Investeringen

Door William Marrion Branham

1 Dank u zeer. Ik zou bijna mijn gevoelens willen uitdrukken. Zoals broeder Palmer zei: "Ik ben een goed toehoorder." Ik heb mij hier zeker over verheugd deze morgen. Ik zou dit voor niets hebben willen missen om deze verschillende broeders te horen, en degenen die deze getuigenissen gaven.

     De broeder die zojuist gezongen heeft, komt ginds naar onze kerk, en zijn... Ik kende zijn moeder en zusters hier al gedurende, o, vele jaren. Ik ben nog nooit op tijd in de Tabernakel gekomen om hem te horen zingen, en ik was juist van plan om het voor te stellen. En toen kwam hij langs en zei dat hij het zou gaan zingen. De broeder hier zei dat hij het ook zou gaan zingen. Dus zei ik dat hij het vanavond kan doen. We zullen dus blij zijn om dat te horen.

2 Het is altijd zo'n groot voorrecht om in de buurt te zijn waar de tegenwoordigheid van de Here... En omdat er – zoals onze broeder zei – omdat er zoveel vlees in onze verschillende denominaties is wat ons van elkaar weghoudt, en... Maar er is een lichaam, een mystiek lichaam van Christus. Dat is het lichaam waar wij allen in komen door één Geest, gedoopt in dat ene lichaam. En dan worden we inwoners van het Koninkrijk der hemelen.

3 Nu, ik geloof dat we worden verondersteld hier uit te gaan om twaalf... Wat? O, is dat al de tijd die ik krijg, slechts twee uren? Ik ben een beetje teleurgesteld. Weet u, ik heb een lange tijd nodig om te vertellen waar ik aan dacht. Maar... En ik ben dankbaar voor een gehoor dat het met mij uithoudt. Maar dat zei ik alleen maar. Slechts een paar woorden voor de zakenlieden en al degenen die hier zijn.

     En ik wil zeggen dat het een geweldige tijd is geweest. Gisteravond was mijn hart verwarmd, zelfs toen ik naar huis ging, zoals ze zeggen dat John Wesley het had over "in zijn boezem", om te zien dat onze God nog steeds leeft. En we hoeven hier niet naar te raden. Hij is... Hij is werkelijk. Het is de eenvoud van het alleen maar aanvaarden wat Hij heeft gezegd en het tot een werkelijkheid te zien komen.

     Het Woord is een zaad. En als dat zaad in de juiste grond onder de juiste temperatuur is geplaatst, zal het groeien als het bevrucht is. En wij weten dat dit Woord bevrucht is, omdat het God Zelf is. "In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God." Het is nog steeds God. Het werd vleesgemaakt en woonde onder ons.

4 Wij zijn zo dankbaar om te horen dat Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Grieks Orthodoxen, en allen tezamen, in één grote plaats samenkomen. En ik geloof dat Jakob een put groef en dat de vijand hem wegjoeg, en hij noemde hem "Haat". Hij groef een andere bron, en zij joegen hem weg; hij noemde hem "Twist". Hij groef een andere bron en zei: "Er is plaats voor ons allen." Ik denk dus dat het ongeveer zo is.

     Luther groef er één en Wesley groef er één. Nu, we hebben er één waar plaats is voor ons allen. Laten we daarom bij elkaar gaan staan en drinken van deze ene bron. Of u nu op een één-bultige kameel rijdt, of op een tweebultige kameel, of op een driebultige kameel, u kunt nog steeds komen en drinken. Dat is alles. Wij zijn onderweg.

5 Ik denk nu, na een klein beetje gevoel voor humor en zo... waarvan ik denk dat het goed is. Zelfs God Zelf had gevoel voor humor, weet u. Ik denk dat we nu onze hoofden behoren te buigen voor een ogenblik van gebed voordat we Zijn Woord benaderen.

     Onze Vader, grote en machtige God, van Wie onze zanger zojuist al onze gevoelens heeft uitgedrukt: "Hoe groot zijt Gij." Wij naderen tot U in de Naam van Uw geliefd Kind, de Here Jezus, ons Offer. En als wij door geloof vanuit dit gebouw in Uw tegenwoordigheid komen, kijken wij over ons Offer heen naar Uw troon, wetende dat Hij ons beloofd heeft, dat wanneer wij iets vragen in Zijn Naam, het zal worden toegestaan.

     Wij gaan pogen Uw Woord te lezen en erover te spreken. Nu, laat de Heilige Geest het Woord nemen en het in het hart van elk van ons planten. Besnijd de lippen die spreken en de oren die horen. En moge het op goede grond vallen om honderdvoudig voort te brengen. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

6 Als... Veel mensen houden er gewoonlijk van de Schriftplaatsen te nemen die de predikers lezen. Ik wil uw aandacht vestigen op het Evangelie van Markus, het tiende hoofdstuk, te beginnen bij het zeventiende vers, om het te lezen om hierdoor een context te krijgen.

     En toen Hij uitging op de weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vroeg Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?
     En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Eén, namelijk God.
     Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw vader en moeder.
     Doch hij, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.
     En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.
     Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.

     Ik zou hieruit graag een tekst willen nemen, namelijk over het onderwerp Investeringen. En ik dacht dat het toepasselijk zou zijn om een paar minuten te spreken tot zakenlieden van de stad over investeringen, omdat elke zakenman altijd – als hij een goede zakenman is – geïnteresseerd is in goede investeringen. Het schijnt zo te zijn dat zij ervan houden om een goede investering, een solide investering te doen, omdat dit altijd loont.

7 En deze morgen wil ik daarover tot u mannen spreken over – indien er hier enigen zijn – over de beste investering waarvan ik weet. Enige tijd geleden werd mij een vraag gesteld door een bekende prediker van de Baptistenkerk waar ik uit vandaan kom. Hij zei: "Broeder Branham, ik hoor dat u met de Volle Evangelie Zakenlieden omgaat."

     Ik zei: "Ja, meneer. Dat is juist."

     Hij zei: "Wat heeft u met de Volle Evangelie Zakenlieden te maken?"

     Ik zei: "Ik... ik ben een zakenman."

     Hij zei: "Zakenman?"

     Ik zei: "Jazeker."

     Zei: "In welke zaken doet u?"

     Ik zei: "De verzekering."

     En hij zei: "Wat?"

     En ik zei: "Zekerheid."

     Zei: "Wat voor soort?"

     Ik zei: "Eeuwig leven." Als enigen van u mannen na de samenkomst over een polis willen praten, zal ik blij zijn u te ontmoeten om erover te praten.

8 Enige tijd geleden... een vriend waarmee ik naar school ging, is een verzekeringsagent, en hij is een fijne man. Ik heb een broer die een verzekeringsagent is, maar de zaak is dat ik nooit een verzekering heb gehad. En dus ik... Niets ertegen, maar ik... Op een keer kwam de jongen. Zijn naam was Snyder. Zijn broer is een Baptistenprediker. Wilmer sprak met mij; hij zei: "Billy, ik zou graag met je over een bepaalde verzekering willen praten."

     En ik zei: "Dank je, Wilmer." Ik zei: "Ik zou over wat anders willen praten", maar ik zei: "Ik heb reeds verzekering."

     En hij zei: "O, neem me niet kwalijk." Hij zei: "Je hebt wát?"

     Ik zei: "Ik heb zekerheid."

     En hij... En mijn vrouw keek naar me alsof ik een leugenaar was. Zij stopte en zij keek schuin naar mij omdat ik geen enkele verzekering heb.

     En hij zei: "Billy, wat voor verzekering heb je?"

     Ik zei: "Ik zei zekerheid. 'Gezegende zekerheid, Jezus is mijn. O, wat een voorsmaak van Goddelijke heerlijkheid. Ik ben een erfgenaam van redding, gekocht door God, geboren uit Zijn Geest, gewassen in Zijn bloed.'"

     Hij zei: "Dat is erg goed, Billy, maar het zal je hier niet op de begraafplaats brengen."

     Ik zei: "Het zal me eruit halen. Ik ben niet bezorgd om erin te komen; ik wil eruit. Dus... Niet bezorgd hoe ik erin moet komen, het gaat erom eruit te komen. Dat is het dus waarover ik wil spreken."

9 Een kerel die geld heeft, wil het natuurlijk goed investeren. Een man die bijvoorbeeld, laten we zeggen tien duizend dollar heeft, zou het graag ergens in willen investeren. Houd het niet in uw zak, omdat u weet dat dieven het zullen stelen. Daarom wilt u dat niet doen.

     Dus u wilt, als u een verstandige zakenman bent, u wilt het in iets investeren wat dividend oplevert. U wilt het in iets steken wat veel rente oplevert. U weet over de talenten in de Bijbel. Dus moet u het in iets steken waar u dividenden uit krijgt, een goede, betrouwbare zaak.

10 En als u dat dan doet, wilt u het niet in iets investeren wat niet solide is. Geen mens zou dat willen doen. Een goede, slimme zakenman zou daar niet over piekeren. U mannen zouden dat niet willen doen, om het te plaatsen, zoals ze dat noemen, in een van die "in één klap rijk worden en niet weten waar het vandaan komt". Wees daar liever voorzichtig mee. U zult alles verliezen wat u had, omdat het een gok is. En gokken is geen goede betrouwbare zaak. Het is een... het is een gokje erop wagen. En dit soort gokjes wilt u er niet op wagen.

     Maar u wilt het ergens in steken, in een goede solide firma die hoge dividenden uitkeert, één die stabiel is, betrouwbaar; iets waarvan u weet dat het heeft uitbetaald, en waarvan bewezen is dat het zal uitbetalen.

     Als u zoiets dergelijks gevonden hebt om in te investeren, dan voelt u zich verzekerd dat u er iets uit zult krijgen. U kunt gerust zijn wanneer u uw geld daarin steekt. Maar als de zaak niet zo goed is, wel, dan zou u het niet willen proberen. Een goed betrouwbaar plan, iets wat u goed zou uitbetalen...

