11 november

Dag 335

Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.

Wij behoorden elkander lief te hebben. O my. Wij behoorden zo van elkaar te houden. Spreek nooit kwaad over elkaar. Als iemand een fout maakt, bid snel voor hem. We staan hier allen tezamen voor God. Wij zijn broeders en zusters. O, leef goddelijk. Leef als dochters van God. Leef als zonen van God. Leef aangenaam, vriendelijk, nederig. Laat geen kwaad in uw hart of in uw gedachten binnenkomen; wijs het gewoon af. Als het aan uw deur klopt, stuur het weg; laat gewoon uw teken zien. Blijf gewoon doorlopen. “Ik ben onder het bloed.”

Bedenk dat er velen die avond bij die vrouwen kwamen, die zeiden: “Zeg, meisje, Lily, enigen van jullie, kom mee; we hebben een feestje vanavond.”

“Uhu, ik ben onder het bloed. Ik moet hier onder het teken blijven. Mijn liefde is voor mijn Maker. De dood trekt door het land vanavond.”

En dood is in het land vandaag. Het oordeel wacht, het hangt in de lucht. Atoom- en waterstofbommen en allerlei soorten rampen wachten de naties. En God brengt Zijn gemeente in beweging. Wij hebben nu al een hele tijd het Lam bewaard, opgelet, zagen wat Hij deed; we hebben Zijn natuur gadegeslagen, enzovoort, maar nu moet het teken worden aangebracht. Het moet worden aangebracht. Dat is het enige. “Tenzij iemand geboren wordt uit de Geest en uit water, zal hij geenszins binnengaan.”

U behoorde elkaar lief te hebben. Gelovigen behoorden zich van de wereld af te scheiden. Vat het nu niet te lichtvaardig op. Nu, u mensen die naar de bandopname luistert, u vrouwen, u mannen, luister een ogenblik. Als u mij ooit geloofd hebt, geloof mij dan nu. Het is tijd om op te houden met ruziën onder elkaar. Geloof de boodschap van de Bijbel. Geloof Jezus Christus; heb elkaar lief, eer en respecteer elkaar.

Mannen, respecteer uw vrouwen; respecteer uw gezin. Breng uw gehele huis tezamen, want onthoud: dit lam was voor het gehele huis, niet slechts voor één. Het gehele huis moest dan ook samengebracht worden; allen moesten binnengebracht worden. Wij moesten elkander liefhebben, en gelovigen behoorden zich af te scheiden van de wereld.

Let op: ze waren daar niet zozeer bij elkaar gekomen om over de boodschap te spreken. Zij kwamen tezamen om dat bloed aan te brengen, om het teken aan te brengen. Dat is wat u moet doen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)