14 september

Dag 277

En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.
De rijke jongeling komt tot Jezus die hem vertelt zijn goederen te verkopen en aan de armen te geven

Nu, wij beseffen dat alles wat een begin had, een einde heeft. En er bestaat slechts één ding dat nimmer een begin had, en dat was God. En wanneer de Bijbel daarover spreekt (ik denk niet dat ik het verkeerd aanhaal voor een Grieks geleerde of een Griek), maar het woord “zoë”, betekent: “Gods eigen leven.” Als wij dan eeuwig leven hebben, het Griekse woord “zoë” betekent dat wij deel hebben aan Gods eigen leven, omdat wij een deel van Hem worden. Wij zijn een zoon en dochter van Hem. Dan hebben wij eeuwig leven en dat zal niet sterven. U hebt eeuwig leven.

Er bestaat slechts één vorm van eeuwig leven en dat is God. God is eeuwig. Hij begon nooit, Hij kan nooit eindigen. En de enige manier dat wij met Hem eeuwig kunnen zijn, is door een deel van Hem te worden. De enige manier waarop ik een Branham werd, was omdat ik een deel van een Branham werd. De enige manier dat ik menselijk ras werd, is door er één van te zijn. En de enige manier dat ik een zoon van God kan zijn, is door een deel van God te worden. Dan moet ik uit Zijn Geest geboren worden. Amen. Dat is het. Verkoop al uw denominationele leerstellingen en investeer in eeuwig leven.

Zakenmannen, zakenvrouwen, u kijkt door de Schrift heen, veel dingen zijn door uw gedachten heengegaan - zoals u weet heb ik een manier om dat te weten - andere dingen. Verkoop al uw leerstellingen en al uw denominaties, en kom, vind leven. U wordt vanmorgen uitgenodigd te komen. Wijs het niet af zoals hij deed. Hij was een zeer dwaze zakenman. Wees dus niet zoals hij.

Wees als Paulus. Doe al uw populariteit in de uitverkoop. Hij zei: “Nimmer kwam ik tot u met de uitnemende woorden van mijn opleiding, want als ik dat deed...” Dan zou u vertrouwen hebben in zijn bekwaamheid, in zijn opleiding. “Maar ik kom tot u in de kracht en betoning van de Heilige Geest, opdat uw geloof zou mogen rusten in Christus.”

Mag ik het op deze manier zeggen: ik ben niet gekomen om een organisatie te vertegenwoordigen. Ik ben niet als een geleerde gekomen. Mijn woorden zijn gebrekkig. Veel van u goede mensen die onderwezen zijn, zouden ze zelfs niet kunnen begrijpen, zo gebrekkig zijn ze. Maar ik kom tot u in de kracht van de Heilige Geest, in de demonstratie van de Heilige Geest waarmee God Zijn Woord bewijst, opdat uw geloof niet zou rusten op wat de mens doet, maar op wat God heeft beloofd.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)