16 april

Dag 126

Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!
Een profeet die iets schokkends zegt voor een aantal hoogwaardigheidsbekleders

En Jezus zei dat een boos en overspelig geslacht naar een teken zou zoeken. Hebt u dat opgemerkt? En zij zullen het ontvangen. Hij beloofde dat zij hun teken zouden ontvangen. Hij zei: “Zoals Jona in de buik van de walvis was gedurende drie dagen en drie nachten, alzo zal de Zoon des mensen zijn in het hart der aarde.”

Nu, dit is een boos en overspelig geslacht. Wij weten dat. En wat was het teken dat zij zouden ontvangen? Het teken van de opstanding. Jezus is niet dood, maar Hij is weer opgestaan.

Opnieuw hebben grote handelssteden zich overgegeven aan de vijand, aan de duivel, en ze huwen, geven ten huwelijk, en overspel, en bederf, en allerlei soorten vuil dat er vandaag in de wereld is; en ongelovige Christenen, vormen van godzaligheid; een trots, hoogmoedig, intellectueel tijdperk. De profeet sprak erover. De Heilige Geest zei nadrukkelijk dat er in de laatste dagen een intellectueel tijdperk zou komen. De mensen zouden liefhebbers zijn van zichzelf, hooghartig, lasteraars, ongehoorzaam, onmatig, en verachters van degenen die goed zijn.

U zegt: “Dat zijn communisten, broeder Branham.” Beslist niet. Het zijn kerkleden die een vorm van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan verloochenen. [Wend u af] van dezulken. Ze vergeten het teken van Jona, want Jezus Christus is bij Zijn volk vandaag, bewerkt en doet hetzelfde als wat Hij deed voordat Hij was gekruisigd. En Hij is weer opgestaan en leeft bij ons. U begrijpt niet wie dat is die daar naast u zit. Dat is een zoon en dochter van God.

Misschien is het een goede zaak dat we het niet begrijpen, de manier waarop we het doen. O, wel, we zijn vergaderd in hemelse plaatsen, letten op Zijn Urim Thummim van deze laatste dag die Zijn tegenwoordigheid weerkaatst daar Hij gereed staat om te komen; Hij drukt Zijn verschijning uit in de vorm van de Heilige Geest om Zijn gemeente passend te slijpen, om haar gereed te maken om ontvangen te worden. Amen. We zijn zo blij om dat te weten.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)