11 En deze rijke jongeling, zoals we hem in de Bijbel noemen, liet een geweldige gelegenheid aan zich voorbijgaan. Hij had de gelegenheid om zijn rijkdommen van deze wereld in een gewaarborgd plan te storten, maar hij liet het gaan. Hij deed het niet. Aan hem werd de gelegenheid gegeven om er rente van te trekken, en een grote investering te doen. Maar hij faalde zozeer om die gelegenheid te accepteren... zoals zovelen van ons vandaag. En we ontdekken dat het heel erg is, maar we doen het. Nu, hoewel van dit plan dat hem werd aangeboden perfect betuigd was dat het solide was...

     Toen Jezus naar de aarde kwam, bewees Hij dat Hij was wat Hij zei dat Hij was: dat Hij God was, gemanifesteerd in vlees, want Hij bracht het tot een aantoonbaar bewijs en zei: "Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet."

12 Deze jongeman was dus net zoals dit grote, rijke Laodicea-tijdperk waarin wij leven. Zij zagen een geweldige gelegenheid om in iets te investeren, maar het is niet populair. Jezus was geen populaire Man in Zijn dagen, alleen onder de armen en ongeletterden. De kerk van Zijn dag, de denominatie van Zijn dag, of de sektarische religies hadden niets met Hem te maken.

     Maar er moest iets met Hem geweest zijn wat deze rijke jongeling in Jezus zag, wat hij niet in anderen zag. En hij had genoeg gezond verstand om te komen en te vragen wat hij zou moeten doen, omdat hij in Jezus een kwaliteit gezien had die zijn... die hij in niemand anders had gezien. Maar ziet u, hij was erg rijk in de dingen van de wereld.

13 Wij hebben hier een mooi beeld van in het Laodicea-tijdperk in Openbaring 3: "Want u zegt dat u rijk bent en aan geen ding gebrek hebt; en weet gij dan toch niet dat gij ellendig zijt, arm, blind, jammerlijk, naakt, en weet het niet?"

     Wat een verschrikkelijke gedachte is dat, om er aan te denken dat een persoon blind kon zijn, of naakt was op straat; dat is iets verschrikkelijks. Maar het ergste ervan is dat iemand in die toestand is en het toch niet weet. Als die persoon wist dat hij in die toestand was, dan zou hij proberen zichzelf te helpen. Maar in die toestand te zijn en niet te weten dat hij in die toestand is... En u kunt hem niets anders vertellen. Dat is het beeld dat we vandaag zien, dat...

     Velen van ons mensen zien God in deze laatste dagen bewegen. Wij zien de Heilige Geest onder ons komen en de ware beloften van de Bijbel betuigen waarvan Christus zei dat ze plaats zouden vinden; en toch, met onze denominationele verschillen, en onze geloofsbelijdenissen, en onze sociale standing zoals die jongeman had, laten we de gelegenheid voorbijgaan zoals hij doet, of zoals hij deed.

     Ze waren bang om de investering te doen. Hij hield liever vast aan de dingen die hij had: populariteit, geld, hebzucht, in plaats van zijn investering te doen toen de gelegenheid aan zijn deur klopte voor het Koninkrijk van God.

14 Ik geloof niet dat wie dan ook die Christus liefheeft in een samenkomst zou kunnen zitten die plaatsvindt in een werkelijke Geestvervulde Pinksteruitstorting in deze dag, en de echte tegenwoordigheid van Jezus Christus ziet neerkomen op de mensen en ten uitvoer brengen, en die de dingen ziet volvoeren die Hij beloofde te doen in deze dag... En de enige kant die u op kunt gaan, is de gelegenheid afwijzen die God u geeft om er een deel van te worden.

     Wat een onbezonnen zaak deed deze jongeling om deze gelegenheid af te wijzen. En wat een onbezonnen zaak doen de denominaties vandaag. In plaats van het te accepteren en de Heilige Geest te omarmen en hun verschillen te vergeten, scheiden zij de broederschap en proberen groepjes weg te trekken achter henzelf aan.

15 We zien dat in Openbaring 3, in het Laodicea-tijdperk waarin wij nu leven naar mijn uitleg van de Schrift, dat toen de boodschap voortkwam van het Laodicea-tijdperk (zoals het in elk tijdperk gebeurde, en elk tijdperk had een boodschapper), dat wij voortkomen in deze laatste dag, en ontdekken dat deze gemeente erg rijk was. En zij waren het zo oneens met Hem dat zij Hem uit de gemeente zetten, want het is het enige gemeentetijdperk dat we vinden, zelfs door de...

     Wel, we kunnen denken aan het gemeentetijdperk van Efeze, en dat van Sardis, en aan al de gemeentetijdperken die er waren, zelfs in het tijdperk van Filadelfia, het Wesleyaanse gemeentetijdperk, en zo meer, maar zelfs in al deze tijdperken werd Hij er niet uitgezet. Maar in het Laodicea-gemeentetijdperk stond Hij aan de buitenkant, maar klopte nog steeds, proberend om in Zijn eigen gemeente binnen te komen.

16 Met Zijn Goddelijke tegenwoordigheid, zoals het was toen Hij op aarde was, was God in één Persoon. Nu is God in Zijn gemeente, Zijn leven is onder Zijn volk verdeeld, God levend onder hen, proberend hen te verenigen in een mystiek lichaam van Christus, dat Zijn bruid wordt genaamd. En wanneer Hij dat probeert te doen... En Hij zal het doen, want zoals de profeet zei... Het komt voort, zoals Zijn voorloper voor Zijn eerste komst zei: "God is in staat uit deze stenen kinderen te verwekken."

     En vandaag, hoewel de zegeningen jaren geleden op de Pinkstermensen vielen, scheidden zij zichzelf af, schijnbaar het geloof niet hebbend, maar God is in staat uit de Methodisten en Orthodoxen, enzovoort, uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken.

     En hebt u er ooit aan gedacht, mijn broeders, is het ooit uit de Schrift tot u gekomen, dat precies op de dag dat de slapende maagd olie komt kopen, dat dit de dag is dat Hij komt? Als u Grieks Orthodoxen, Episcopalen, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen ziet binnenkomen, hongerend voor dit: "Waar kunnen we deze olie krijgen?" Herinner u, dat dat het uur was dat de Bruidegom kwam. Laten we toezien op onze investeringen waar zij uitbetaald worden.

17 Welnu. Zij zetten Hem uit hun denominaties. Zij wilden Hem niet. De rijke jongeling ging bedroefd heen, alhoewel u opmerkt dat hier in de Schrift staat: "Jezus hem aanziende, had hem lief." En Hij hield van deze mensen in deze organisaties. Zij zijn Gods volk. Hij hield van hen, en Hij heeft aangeboden, en heeft gedurende de laatste vijftig jaar de gelegenheid aangeboden om een andere investering te doen in Hem, niet in een gebouw of een kerk, maar in de kracht en de opstanding van Christus, en het ontvangen van de doop van de Heilige Geest.

     Het is niet populair. Zeker niet. Het is nooit populair geweest. Alles wat God ooit op aarde heeft gedaan, was om mee te beginnen niet populair. Heel erg impopulair, het was de bedoeling dat het op die wijze zou zijn. Heeft Jezus de Farizeeën niet de gewitte wanden genoemd? Zei: "Welke van uw vaders hebben de profeten niet vervolgd? U kalkt nu hun graven wit, maar u was degene die hen daarin bracht."

     Zij bouwen het op iets groots, de Methodisten op John Wesley, een groot man; de Lutheranen op Maarten Luther, enzovoort. En nu proberen de Pinkstermensen een graftombe te bouwen op iets van vijftig jaar geleden, wat hen uit dit soort chaos bracht. En nu brengen ze het opnieuw naar binnen, poetsen de graftombe op van degenen die we er feitelijk in brachten. Dat is juist.

18 Nu, laten we terugzien naar deze grote verzekeringspolis waar ik eenieder van u vandaag in wil laten investeren. En alles zou precies eender moeten zijn als iedere andere zaak. Voordat we onze investering doen, zouden we onderzoek moeten doen naar die maatschappij, of naar hetgeen we proberen te kopen. En ik denk dat het goed zou zijn deze morgen om gedurende de volgende paar minuten enige bezitters van deze polis te onderzoeken, om te ontdekken wat er precies gebeurde. Dat is de enige manier om het te doen als u een zakelijke investering gaat doen.

     Gewoonlijk gaat u praten met uw medemens en zegt: "Hebt... hoe zit het met die-en-die maatschappij? Hoe zit het met die-en-die zaak?"

     "Wel, het leverde dit op voor zus-en-zo. Het leverde dit op voor zo-en-zo. En het betaalde hiermee uit. En deze obligaties, deze coupons, coupons van de nationale bank brachten vijfentwintig procent op", enzovoort.

     Dat... het is goed om het te investeren... het te onderzoeken, en zoek het eerst uit voordat u uw investeringen doet.

19 Dus niet precies als een verzekeringsagent deze morgen, maar toch spreek ik als zo een; laten we teruggaan en onderzoek doen en enigen van deze bezitters vinden, enigen van de bezitters die dat in hun bezit hadden waarover ik u probeerde te vertellen om daar ook aan vast te houden: namelijk Gods Woord, het Woord van Zijn belofte ongeacht denominatie of geloofsbelijdenis. Mannen en vrouwen die God op Zijn Woord namen ongeacht wat iemand anders erover dacht, enigen van deze bezitters willen wij vinden en navorsen.

20 Laten we beginnen met een oude bezitter waaraan ik zou kunnen denken van een lange tijd terug. Zijn naam was Noach. Hij was een rijke boer. En we ontdekken dat, terwijl hij goede bezittingen op de aarde had, God op een dag tot hem sprak. En gewoonlijk, als God spreekt, is het zo tegengesteld aan de aardse gedachten over de zaak, is het zo verschillend van de moderne wijze van de dag, dat de persoon die de polis ontvangt... De andere mensen die de polis niet hebben, of er niets over weten, er nooit over hebben gesproken, denken dat de man gek is door haar te accepteren. Het is altijd zo geweest.

