2 januari

Dag 21

En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha. En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag; En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet. Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden. En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende. En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende. En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden. En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak. En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.
Jezus 12 jaar oud in de tempel aan het spreken met de schriftgeleerden

Merk de nauwkeurigheid op van Zijn Woord, hoe volmaakt het is. Heeft u opgemerkt wat Maria zei? Nu, tot u geliefde Katholieke mensen, ik heb niets tegen u. Ik heb niets tegen u. Het is het systeem waarin u bent. En u Protestanten, hetzelfde. Het zijn de systemen! “Maria, moeder van God”? Bemerk dan, een twaalfjarige Jongen, haar eigen Zoon, moest haar terechtwijzen. Niet één keer in de Bijbel noemde Jezus ooit Maria Zijn moeder. Ze was Zijn moeder niet. Hoe zou zij een moeder van God kunnen zijn? Zij was alleen een schoot die Hij gebruikte om naar de aarde te komen, om aan de wereld openbaar te worden, via deze schoot. Er wordt haar helemaal niets toegekend, niet één Schriftplaats zei ooit ‘moeder’.

Merk op hoe fout Maria, maar hoe volmaakt Zijn Woord is. Ze vond Hem in de tempel, toen Hij twaalf was, in discussie met de theologen. Hij deed ze als twaalfjarige Jongen versteld staan; Hij ging niet eens naar school, of, als het wel zo was, hebben we er geen aantekening van. Maar een twaalf jaar oude Knaap die de wijzen in de tempel verbijsterde met Zijn wijsheid. Ze zei: “Je vader en ik hebben Je met tranen gezocht.” “Je vader!” De moeder zelf, naar ze veronderstelde, zei: “Je vader Jozef en ik hebben Je met tranen gezocht.”

Wat zei Hij tegen haar? “Weet u niet dat Ik bezig moet zijn met Mijns Vaders zaken?” Als Hij bezig was geweest met Jozefs zaken, zou Hij huizen aan het bouwen of in een timmerwinkel zijn. Maar Hij was Jozefs zoon niet. “Ik ben bezig met Mijns Vaders zaken, het corrigeren van deze denominaties en geloofsbelijdenissen en zo, waarover Ik hoor.” Ziet u? “Ik ben bezig met Mijns Vaders zaken.” Hij gaf nooit toe dat Jozef Zijn vader was. Maar Maria wel, en Hij keerde zich om en zette haar recht.

Ze zei: “Je vader en ik hebben Je gezocht.”

Hij zei: “Ik ben bezig met Mijns Vaders zaken”, tonende dat Jozef Zijn vader niet was. Zijn woorden zijn volmaakt, ziet u.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)