12 november

Dag 336

Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

Het is een groot uur waarin wij leven, een grote dag waarin wij leven. En God heeft Zijn Zoon gezonden als een verzoening voor onze zonden. Hij stierf in onze plaats. Hij was de Onschuldige Die schuldig werd, zodat wij, schuldigen, onschuldig mochten zijn. Dit is het verhaal. Denk eraan als u uw eigen bedorven leven overweegt in Zijn tegenwoordigheid. Jezus werd u zodat u door Zijn genade Hem mocht worden.

Voor u die naar de hel zou gaan nam Hij uw plaats, opdat u in de hemel gezeten mocht zijn met Hem in Zijn plaats. U die van nature een zoon van de duivel bent, Hij nam de zonden van uw natuur zodat u een zoon van God kon worden en met Hem in hemelse plaatsen kunt zitten. Dat is het verhaal. En Hij liet ons niet achter zonder getuige.

Hij zei: “Een korte wijl en de wereld zal Mij niet meer zien, maar gij zult Mij zien want Ik (en “Ik” is een persoonlijk voornaamwoord), Ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der wereld. En de dingen die Ik doe, zult u ook doen. Meer dan deze zult u doen, want Ik ga naar Mijn Vader. Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen.”

Nu, “Ik zal u niet zonder trooster achterlaten. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u de Heilige Geest der waarheid zenden.” En toen de Heilige Geest kwam, was het om getuigenis af te leggen van Jezus. Nu, als dat niet waar is dan beloofde God iets wat Hij niet bij machte was om te doen.

Maar in dit grote atheïstische, ongelovige, sceptische tijdperk waarin wij leven, ben ik zo blij dat ik de wereld kan uitdagen voor het feit dat temidden van allerlei heidense goden en al het andere, en afgoden, en werelds leven, er een echte, opgestane, levende Jezus Christus is Die vanavond net zo werkelijk is als toen Hij in Galiléa wandelde. Hij heeft niet gefaald. Hij zal niet falen. En deze Jezus is nu in ons midden. En Hij zal Zichzelf levend betuigen. Hij betuigt dat Hij levend is. Hij is de alomtegenwoordige, almachtige, oneindige God Die niet kan falen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De koningin van het Zuiden   14 juni 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)