     God vertelde Noach door een belofte: "Ik ga de wereld vernietigen en Ik wil dat jij een ark bouwt. Haal het hout weg van je boerderij en zet er geen schaduwrijke bomen meer neer, maar Ik wil dat je een ark bouwt. Het is om je leven te redden."

     En toen Noach daaraan gehoorzaamde... Het kwam niet overeen met hun moderne wetenschappelijke gedachten. Weet u, ons werd geleerd dat we een hogere beschaving hadden dan die we nu hebben. Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen", een moderne beschaving.

21 En ons werd verteld in Genesis dat zij nooit regen uit de hemel hadden gehad. God bewaterde haar door bevloeiing. De wereld stond rechtop. Ze helde niet achterover. En we hadden geen regenval.

     En hier komt een man naar voren op basis van een polis die hem door God gegeven is, dat het oordeel eraan kwam, met de enige manier om er aan te ontsnappen, en dat er een buitengewoon verschijnsel zoals regen aankwam. Er zou water uit de hemel vallen. Misschien konden sommigen van hun wetenschappelijke mensen hun instrumenten opstellen en zeggen: "We kunnen de maan beschieten met een radar en er is niet zoiets als water in de lucht. De man is totaal krankzinnig. Laat hem gaan; hij zal schande over zichzelf brengen."

     Als dat geen beeld is van de gelovige van deze moderne dag; hij wordt beschouwd als totaal krankzinnig. Hij is emotioneel. Hij is gek. Ik dank de broeder hier aan het einde voor zijn compliment: "Ik was gewoon dwaas genoeg om het Woord te geloven." Dat is juist. Ik wil dwaas blijven.

     Ik zag op een keer een klein teken. Mij werd over een man verteld uit Californië die een groot bord voor zich had waarop stond: "Ik ben een dwaas voor Christus." En op zijn rug, met een vraagteken, stond: "Wiens dwaas bent u?" Dus...

22 Noach was een dwaas in de ogen van de wereld van die dag omwille van God en omwille van het Woord. Maar hij had een polis die dividend zou gaan opbrengen, hetgeen zou worden uitbetaald in de redding van zijn leven.

     Zoals ik hiervoor zei, het zou niet mogen overeenstemmen met al de wetenschappelijke vooruitgang. Zij mogen vandaag proberen te zeggen dat dit pure emotie is. Zoals een broeder getuigde – ik geloof hier – dat hij geen emotie wilde. En dat is goed. Ik denk dat er een heleboel radicaal spul mee gepaard gaat.

     Ik las over het leven van Maarten Luther, of de geschiedenis. En er werd gezegd dat het niet zo'n wonder was dat Luther kon protesteren tegen de Katholieke kerk en dat kon overleven. Maar het wonder was dat de man zijn hoofd boven al het fanatisme wist te houden dat op zijn opwekking volgde.

     Dat is vandaag hetzelfde. Het is niet zozeer een... een wonder om mensen te zien die uit organisaties en dingen komen. Maar een man die bij het Woord kan blijven en zijn hoofd boven al het fanatisme kan houden dat probeert zo'n beweging te volgen: sensaties enzovoort, wat geloof baseert op datgene wat absoluut vleselijk is, zoals onze dierbare broeder voor ons aanhaalde over de Grieken. Kijk, zij gaan er door hetzelfde uit: vlees, vlees, denominatie, enzovoort.

     Maar iemand die zijn hoofd daarboven kan houden, en bij ZO SPREEKT DE HERE blijft... Het is waar.

23 We ontdekken dat Noach... Dan, nadat u deze polis hebt ontvangen waar ik deze morgen over spreek, de zekerheid, de zekerheid van redding, dan wordt u altijd beproefd. En er is altijd... Het Koninkrijk van God komt niet door waarneming, en we weten dat u wordt beproefd. Iedere zoon die tot God komt, moet worden opgevoed.

     Ik denk dat dit aan de hand is met een heleboel van onze kleine Elvissen en Rickies vandaag. Zij hebben niet de juiste opvoeding gehad. Papa nam me gewoonlijk mee naar de houtschuur en daar kreeg ik een goede opleiding hoe ik me moest gedragen. Hij had een notenhouten stok met al de tien geboden aan het eind ervan. Het bracht mij zeker discipline bij.

     Het is erg dat wij vandaag niet meer van deze vaders en moeders hebben die datzelfde doen. In plaats daarvan laten ze hen autocrossen, heel de avond uitgaan, en hun dochters laten zich gaan in een... O, u weet wat ik bedoel.

24 Nu. Maar u wordt beproefd, aan de test onderworpen om beproefd te worden. En Noach, na de dagen van zijn prediking, toen hij in de ark van zijn deur stond en deed... of liever gezegd, de deur van zijn ark, en de laatste oproep deed... En God vertelde hem: "Ik ben klaar met hen. Kom in de veiligheid waarin voorzien is."

     Ik denk dat wij daar staan. Ga dat veiligheidsgebied binnen. De toename van zonde wordt schrikbarend, maar God gaf ons een veiligheidszone waar ik gisteravond over sprak: de inenting. Blijf daarin. Ga niet dwalen. Zoals de broeder zei dat je eruit kunt wankelen. Blijf liever vaststaan. Nu, ga niet afdwalen in ismes en dogma's. Blijf bij het Woord. Blijf bij Christus. Hem te kennen is leven. Niet om Zijn geloofsleer te kennen, niet Zijn boek te kennen, niet iets te weten; maar Hem te kennen is leven.

25 We ontdekken dat Noach... Laten we er een klein drama van geven. Het wordt laat, en Noach vertelt hun: "Dit is uw laatste oproep. Ik heb de polis hier, de verzekering dat het zal gaan regenen. Het maakt me niet uit wat uw wetenschappelijke regel zegt, maar u kunt maar beter binnenkomen."

     Ze lachten hem uit. Er waren natuurlijk enigen die dichtbij zaten en luisterden. En anderen kwamen zelfs helemaal niet naar hem luisteren.

     Dus Noach ging naar binnen en de deur sloot zich achter hem. Noach sloot niet de deur; God sloot de deur. En zo zal Hij het opnieuw doen als het laatste lid van het lichaam van Christus... Het zal nooit een wangedrocht zijn voor u of mij. Wij kunnen beter binnenkomen terwijl er nog gelegenheid is. Het zal geen zes vingers aan één hand hebben, en zelfs geen twee nagels aan één vinger. Het zal een perfect lichaam zijn zonder smet. Als het laatste lid aan dat lichaam is toegevoegd, zal God de deur sluiten tussen oordeel en genade, of genade en oordeel, moet ik zeggen. Let op.

26 Dan, nadat de deur gesloten is, kan ik Noach tegen zijn vrouw horen zeggen, alsof ik kon meeluisteren (langs een van die – zoals de broeders erover spraken – geaarde telefoonlijnen zoals spreken in tongen), en ik hoor hem zeggen: "Nu, vanmorgen zullen de wolken opkomen en het zal gaan regenen. Dit... de donders zullen rollen; het zal gaan weerlichten, en er komt een hoosbui. Ik heb mijn best gedaan. Maar ik ben nu binnen en de deur is gesloten. We weten dat er iets bovennatuurlijks is gebeurd omdat wij die deur nooit hebben dichtgedaan. Iemand sloot de deur. Het was God."

27 En u weet dat er sommige grensgelovigen dichtbij stonden en luisterden, het deels geloofden, waarschijnlijk zoals de rijke jongeling. Maar zij zeiden: "We kunnen beter daarheen gaan. We weten dat hij een goede oude man was, en als er zoiets zou komen, zullen we er dichtbij staan, zodat we kunnen... O, dan kunnen we er gelijk ingaan; hij zal de deur openen." Maar bedenk, Noach had geen manier om de deur te openen.

     Wees geen grensgeval bij God. Wees niet slechts een goede man of goede vrouw. Wees gevuld met de Heilige Geest, gedoopt in het lichaam door de Heilige Geest. Neem niets alleen van horen zeggen. Blijf daar totdat u dood bent en uw leven nieuw is in Christus, en uw hele leven is veranderd. Neem absoluut geen emotie, een sensatie, of iets... Doe dat niet. Blijf daar tot er werkelijk iets gebeurt wat u volkomen verandert.

28 Noach was binnen, en nu kwamen deze grensgelovigen eraan en zeiden: "Misschien zal het gaan regenen zoals de oude man zei. Er gebeurde iets, iets buitengewoons." Zo kan de wereld het ook vandaag zien dat er iets is gebeurd.

     En de eerste morgen toen Noach opstond en door het raam ging kijken, kwam de zon even helder op als altijd. Ik kan me voorstellen dat Noach het onderzocht, zei: "Wacht even. Laten we zien of ik het goed had." Ging terug naar het Woord, naar zijn roeping, naar zijn belofte. Alles was precies in lijn. "Wel, Hij... Hij stelt het gewoon uit. Het zal waarschijnlijk morgen zijn."

     De volgende dag kwam de zon op. Wel, de grensgelovige werd ook een criticus en zei: "Kijk, dat had niets te betekenen." Hij ging weg.

29 Maar toen, uiteindelijk, nadat God hem zijn laatste test had gegeven, was die morgen op de zevende dag de lucht zwart, de donders rolden, de weerlichten flitsten. Toen begonnen er grote regendruppels te vallen, en een uitzinnige wereld van mensen begon te schreeuwen en zocht verwoed naar die ark. Maar het was te laat, zoals bij de slapende maagd die op de deur klopte. Het was te laat. Wacht niet tot die tijd. Kom nu.

     Let op. En toen, na dit alles, werd de regen heviger. De straten begonnen zich te vullen. De riolen liepen vol. Het water begon te stijgen. Enigen van hen zeiden: "Wij zullen gewoon een boot voor onszelf bouwen en drijven. We zullen populierenhout halen."

30 Dat is wat er teveel doen vandaag: proberen te drijven op een plank van populierenhout. Maar we ontdekken dat hij zonk.

     En zij dachten dat ze een boot konden bouwen en dat het dan in orde zou zijn. Maar hun boten zonken.

