13 oktober

Dag 306

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen; En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben. Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen! Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

Kijk nu in de dagen van de komst van de Here Jezus. Waarom herkenden die mensen Johannes niet, terwijl de Bijbel duidelijk door Jesaja zei: “Er zal een stem zijn van één die roept in de woestijn: ‘Bereid de weg des Heren’”? Hun laatste profeet die ze hadden, die Maleachi 3 was, zei: “Zie, Ik zend Mijn boodschapper voor Mijn aangezicht om de weg te bereiden.” Waarom zagen zij dat niet? Omdat ze naar iets keken wat was geweest, hun gedachten baseerden op een bepaalde boodschap die vroeger was uitgebracht, daarom misten ze de tegenwoordige manifestatie van God te zien in de tijd waarin ze leefden.

En Christenen, waar dan ook, dit is precies hoe de wereld er vanavond bijstaat. Ontegenzeggelijk is dit de waarheid. Overal proberen Christenen terug te blikken naar voorschriften over zedenleer die meneer Luther schreef, of meneer Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvijn, waar geen van ons kwaad over kan spreken, maar dat was in een voorbije dag.

De Farizeeën keken terug om te zien wat Mozes had gezegd en ze zeiden: “Wij hebben Mozes. We weten niet vanwaar Gij komt.”

Maar bedenk, toen Mozes verscheen, wisten ze niet waar hij vandaan kwam. Zie? Geen wonder dat Jezus tegen hen zei: “U versiert de graven van de profeten en u bent het die ze erin doen.” Een boodschap gaat uit, de mensen zien het, ze maken het bespottelijk (de wereld doet dat). En wanneer de boodschapper is geëindigd en de boodschap is gebracht, dan bouwen ze een denominatie op de boodschap. En daar sterven ze precies om nooit meer tot leven te komen.

Kijk slechts een ogenblik, enkele van u mensen, en ik spreek in het bijzonder tegen u, Katholieke mensen. Beseft u, hebt u ooit de werkelijke geschiedenis, de geschiedenis van de Rooms katholieke kerk gelezen? Hoe dat in uw geschiedenis der martelaren - sinds Augustinus van Hippo - hoeveel miljoenen onschuldige mensen door de kerk ter dood zijn gebracht? Ik ben het vergeten, kan het juiste aantal niet noemen, maar het loopt in de miljoenen, sinds Augustinus van Hippo, Afrika, een verklaring uitvaardigde dat het absoluut Gods wil was om ieder die tegen de Rooms katholieke kerk protesteerde, ter dood te brengen. Beseft u dat daarin Patricius nooit als een Rooms katholiek werd erkend, dan na zijn dood? Hij protesteerde tegen de paus en tegen al wat hij deed en de Katholieke kerk zelf doodde tienduizenden van zijn kinderen. Wist u dat de Katholieke kerk Jeanne d’Arc, die kleine heilige vrouw, verbrandde op de brandstapel omdat men zei dat ze een heks was? Tweehonderd jaar later toen ze uitvonden dat het verkeerd was, groeven zij de lichamen van de priesters op en wierpen ze in zee, zonder ze in de geheiligde grond te begraven, om boete te doen.

Laat de dag niet over uw hoofd voorbij gaan; wees niet dwaas.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)