12 oktober

Dag 305

Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Hebt u ooit wel eens gekeken naar de kraai en de duif? In de ark zaten ze allebei op hetzelfde nest. De een kon naar dezelfde plaats vliegen als de ander, maar de kraai was er tevreden mee toen ze werd losgelaten om naar buiten te gaan en van het ene oude dode karkas naar het andere te vliegen waar de insecten, enzovoort, van aten, daar zou ze van eten; dat was in orde. Maar de duif kon geen rust vinden voor haar voeten. Zij moest terugkomen. Ze kon die smerige stank niet verdragen.

Weet u, een kraai is een van de grootste huichelaars die er zijn. Als je een duif neemt, deze zal een tarweveld invliegen en tarwe eten. Een kraai kan op een oud dood karkas vliegen en zijn maag vol eten en dan hierheen komen en ook graan eten. Maar de duif kan niet van het graanveld naar het dode karkas gaan. Beslist niet. Als je ergens ziek van wordt dan is het wel een huichelaar. Ik zou liever de hele tijd een ongelovige zijn. Maar een oude huichelaar zal naar de kerk gaan en zijn neus in de lucht steken en zich gedragen alsof ze iemand zijn, dan de wereld ingaan en zeggen: “Wel, mijn voorganger is ruimer van opvatting dan jullie bekrompen voorganger.” Jij arm, vervallen ik weet niet wat! U hebt een ouderwetse herder nodig die u een uitbrander zal geven, die u de waarheid zal vertellen.

Izébel haatte haar voorganger. Haar voorganger was Elia, maar hij vertelde haar wat er zou gaan gebeuren. Ze moest hoe dan ook luisteren. Ze wilde hem niet als voorganger aannemen, maar God zond hem als de voorganger. Hij was Gods voorganger.

Nu, let op wat er gebeurde. De kraai kan, om te kunnen eten, alles verteren. Maar de duif zit anders in elkaar. Hij is anders gemaakt. Een duif heeft helemaal geen gal. Zij kan het niet verteren. En een wedergeboren Christen kan de dingen van de wereld niet eten. Hij heeft helemaal geen gal meer. Het zou hem doden. U zult de duif niet samen met de kraai aan de maaltijd zien zolang hij op dat dode karkas zit.

“O, ik ging alleen met hem naar de biljartzaal. Ik geloof niet dat dat enig kwaad kan.” De Heilige Geest leert u wel wat anders. En dan wil de duivel dat sussen. U zegt: “Ik ben religieus. Ik ging naar een kerk.” Dat heeft er niets mee te maken. De duivel probeert die dorst die u in uw hart hebt naar God te bevredigen door u bij een kerk te laten aansluiten. Dat is de grootste leugen die hij u kan laten geloven. Bij een kerk horen heeft er totaal niets mee te maken. U zou bij iedere kerk in de stad kunnen horen en naar de hel gaan zoals een marter naar zijn hol. U zou bij elk ervan kunnen horen.

Tenzij u wederomgeboren bent, tenzij er híer iets gebeurt dat al uw verlangens naar de dingen van de wereld verandert... Al uw liefde en aanbidding, alles is overgegeven aan Christus. Dan komt u ergens. U weet het als uw geest getuigenis aflegt met Zijn Geest; uw leven komt ermee overeen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Leven   19 mei 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)