     Dat is wat u vandaag denkt: dat we een organisatie kunnen opzetten, of een groep mensen ervoor kunnen opleiden; het zal hoe dan ook vergaan ongeacht of het volgens Gods manier gemaakt is of niet. Maar het enige wat de test zal doorstaan, is een door God gebouwde gemeente door het Woord, gevuld met de Heilige Geest. Het moet door God geïnstrueerd, door God geïnspireerd zijn. Mensen hebben er niets mee te maken. Het is God en Hij alleen.

31 De wateren werden almaar hoger rondom de ark. Mevrouw Noach en misschien haar schoondochters begonnen zich te verbazen. Noach zei: "Blijf gewoon rustig. God deed de belofte. Onze verzekering is absoluut aan ons verzekerd." En hij wist dat zijn constructie overeenkomstig zijn instructie was.

     En ik vraag mij vandaag af, als we zouden opletten en om ons heen kijken, of wij erachter zouden komen of onze constructies overeenkomstig de instructies zijn. Want Hij zei: "Als iemand in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen." Ik vraag mij af of onze constructie overeen zal komen met de instructies die ons gegeven zijn.

32 Maar Noach onderzocht het. Elk ding, iedere hoek was gepekt. Hij zei: "Moeder, het moet werken. God beloofde het op deze wijze."

     "Wel," zei ze, "ik keek naar buiten en ik zag de Jones", enzovoort. "Hun boot zonk regelrecht naar beneden. En de onze staat nog steeds op de grond."

     Er is slechts een beetje meer vervolging, een klein beetje meer oordeel van God voor nodig om haar omhoog te brengen. Tenslotte werden de wateren dieper en dieper. Na een poosje voelde de hele familie iets bewegen. Zij verliet de grond.

     Ik wil slechts in Hem zijn; een dezer dagen... Ik ben een beetje zat van dit oude pesthuis. Op drieënvijftigjarige leeftijd verwacht ik een dezer dagen dat iets zal bewegen. Wij willen vertrekken.

     De ark ging omhoog. Terwijl anderen zonken, ging de ark omhoog. God had in Zijn Woord Zijn belofte vervuld. Satan had hem verzocht. Satan had geprobeerd hem te ontmoedigen. Hij had geprobeerd hem te ontmoedigen door de mensen van die dag, de religies van die dag, door de wetenschap van die dag.

33 Ik las in de krant, ik geloof dat het gisteren was, eergisteren, dat de wetenschap een manier had gevonden waardoor mensen niet hoeven te sterven maar eeuwig leven hebben. Wel, zij denken dat dit iets nieuws is. Wij hebben dat al tweeduizend jaar gehad. Denken dat zij iets nieuws hebben gevonden... Zoals David duPlessis eens zei: "Rusland pochte omdat zij een man in de ruimte hadden. Wij hebben er al tweeduizend jaar één in de ruimte. Wij zijn zover bij hen vooruit dat zij zelfs niet weten waar ze zijn." Zeker. Een bemiddelaar tussen ons en God, met de verzekering: "Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan", als de oordelen komen.

     Zou u niet geïnteresseerd willen zijn in zo'n polis? U zou het moeten zijn, omdat alle andere zullen gaan falen. Dat is precies juist.

     Uiteindelijk, toen de ark haar laatste grote schok kreeg en plotseling omhoog schoot toen zij de grond verliet, betaalde het Woord uit, en de polis betaalde uit in dividenden. Het redde hem en zijn huisgezin. Ik ben daar zo dankbaar voor. Wij zouden daar een lange tijd bij stil kunnen blijven staan, maar we zullen een beetje verdergaan.

34 Er was nog een man – een polishouder – die ik u deze morgen graag zou willen voorstellen. Ongetwijfeld heeft u van hem gehoord. Zijn naam was Daniël. Hij nam deze levensverzekeringspolis en werd in zijn dagen naar Babylon weggevoerd. Maar Daniël had, omdat hij een houder van de polis was, zich in zijn hart voorgenomen zijn polis niet te verontreinigen. Hij zou zijn investering niet bezoedelen.

     Nu kom ik tot wat u hebt gezegd. U hebt de polis, maar verontreinig haar niet. Als u haar hebt gekregen, stop dan met wippen en wankelen rondom de wereld. Blijf erbij vandaan.

     En Daniël had zich in zijn hart voorgenomen dat hij zijn erfenis niet zou verontreinigen met het vlees van de koning.

35 Nu, sommigen van u vrouwen beginnen hun haar te laten groeien...?... Sommigen van u mannen beginnen iets te doen. Schande over u, predikers, die beschaamd bent om er iets over te zeggen. God hebbe genade met u. U bent bevreesd om uit uw organisatie gezet te worden. Wat met buiten de ark gezet te worden? Bedenk, broeder, dat het Gods Woord is dat het zegt.

     Verontreinig uw investering niet. Als u de investering hebt gedaan, houd er dan aan vast, en bewaar haar op een veilige plaats binnenin uw hart, in uw ziel. Blijf erbij. Verontreinig het niet met de dingen van de wereld.

     Gemeente, kom terug tot God. Ga weg van deze kleine, oude dingen waar u achteraan gaat. Als de Eenheid u eruit schopt, sluit u zich aan bij de Assemblies. Als de Assemblies u eruit schoppen, gaat u naar de Church of God. Stop ermee uw erfenis te bevuilen. Stop ermee uw investering te verontreinigen, had ik moeten zeggen. Ga terug. Houd het rein. Werk voor God.

36 Ik wil u herinneren en laten weten dat dit Daniëls leven redde. Toen ze hem in de leeuwenkuil gooiden, konden de leeuwen hem niet opeten. Er ging iets verkeerd omdat de Engel des Heren gezonden was om hem te beschermen. En het redde zijn leven. En als er iets belangrijk is voor enig sterfelijk wezen dan is het wel leven. Wat is er belangrijker dan leven?

     Wie van u... Als hier vanmorgen een dokter zou kunnen staan die sprak over een capsule die hij door wetenschap had uitgevonden waardoor u honderd jaar zou kunnen leven, of duizend jaar, wel, dan zou u alles verkopen wat u had om die te krijgen. Zeker zou u dat. Leven is kostbaar. Maar ik probeer u te vertellen over een polis, of een verzekering, waardoor u niet gedurende honderd jaar zou leven, of gedurende duizend jaar zou leven; maar waardoor u eeuwig leeft, omdat het een eeuwig leven verzekering is. En dat willen we.

37 De Hebreeënkinderen hadden ook dezelfde polis en de verzekering. En zij zouden zeker niet gaan buigen voor iets wat tegengesteld was aan Gods Woord. Ongeacht hoeveel dingen men hun probeerde voor te zetten ("U moet zich hierbij aansluiten of we zullen u eruit gooien."), toch bleven zij trouw aan het Woord. Zij bogen voor geen enkele afgod. En toen het oordeel kwam, werd hun leven gered omdat zij een houder waren van de polis waarover ik spreek.

38 Simon Petrus, we zouden even over hem kunnen spreken, omdat hij vanmorgen werd genoemd. En hij is de... een van de apostelen, en degene die de sleutels van het Koninkrijk had, met andere woorden de kennis, hoe de deuren naar het Koninkrijk geopend moeten worden, waar we gisteravond over spraken. De sleutel sloot de deur en opende haar, en daar hoorden we gisteravond over, het oorspronkelijke fundament. Er is geen manier om terug te komen dan alleen door precies terug te gaan naar de plaats waar u begon.

     De broeder zei vanmorgen, sprekend over Simon Petrus en wat hij deed: "Kijk van waaruit hij begon." Hij begon vanuit Handelingen. Dat is van waaruit de gemeente begon, en dat is waarheen de gemeente moet terugkeren. Ga terug naar hetzelfde recept, datzelfde Woord van God, en volg dat volkomen. Als we het hebben verlaten, ga er dan naar terug. De enige manier om goed uit te komen is terug te gaan en rechtgetrokken te worden.

39 Ik schiet, precisie-schieten, en ik heb veel trofeeën behaald. En onlangs – de Here kent mijn hart en wist dat ik een beetje rust nodig had – liet Hij mij iets opmerkelijks schieten. Met een gewoon model 70 Winchester .22 geweer schoot ik op het schietterrein negen kogels in hetzelfde gat.

     Twee van de groep mannen die daar stonden, zetten het plaatje erachter en zeiden: "Ik geloof dat u het doel mist."

     Wat was het? Ik was bezig geweest met dat geweer en had eraan geprutst en van alles totdat elke kleine trilling goed moest zijn. En als het het doel mist, moet er ergens iets fout zijn.

     De Winchester maatschappij zei: "Dat geweer heeft normaal een afwijking van een inch [2,5 cm] op 25 yards [23 meter]." En ik had negen kogels in hetzelfde gat op vijftig yards [46 meter], ongeacht wat zij zeiden. Het had tevoren gewerkt; het zal opnieuw werken.

40 Dat is wat ik vandaag zeg. Zij zeiden: "U kunt geen Pinksteren hebben zoals zij vroeger hadden. Mensen zullen dat spul niet geloven. Dat kunt u niet. Wij moeten de kerk hebben. Wij moeten de organisatie hebben. We moeten er onderricht in brengen", enzovoort.

     Als het daar terug bij ongeletterde vissers werkte, die God op Zijn Woord namen, als het toen doel trof, als het de zieken genas, als het de doden opwekte, dan zal dat vandaag hetzelfde doen. Als de juiste trilling op het geweer is geplaatst, zal het het doel raken. Als het niet gebeurt, ga dan terug en kijk uw geweer na. Ga dus terug en pak de beschrijving, en ontdek waar het verkeerd ging; dat is de enige manier die ik weet om het te doen.

     Maar hij zal het doen omdat hij tevoren doel trof. Hij zal opnieuw doel treffen. Als het voor de apostelen werkte zonder denominatie, zonder geloofsbelijdenis, zonder Methodist te zijn, Baptist, Presbyteriaan of wat nog meer... Het werkte voor hen op het Woord van God. Het zal voor mij werken op het Woord van God. Het zal voor u werken door het Woord van God.

