beloofde Woord zou zenden dat voor deze generatie is beloofd, dan vraag ik mij af of onze theologen en leraars en wijzen zich niet evenzo van de Boodschap zouden afwenden zoals zij toen deden? De mens verandert niet, evenmin verandert Gods Woord. Hij is de onveranderlijke God, Hij verandert niet.

Merk op dat de engelen kwamen en hun boodschap gaven aan mannen van zo’n lage staat, terwijl er daar mannen waren (aards gesproken), die veel meer bekwaam waren dan deze arme ongeletterde herders. De herder was de meest ongeletterde van iedereen; hij hoefde niets anders te weten dan alleen wat met zijn schapen te maken had. Hij hoefde niets te weten over wiskunde. Hij hoefde niets te weten over het splitsen van een atoom. Hij had geen studiebeurs nodig. Hij moest alleen zijn schapen kennen; dat was alles wat hij weten moest. En God, de grote Wijsheid en de Fontein en Bron van alle wijsheid wilde zulke personen verkiezen en al de welgetrainde geleerden die waren opgeleid om dat te weten, passeren. Het maakt één ding duidelijk: dat zij waren geoefend op het verkeerde terrein. Al de invloedrijken van het land werden gepasseerd, ze waren belangrijke mensen, grote leraars: Kajafas de hogepriester, vele andere grote mannen; al de machtige geleerden van Israël, al de denominaties en al de grootsprekende theologen, elk van hen werd door God gepasseerd. Nu, dat is Gods wijsheid.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)