     Maar u zult moeten ontdekken waar uw losse schroeven zitten. Soms hebt u (excuseer mij), hebt u er erg veel. Sommige zitten juist te strak. U moet het een beetje losser maken (dat is zo), om de trilling te krijgen. Zoals een musicus van zijn gitaar zijn snaren afstemt; hij moet het tingelende geluid precies kennen. Een Geestvervulde man kan het specifieke geluid onderscheiden, of het ver voorbij de Bijbel is, of ver achter de Bijbel. Het moet precies ín de Bijbel staan, precies met ZO SPREEKT DE HERE, het moet juist afgestemd zijn. Dan zal het doel treffen. Dan zal het de roos raken.

41 Petrus was een visser. Hij had al lange tijd naast het doel geschoten. Zijn vader had hem voordat hij stierf, verteld: "Misschien, zoon... Ik ben een oude man. Ik zie uit naar de Messias. Al sinds Eden doen we dat. Hij mag wellicht niet in mijn dag komen, maar misschien in de jouwe. Maar word niet misleid, zoon. Er komen voortdurend heel wat dingen voorbij die zeggen dat het de Messias is. Maar wij... Als de Messias komt, onthoud dat we bij het Woord moeten blijven over wat de Messias zal zijn."

     Velen van hen... U weet dat er Jezussen opstonden vóór Jezus Christus. Er stonden leiders op die de mensen de wildernis introkken door culten en denominationele banden. Maar het was niet de juiste zaak. Zij kwamen ermee om, zoals de tegenspraak van Korach, die zei: "Wie is heilig? Mozes denkt dat hij het enige steentje op het strand is. Er zijn meer heilige mannen."

     Maar God had Zijn weg, en God had Zijn man, en God had Zijn dingen. God heeft Zijn Woord, en wie zal er tegenin gaan? Blijf erbij. Nu, let op.

42 Zei: "Simon, mijn zoon, Mozes zei door het Woord, dat wanneer de Messias komt, Hij een profeet zal zijn zoals hij."

     Toen Andreas Jezus was gaan zien, kwam hij terug en probeerde hij het hem te vertellen.

     Ik stel me voor dat Petrus zijn hoofd schudde en zei: "Ik ben een visser. Ik heb in mijn vaders netten geïnvesteerd. Ik ga vis vangen. Dat is mijn beroep. En ik ben een Farizeeër. En daar laat ik het bij. Ik ga naar de kerk. Ik ben net zo goed als wie dan ook. Dat is alles. Dat is goed. Ik behoor tot de kerk waar mijn vader toe behoorde... of traditie, daar zal ik gewoon bij blijven."

     Maar op een dag wandelde hij in de tegenwoordigheid van deze Ene. En zodra hij in Zijn tegenwoordigheid kwam, zei Hij: "Uw naam is Simon, en u bent de zoon van Jonas." Niet alleen kende Hij hem, en wie hij was, maar Hij kende zijn godvruchtige oude vader die hem had onderwezen. En het was overeenkomstig het Woord: een profeet. Petrus deed een investering. Hij liet zijn netten vallen.

     Hij zei: "Kom, volg Mij. Ik zal u vissers van mensen maken."

     Hoe verschillend van de rijke jongeling die aan zijn rijkdom wilde vasthouden. Maar híj liet alles vallen wat hij had om Jezus te volgen.

43 Het was Nathanaël, of Filippus die naar Nathanaël ging en het vertelde. Misschien had hij een grote olijvengaard die hij aan het bekijken was. En toen Filippus hem erover vertelde wat hij had gevonden, was hij eerst een beetje kritisch. Maar hij kwam toch in een van de samenkomsten binnenvallen. En zodra hij Hem zag... Omdat hij een schriftgeleerde was, wist hij wat de Messias zou moeten zijn, en of het juist was om zijn kerk te verlaten waarin hij zich bevond; bij deze orthodoxe mensen die Jezus verwierpen, de polis verwierpen en zeiden dat deze slecht was, dat ze niet kon worden vertrouwd...

     Hij was een man die zichzelf God maakte; Hij was een Beëlzebul; Hij was een wildeman; Hij had geen achtergrond; Hij was onwettig geboren; Hij ging niet naar hun scholen; Hij was niet in hun seminaries onderwezen; Hij was tegen hun leer; Hij verscheurde hun kerken; en Zijn leer hinderde de mensen: dat werd van Hem beweerd. Noemden Hem Beëlzebul, zeiden dat Hij de mensen verleidde door Zijn leer. Nu, dat was in hem geïnjecteerd geworden.

44 Maar zodra deze godvruchtige man, Nathanaël, in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, zei Hij: "Zie, een Israëliet in wie geen bedrog is."

     Hij zei: "Rabbi, vanwaar kent Gij mij?"

     Hij zei: "Voordat Filippus u riep, zag Ik u."

     Hij deed een investering. Daar stonden zijn priesters en allen. Hij was niet beschaamd. Hij had iets werkelijks gevonden. Hij had God in actie gevonden. Wat deed hij? Hij zei, liep haastig op Hem af en viel neer aan Zijn voeten, en zei: "Rabbi, U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël." Hij deed een investering. Zijn naam is onsterfelijk.

     Daar stonden degenen die erom lachten. Ik weet niet waar zij vandaag zijn. Dat is aan God.

45 Laat ons eens naar een vrouw kijken. Er was een vrouw, misschien ergens een kerklid, en zij was aan haar lot overgelaten. Misschien had zij ook kort haar enzovoort. Zij volgde waarschijnlijk de mode van de dag. Maar op een dag kwam zij naar de bron waar een vreemde Man zat, een Jood, tegenover het kleine panorama met gordijnen erachter. En toen zij daar aankwam...

     En zij had haar manier om in haar onderhoud te voorzien, en zij had toen waarschijnlijk een paar Romeinse denari-muntstukken in haar zak, haar kleine sok waarin zij ze droeg. En zij liep daarheen om water te halen. Ze was de hele nacht uit geweest. Misschien kwam zij daar om een uur of elf. Ik weet het niet, maar laten we zeggen dat het zo was.

     En toen zij daar aankwam, zag ze een Man, een gewone Man, geen priester, geen kerkelijk teken aan Hem, maar slechts een gewone Man. En zij keek naar Hem en Hij zei: "Breng Mij wat te drinken."

     Ze zei: "Nu, U als Jood, U weet dat dat niet juist is. Ik ben een Samaritaanse."

     Hij zei: "Maar als u wist met Wie u sprak, zou u vragen..." Kijk, zij kon het niet aan de buitenkant zien. Hij was gewoon een Man, maar Hij leek erg streng in wat Hij zei. "Als u wist tegen Wie u sprak..." Daar houd ik van. Zoals de kleine vrouw met haar volharding... de kleine Griekse vrouw die tot Jezus kwam. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Zei... Hij zei: "Ga, haal uw man en kom hier."

     Het verraste haar. Ze zei: "Wel, ik heb helemaal geen man." Kijk, zij leefde in een denominatie die hen lieten trouwen en van alles, en hertrouwen, en... Zie? Zei: "Ik heb geen man."

     Zei: "U zei de waarheid. U hebt er vijf gehad, en u leeft er nu met een. Dus is hij niet de uwe, uw eerste man was wettelijk uw man. (Zie?) U... u... u leeft op die manier."

     Ze zei: "Meneer, ik bemerk dat U een profeet bent." Wat een verschil met de geleerde priesters die zeiden dat Hij Beëlzebul was, een waarzegger, of een duivel.

     Zei: "Ik bemerk dat U een profeet bent. Nu, wij weten... Ik ben onderwezen (ik ben een Griekse, of een Samaritaanse liever gezegd), ik ben onderwezen dat wanneer de Messias komt, Hij deze dingen zal doen. Dit zal Zijn teken zijn."

     Hij zei: "Ik ben het Die met u spreek."

     Zeer snel deed zij een investering. Zij investeerde. En zij rende de stad in en ze kon het niet stilhouden. Zij vond de parel van grote waarde. Zij verkocht al het andere.

     Kent u de traditie van die dagen? Het was niet juist voor een vrouw om de straat op te gaan, zo'n soort vrouw, en tegen mannen te praten. Maar stop haar. Probeer haar te stoppen. Zij had iets gevonden. Het was werkelijk.

46 Zoals Nathanaël. Het was voor zijn kerk niet ethisch dat hij die Galilese, zogenaamde profeet zou volgen, die zij Beëlzebul noemden. Het was niet juist voor hem om dat te doen. Het was niet kerkelijk. Het was niet ethisch. Hij zou door de kerk veroordeeld worden. Maar stop hem. Hij vond iets werkelijks.

     Deze vrouw vond iets echts. Het was niet juist voor haar om dit over straat te roepen. Zij was een vrouw van slechte zeden. Ze was gemerkt. Maar ze had vergeving ontvangen. Ze had iets echts gevonden en je kon haar niet stoppen. Zoals een vuur uitdoven op een winderige dag. Ze stond in brand met vreugde en vrede vanwege vergeving van zonden. Zij wilde Jakobs bron niet meer. Ze had een bron gevonden die opborrelde met eeuwig leven erin. Ze verliet haar waterkan daar, en zei: "Ik ben klaar hiermee. Ik wil een investering in dát." Wat was zij een wijze vrouw. Zeker. Zij vond iets om een investering in te doen.

47 Laat ons een ander karakter nemen. Ik zou voor een moment gaan spreken over de kleine Griekse vrouw. Kijk, zij had een hoop tegenstand. Kijk, ten eerste, zij... het is mogelijk dat... Zij was een Griekse; zij was geen Jodin. Ongetwijfeld zeiden de mensen: "Nu, wacht even. Bedenk dat jouw organisatie dat niet ondersteunt."

     Het maakte geen enkel verschil voor haar. Zij had gehoord. Zij had een nood. En wanneer u een nood hebt en u hoort dat daar iets is om u te helpen, zal niets u kunnen stoppen. Als God aan uw hart klopt, kunt u het niet stoppen. Niemand kan dat. Beslist niet. U zult hoe dan ook gaan.

     Ik kan me voorstellen dat alle zusters van de kerk zeiden: "Wel, je zult een aanstoot worden voor de mensen." Dat stopte haar niet. Zij ging door.

     Ze ontmoette een andere groep die zei: "Je man is een zakenman. Hij zal je gaan verlaten als je naar die groep heilige rollers gaat." Dat stopte haar niet. Zij ging hoe dan ook door. Zij was volhardend.

48 Het loont om volhardend te zijn als je weet wat... Iedereen die iets kan bereiken, zal volhardend zijn. Mensen door al de tijdperken heen waren volhardend als zij ooit iets bereikt hebben. Washington, de vader (zo genoemd) van onze natie, was bij Valley Forge volhardend, ongeacht hoe dik de Delaware bevroren was. Hij bad de hele nacht. Hij wist dat hij die rivier moest oversteken en hij stak haar over. Ongeacht wat er plaatsvond, stak hij haar hoe dan ook over. Hij was volhardend.

49 En nadat deze vrouw bij Jezus kwam, kijk daarnaar. Hier is wat echt geloof doet. Wanneer u een juweel vindt, wanneer u deze polis vindt, maakt het niet uit hoeveel mensen u proberen te ontmoedigen, of dat ze u uit de kerk zullen zetten, het doet er niet toe wat ze ook maar willen doen, u bent nog steeds volhardend. U wilt de polis.

     Dat is hoe Jakob was. Het deed er niet toe wat hij moest doen om dat geboorterecht te verkrijgen, hij wilde het. En als wij in die toestand komen, worden we wanhopig. Dan zijn we volhardend. "Wel, ik vertel u. Ik, eh... Mama behoorde bij Pinksteren. Ik wilde vanavond doorbidden, maar ik zie dat..., o, ik ben zo moe." Huh! U heeft iets van het serum nodig, u heeft iets nodig wat u volhardend maakt.

50 Zij haastte zich erheen. Zij viel voor Jezus neer en ze zei: "Gij, Zoon van David..."

     Hij was geen Zoon van David voor haar. Zij was een Griekse, een heidense. Hij besteedde geen enkele aandacht aan haar. En uiteindelijk draaide Hij Zich naar haar om en Hij zei: "Ik ben niet tot uw denominatie gezonden. Ik ben alleen naar de verloren schapen van Israël gezonden. Dat is alles waartoe Ik gezonden ben."

     Ze zei: "Maar, Here..."

     Nu. Nu kreeg ze het goed: niet Zoon van David, maar Here voor haar. "Here..."

     Hij zei: "En nog iets anders, jullie zijn niets anders dan een stel honden, en het is niet betamelijk voor Mij om het brood van de kinderen te nemen om het aan honden uit te delen."

     O, zouden de Pinkstermensen daar niet door ontploffen? "Denkt u dat een Baptist mij dat kan vertellen en ermee kan wegkomen? Nee, meneer. Of een Eenheid, of een Drie-eenheid, of zoiets? Nee, meneer." U zou uw neus in de lucht hebben gestoken en zijn weggegaan. Maar zij niet. Zij moest een investering doen. Zij had een investering nodig. Amen. Ongeacht of zij...

51 Het werkelijke, zuivere geloof zal altijd toegeven dat het Woord van God waar is, ongeacht wat de omstandigheden zijn. Ze zei: "Het is waar, Here. U werd niet tot ons gezonden. Het is waar, Here, dat ik niets anders ben dan een hond. Maar laat mij U mijn standpunt uitleggen. Ik zie niet uit naar de zegeningen die zij krijgen. Ik zie uit naar kruimels." O-o-oh!

     "Nu, Here, als U van mij iets wilt maken als ik daar heenga, en mij diaken laat worden in de kerk; als U mij staatsopziener laat zijn, dan zal ik het in overweging nemen." U huichelaar. U zult het niet krijgen. U zult voor kruimels moeten willen komen. U zult moeten willen komen om te...

     "Here, als U het aan mij wilt geven zonder in tongen te spreken; of als U het mij wilt geven zonder te juichen; als U het mij wilt geven zonder al dat andere spul, laat het me zo ontvangen... Giet het eenvoudig langzaamaan in mij, Here, op een fijne, beschaafde manier."

     God doet het niet overeenkomstig uw manier; Hij doet het overeenkomstig Zijn manier. Zie?

52 Enige tijd geleden predikte ik en een dame zei tegen me... Of, niet een dame. Het was een zondagsschoolonderwijzeres in de Eerste Baptistenkerk. Zei: "Billy, ik kon de kerk niet inkomen om je te horen, maar ik stond buiten." Zei: "Ik verheugde mij in wat je zei totdat die vrouw opstond." En ze zei: "Ze begon te huilen, en ze begon door het gangpad te rennen." Ze zei: "Door al dat lawaai liepen de rillingen over mijn rug."

     Ik zei: "Weet u wat? Als u denkt dat dát lawaai is; u leeft in de rustigste wereld waar u ooit in hebt geleefd. U zult doodvriezen als u ooit in de hemel komt, want als u naar de hemel gaat, zijn daar dag en nacht lofprijzingen aan God, geschreeuw en gejuich; de engelen rondom de troon roepen: 'Heilig, heilig, heilig is de Here God Almachtig.' Als u in de hel bent, is daar gehuil en gejammer en tandengeknars. U leeft in een geweldig rustige plaats." Zeker.

53 Nu, maar de kleine Griekse vrouw was volhardend. Ze zei: "Ja, Here. Ik erken dat wat U zegt de waarheid is. En ik zie er niet naar uit om misschien zoals de rest te zijn, maar ik..."

     En onthoud dat zij nooit een wonder had gezien. Zij had nooit een van deze dingen gezien. Maar daarbinnen was geloof dat geloofde dat dit de zaak was die zij voor haar dochter nodig had. En toen Jezus... Het eerste wonder werd daar voor deze heidense vrouw verricht; Hij zei: "Groot is uw geloof." Kijk, dat beroerde Hem, toen Hij zag dat zij doodernstig was.

     Het probleem met de mensen van vandaag is dat wij niet doodernstig zijn met deze dingen. Wij bedekken onze woorden... Wij zijn bang om iets onethisch te zeggen. God beloofde uw mond te vullen; laat uzelf los voor Hem. "Neem u niet voor wat u zult gaan zeggen." Maar we worden er zo ethisch mee. Als ik iets zeg overeenkomstig... "Mijn denominatie zal het niet geloven." Ze zullen er uit worden geschopt: moord met voorbedachte rade, ja, daar is een straf voor, weet u.

54 Er was een man genaamd Nikodémus. Hij zag iets goeds in Jezus. Hij was een oude man, een vooraanstaande man in zijn organisatie. Weet u, hij wilde een investering doen, omdat hij eeuwig leven wilde. En hij kwam in de nacht tot Jezus. Schijnbaar waren de banken gesloten. Maar Zijn bank is altijd open, dag of nacht: nu precies open. Hij vond de bank open, en Jezus gaf hem het recept. Hij wilde eeuwig leven. En daar deed hij zijn investering in eeuwig leven. We vinden al deze groepen. En het wordt laat. Laten we hiermee sluiten.

55 Wij ontdekken in Lukas 24:49, dat Jezus zei tegen deze mensen die alles hadden opgeofferd wat zij hadden en een contract gingen ondertekenen voor deze polis van eeuwig leven (Lukas 24:49), dat Hij hun vertelt dat Hij hun de dividenden ervan zal uitkeren. Hij zei: "Nu, om uw dividenden te verkrijgen, moet u al uw verschillen van u wegdoen: stop met ruziemaken of u Grieks Orthodox bent, of dat u Baptist, Presbyteriaan (zoals de broeder vanmorgen zei), zwart of wit, geel of bruin bent. Ga naar de stad Jeruzalem en wacht totdat Ik het zendt."

     En Hij had daarboven honderdtwintig die wilden ondertekenen. En zij ondertekenden, en gingen daar naar boven om de rente op hun investering te incasseren. Plotseling kwam er een geluid van de hemel als een machtig ruisende wind. Hun rente werd uitgekeerd. Het betaalt altijd uit.

     Op de Pinksterdag waren er ongeveer drieduizend zielen die een van de polissen wilden krijgen, en Petrus vertelde hun hoe het was uitgeschreven. Hij zei: "Bekeert u, eenieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. En dan zal God u meteen de rente erover uitbetalen. U zult dividenden trekken." Amen.

     Bent u geïnteresseerd in een polis? Wel, het is voor eenieder die wil (Dat is juist.), voor eenieder die wil.

56 Wat later was er een rijke jongeman genaamd Paulus. En hij ging rond om deze mensen te vernietigen, en hij was onderweg naar Damaskus. Hij wist dat er een God was, maar hij dacht dat dat een stel heilige rollers was. Waarom? Hij had nooit de polishouders onderzocht. Hij ging achter ze aan, vervolgde hen, en maakte hen belachelijk. Velen van ons hebben hetzelfde gedaan toen wij het zagen: komen binnenlopen, en maken er gekheid over en zeggen: "Een stelletje heilige rollers."

     Maar op een dag onderweg naar Damaskus werd hij neergeworpen. En hij keek op en hij zag die Vuurkolom die zijn vader Mozes en zijn vaderen door de woestijn had geleid.

     En Hij zei: "Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?"

     Hij zei: "Wie zijt Gij, Here?"

     Hij zei: "Ik ben Jezus."

     Hij ontdekte en was er zeker van dat God vlees was gemaakt en onder ons had gewoond. Hij wist het door de Bijbel, omdat hij het Woord begreep dat dat waarachtig de Messias was. En hij had er de betuiging van gezien. En zodra hij er de betuiging van had gezien, was hij er klaar voor om te incasseren, en wilde hij een polis hebben voor zichzelf. Hij ging door naar Damaskus en Ananias kwam en legde hem handen op en doopte hem, en hij ontving de Heilige Geest. Wat een geweldige zaak is dat. Ja.

57 Toen hij die Vuurkolom zag, en wist dat dat de Here was Die vleesgemaakt was... Zij wisten dat dat werkelijk de Messias was omdat Hij had gezegd: "Ik kom van God, en ging naar God." Hij kwam van de Vuurkolom. Hij zei in Zijn onderwijzing: "Vóór Mozes... vóór Abraham was, BEN IK." En de IK BEN was Degene Die in de brandende struik was. En hier was Hij vleesgemaakt en woonde onder ons, hetgeen exact de Messias is. En daar keerde Hij terug.

     En het verbijsterde Paulus zo ongeveer. En we begrijpen dat hij naar een ander land ging en die zaak gedurende drie jaren grondig bestudeerde voordat hij terugkwam. En hij zag dat Hij het vleesgemaakte Woord was. Toen hij dat zag, was hij bereid, o, om zijn hele leven en alles wat hij had, al zijn populariteit, al zijn opleiding, daarin te investeren.

     Hij zei: "Ik ben alles vergeten wat ik ooit heb geweten om Christus te kennen." Hij was bereid om zijn hoge opleiding van Gamaliël te vergeten. Hij was bereid om zijn organisatiedocumenten te verzilveren. Hij was bereid, omdat zij hem er hoe dan ook uit zouden schoppen. Maar hij was ergens achter gekomen. Amen.

     Hij had een firma gevonden die betrouwbaar was, omdat Christus gestorven was en weer was opgestaan; en hier was Hij opnieuw in diezelfde Vuurkolom. Halleluja! (Wees niet bevreesd. Dat betekent: "Prijs onze God.") Hij wilde een investering doen. Hij was een hele goede zakenman; hij had gezond verstand. Daarom deed hij een investering en werd hij een liefdesslaaf van Christus. O, wat deed hij een investering! Dat is wat we allemaal zouden moeten doen. Dat is precies juist.

58 Wat een onbezonnen besluit (nu, bij het sluiten) van deze rijke jongeling. Wat deed hij een onbezonnen zaak. Wat een onethische zaak voor een zakenman om te doen. Hoewel hij een zakenman was die voorspoedig was geweest, en hem de gelegenheid werd geboden een betuigde polis te ontvangen, iemand die zelf had gezien dat in Hem de kracht van de almachtige God werkende was en die wist dat niemand deze dingen kon doen tenzij God met Hem was... En aan hem werd de gelegenheid geboden om Hem te ontvangen, en met zijn volle verstand wees hij het af.

     Hij wilde liever de populariteit van de rijkdommen van de wereld hebben. Hij wilde liever de glamour van de wereld hebben waarin hij leefde. Mag ik dit met liefde en eerbied zeggen? Dat is er met onze kerken aan de hand.

59 En Joodse rabbi... Nadat John Ryan genezen was (U heeft het verhaal van zijn genezing gehoord: een bedelaar op straat), werd ik meegenomen naar een synagoge waar een rabbi met me kwam praten. En hij zei: "Meneer Branham..." John was bij mij. En hij zei: "Door welke autoriteit heeft u deze man zijn gezichtsvermogen gegeven?"

     Ik zei: "Ik gaf hem nooit zijn gezichtsvermogen."

     Hij zei: "Wel, ik heb hem op straat dikwijls aalmoezen gegeven." Hij zei...

     Ik zei: "Hij kan zien."

     "Ja."

     Ik zei: "Jezus Christus, de Zoon van God, gaf hem zijn gezichtsvermogen."

     Hij zei: "Het zij verre van God een Zoon te hebben; een geest die een Zoon heeft." Hij zei: "Zoiets bestaat niet."

     Ik zei: "Rabbi, is het moeilijk voor u om de Schriften te geloven?"

     "Zeker niet. Ik onderwijs ze."

     "Gelooft u de profeten?"

     Hij zei: "Dat doe ik."

     "In Jesaja 9:6, over wie sprak de profeet?"

     Hij zei: "De Messias."

     Ik zei: "Wat zal de Messias... In welke verhouding zal de Messias staan ten opzichte van God?"

     Hij zei: "De Messias zal God zijn."

     Ik zei: "Nu, u stemt ermee overeen."

     Hij zei: "U, heidenen, kunnen God niet in drie stukken delen en Hem aan ons geven."

     Ik zei: "Dat is Katholiek. Dat ben ik niet. Er is één God in drie bedieningen: Vaderschap, Zoonschap, en Heilige Geest." Niet drie goden; dat maakt een heiden ervan. En je kunt dat een Jood zijn keel niet induwen: in de mijne evenmin.

60 Onthoud, dat het het Woord is wat het juist maakt. Dát werd op het Concilie van Nicéa vastgesteld. Zij namen de andere kant. De oude profeten keerden terug naar hun plaatsen met de waarheid. U zult haar nooit kunnen doden. Zij gaat door. Dat is juist.

     Kijk, men krabt zich op zijn hoofd en vraagt het zich af. Kom slechts tot God. Als iemand in wijsheid tekortschiet, laat hem het God vragen. God openbaart alle dingen en laat de Schriften overeenkomen. Let op.

     Nu, toen zei deze rabbi: "Het zij verre van God een Zoon te hebben."

     En ik zei: "Goed."

     En hij zei: "Het zal zijn..."

     Ik zei: "Toon mij één plaats waar Hij faalde om te bewijzen dat Hij God was."

     Hij zei: "God zou geen dief zijn."

     Ik zei: "Hij was geen dief."

     Hij zei: "Hij ging op de sabbatdag door de korenvelden en plukte het graan."

     Ik zei: "Uw eigen Levietische wet zegt dat een man door het veld kan gaan en eten wat hij wil, maar hij kan niets meenemen in een zak." Zijn eigen wet... Hij wist het, en hij keerde zich om en keek mij aan. Ik zei: "John kan zien, is het niet?"

     Hij zei: "Ja." Zei: "Meneer Branham, ik zal toegeven dat Hij een goede man was."

     Ik zei: "Zult u dat, rabbi?"

     Hij zei: "Ja, meneer." Hij zei: "Meer dan dat, ik geef toe dat Hij een profeet was. En als de tempelpriesters naar Hem geluisterd hadden, zouden we vandaag beter af zijn geweest."

     Zei: "Rabbi, gelooft u dat Hij de Zoon van God was?"

     Hij zei: "Nee, nee, nee, nee."

     Ik zei: "Wacht even. U zei dat Hij een goede Man was; je kon Hem vertrouwen. Als Hij een Profeet is, zou Hij niet liegen. En Hij zei dat Hij de Zoon van God was. Nu, hoe zit het daarmee?"

     "Ja." Hij zei: "Als ik dat predik..." We stonden bij Benton Harbor. Hij zei: "Ziet u dat daar? Ik zou daar op straat om brood moeten bedelen."

     Ik zei: "Daar past een Jood wel voor." Dat is zo. Ik zei: "Ik zou liever op mijn buik liggen en slootwater drinken en sodacrackers eten en de waarheid van God prediken, dan mijn naam zoals de uwe met gouden letters op dit gebouw te hebben en driemaal daags gebraden kip te eten." Jazeker. De waarheid!

     De tranen rolden langs zijn wangen, zei: "Ik zal u later ontmoeten."

     Ik zei: "Niet... Laten we Hem nu ontmoeten." Maar hij ging weg.

     Toen hij dan de deur inging, keerde hij zich om en keek naar mij, en zei: "God is in staat uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken." Hij geloofde dat. Wat? Hij was net zoals deze rijke jongeling bang om een investering te doen. Dat is zo.

61 Niet alleen rabbi's, maar predikers, leken, zijn bang om die investering te doen. Wat een onbezonnen zaak deed deze man om een dergelijke beslissing te nemen. In de kerken vandaag, met deze populariteit, kun je niet populair blijven en tezelfdertijd met Christus zijn. Als u God liefheeft, wordt u door de wereld gehaat. Dat is helemaal waar. Populair, jazeker... Liever de lofprijzingen van mensen dan de lofprijzingen van God. Zij hebben een kleine inenting nodig. O.

62 Maar deze rijke jongeling... nu hier is iets voor u zakenlieden, en dan moet ik sluiten. Bemerk nu, zodat u zult... laat dit diep in uw hart zinken. Het verwerpen van Jezus stopte de toename van zijn goederen helemaal niet. Hij ging door. Laten we hem een poosje door de Bijbel heen volgen. Zijn aanwas van goederen werd groter. En als uw zaken een beetje vermeerderen, denkt u dan nooit dat dit al de tijd Gods zegeningen zijn. De bozen zijn voorspoedig, weet u.

     Deze man werd voornamer. En hij kwam tot een plaats waar hij zo groot werd dat al zijn schuren bijna barstten. Hij moest nieuwe bouwen.

     Nu, hij dacht dat hij het juiste gedaan had door Jezus te verwerpen en geen investering in Hem te doen. Hij dacht dat hij was... dat hij het juiste had gedaan omdat hij in wereldlijke bezittingen... (Ik ga nu iets zeggen.) Omdat hij in wereldse bezittingen voorspoedig was, dacht hij dat hij het juiste had gedaan. En dat denken onze denominaties. Omdat zij zich organiseren en hun groepen miljonairs en miljardairs worden, denken ze dat zij het zijn.

63 Zegt de Bijbel niet: "Gij zijt rijk en verrijkt geworden (tot dit tijdperk), maar weet niet dat gij zijt naakt, jammerlijk, arm, ellendig, blind, en weet het zelfs niet." Wat een jammerlijke toestand. Mannen en broeders, doe geen investering in zoiets dergelijks. Het is gedoemd om te vergaan. Waarom geen investering doen in iets wat door de Bijbel heen bewezen is? En weet u, met de teksten die ik hier heb opgeschreven, zouden we hier vanavond nog steeds kunnen zitten en het met deze teksten door de Bijbel heen bewijzen van degenen die dat deden en van degenen die het verwierpen.

     Ik laat u een echte investering zien om te doen. Plaats uw leven, uw tijd, uw geld, uw talenten, plaats alles wat u hebt in Christus. God heeft het ons gegarandeerd doordat Hij Hem opnieuw deed opstaan. Wij zullen in de laatste dagen opstaan. Hij beloofde het. Waar kunt u nog meer naar uitzien? Vertel mij welke investering u kunt doen die op zo'n manier zal uitbetalen?

     Vertel mij waarin u vanmorgen kunt investeren en er tien miljoen dollar uit kunt krijgen, om vervolgens morgen een lijk te zijn? Wat goed zal het u doen? Wat loont het een mens als hij de hele wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel? Wat als u populair bent en zo-en-zo genoemd wordt, een diaken, presbyter doctor priester, bisschop, ouderling, paus, of hoe u ook genoemd mag worden. Dat zijn menselijke lofprijzingen.

     Ik zou liever door de mensen heilige roller genoemd worden en een zoon van God zijn in mijn hart, terwijl de nieuwe geboorte en de Geest van Christus in mij wonen, en Hij het bewijst door de betuiging van Zijn Woord en mij levend maakt. "Het leven dat ik eens leefde, leef ik niet meer", zei Paulus. En toch was hij een leraar en een geleerde. Maar hij veranderde zijn leven toen hij Christus ontmoette en hij deed zijn investering in Christus. Hij was een veranderd man van toen af aan.

64 O, toegenomen in goederen. Zeker deed deze man dat. Weet u wat? Jezus vertelde hem, als u het hier opmerkt; Hij zei: "Ga, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En kom en volg Mij. Neem uw kruis op en volg Mij, en u zult schatten in de hemel hebben." Zie? Wat een investering om te doen, maar hij verkoos om het niet te doen.

     Nu, zo heeft het Laodicea-gemeentetijdperk hetzelfde gekozen: om het niet te doen. En onthoud, toen hij zo verschrikkelijk rijk was geworden (zoals de kerk vandaag is), lag de arme aan zijn poort en kreeg alleen de kruimels die hij van de tafel veegde voor de honden: Lazarus, de arme van geest.

     Jezus zei in Mattheüs 5: "Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen." Wij willen die plaats niet innemen, die saaie plaats, die achteraf plaats van arm in de geest te zijn. Dat willen wij niet. We willen dat iemand ons prijst en een groot persoon zijn.

     Zoals een broeder een poosje geleden zei, en het beslist goed formuleerde toen hij zei: "Hoe kunt u geloof hebben wanneer u elkaar naar de ogen kijkt, of de lofprijs verlangt van elkaar?" Maak u niet druk over wat iemand zegt. U wilt de lofprijs van God, het respect van God voor u. Hij zal u alleen maar respecteren als u Zijn Woord houdt. Goed.

65 Nu. En we ontdekken dat de man, de arme van geest, aan zijn poort lag en naar de kruimels grabbelde. O, misschien zou hij, als het het Leger des Heils was, hem tien dollarcent geven of zoiets, om het er nog steeds op te laten lijken dat het zo slecht ging. Maar ik veronderstel dat hij in zijn eigen kerk grotelijks investeerde en in zijn organisatie die hem een geweldig groot persoon vond.

     Maar het betaalde uiteindelijk uit. Uiteindelijk gebeurde het: hij kreeg een geweldige begrafenisdienst. Ik stel me voor dat een oude bachelor langskwam met een wijde mantel aan die zei: "Onze dierbare broeder is nu in de hemel. O, hij deed zo-en-zo. Hij is een lid van onze gemeenschap. Hij is nu in de hemel. O, hoe dankbaar zijn wij voor onze geliefde broeder." Hoe tegengesteld was het aan het Woord van God.

     Jezus zei van zijn uitbetaling dat hij in de hel was. Hij deed de verkeerde investering. En in de hel sloeg hij zijn ogen op en zag hij de arme van geest die zijn investering had gedaan, zich daarin verheugend in de schoot van Abraham. En toen werd hij een bedelaar.

     Luister. Hij was een belijdend gelovige. "Vader Abraham, zend deze bedelaar hier naartoe." Het draaide weer om. Zijn investering was in het verkeerde gedaan, de bezitting van de wereld en de eer van mensen.

     Maar deze bedelaar lag daar hongerig, en hij kwam in de schoot van Abraham.

     "Zend Lazarus. Hij is daar waar hij water kan drinken wanneer hij maar wil. Hij kan zich daar in de zegeningen van God verheugen. Zend hem hier naartoe met een paar druppels water aan zijn vingers, zodat hij hier mijn verdroogde lippen kan bevochtigen, omdat deze vlammen mij pijnigen." Dat is de uitbetaling. Waarvoor? Door te weigeren de juiste investering te doen.

     Doe dat niet, mannen. Doe dat niet, zakenlieden. Ik heb meer vertrouwen in u dan dat. Als u een zakenman bent, verkoop elke parel die u hebt en koop die Ene van grote waarde. Doe uw investering in Christus, Zijn leven in u.

66 Nu, we realiseren ons dat alles wat een begin heeft, een einde heeft. En er is maar één ding dat nooit een begin had, en dat was God. En als de Bijbel daar spreekt over... (Ik denk niet dat ik het verkeerd aanhaal voor een Grieks geleerde en een Griek.), maar het woord zoë betekent 'Gods eigen leven'. Als wij dan eeuwig leven hebben, betekent het Griekse woord zoë dat we een deel zijn van Gods eigen leven, omdat we een deel van Hem worden. Wij zijn een zoon of dochter van Hem. Dan hebben we eeuwig leven en dat sterft niet. U hebt eeuwig leven.

     Er is maar één vorm van eeuwig leven en dat is God. God is eeuwig. Hij had nooit een begin, Hij kan nooit eindigen. En de enige wijze waarop wij eeuwig kunnen zijn met Hem, is door een deel van Hem te worden. De enige manier dat ik een Branham kon worden, was omdat ik een deel van een Branham werd. De enige manier om van het menselijk ras te worden, is door er een van hen te worden. En de enige manier dat ik een zoon van God kan zijn, is door een deel van God te worden. Dan moet ik geboren worden uit Zijn Geest. Amen. Dat is het. Verkoop al uw denominationele geloofsbelijdenissen en investeer in eeuwig leven.

67 Zakenlieden, zakenvrouwen, u ziet het door de Schrift; vele andere dingen hebben door uw gedachten gespeeld; zoals u weet, heb ik een manier om het te weten. Verkoop al uw leerstellingen, en al uw denominaties, en kom en vind leven. U wordt vanmorgen uitgenodigd om te komen. Wijs het niet af zoals hij deed. Hij was een erg dwaze zakenman. Dus wees niet zoals hij.

     Wees zoals Paulus. Verkoop al uw populariteit. Hij zei: "Ik ben nooit tot u gekomen met de geweldige uitnemende woorden van mijn opleiding, want als ik dat had gedaan..." Dan zou u in zijn bekwaamheid vertrouwen, in zijn opleiding. "Maar ik kwam tot u in de kracht en manifestaties van de Heilige Geest, zodat uw geloof op Christus zou rusten."

     Mag ik zijn woorden herhalen, of niet herhalen, maar het op deze manier zeggen: Ik ben niet gekomen om een organisatie te vertegenwoordigen. Ik ben niet gekomen als een geleerde. Mijn woorden zijn onsamenhangend. Velen van u goede mensen die een opleiding hebben gehad, zouden het zelfs niet mogen begrijpen, het is zo onsamenhangend. Maar ik kwam tot u in de kracht van de Geest, in de demonstratie van de Heilige Geest, waardoor God Zijn Woord betuigt, opdat uw geloof niet zal rusten in wat mensen doen, maar in wat God heeft beloofd. Laten we onze hoofden buigen.

68 Plechtig, Here, staan wij op de drempel waar een beslissing moet worden gemaakt; in deze geweldige tijd van het jubileum dat wij hier in de Life Tabernakel vieren van Uw uitnodiging vijftig jaar geleden aan Uw mensen. En we zijn er grondig doorheen gegaan en naar het beste van ons weten... mijn wijze van weten, en vertrouwen op de God Die de harten van mensen kent, dat Hij het op de juiste wijze zal openbaren zoals het is bedoeld; dat mensen het mogen zien om terug te keren, en dat de enige manier om het te doen, is door tot de waarheid van het Woord te komen. Ik bid U, hemelse Vader, dat geen van ons zo dwaas zal zijn om zo'n investering af te wijzen.

     Mogen we onze tijd, ons talent, en al wat we hebben, investeren tot lof van God, dit wetende, dat ongeacht of wij de hele wereld zouden winnen, als wij onze ziel zouden verliezen, wat zou het ons voor goed hebben gedaan? Wat voor nut heeft de lofprijs van een mens als atoomvuur de aarde verbrandt? Wat voor nut zal het vandaag hebben wanneer misschien onze grafstenen ergens in wat zand zijn weggespoeld; wanneer de gierende winden... wanneer deze wereld ginds in de zon geworpen wordt, uit haar plaats geworpen wordt zoals het was vóór de antediluviaanse vernietiging; en geworpen wordt... als ze in plaats van weggeworpen te worden van de zon, ze nu in de zon geworpen wordt? Geen water meer, maar vuur deze keer. Als het zand over de aarde giert vóór het grote millennium, en onze grafstenen omhoog komen: "Dr. Zo-en-zo, broeder Zo-en-zo, of bisschop Zo-en-zo"? Wat voor goed zal dat ons doen als onze zielen ginds ergens in de eeuwigheid zijn?

69 En het moet gebeuren. De levenden weten dat zij moeten sterven. En als mannen en vrouwen, jongens en meisjes, Here, beseffen wij vanmorgen allemaal dat we hier niet zijn om door mensen gezien of gehoord te worden. Wij zijn hier in de... in de zielenstrijd van Calvarie. Wij zijn hier met de Heilige Geest wenend in onze harten, zoals dat gebeurde met onze Here vanwege Zijn verwerping in Jeruzalem. En onze geesten wenen deze morgen over een verloren wereld.

     Geef ons wijsheid om te weten hoe we hen moeten benaderen, Here. Wij willen niet dat zij verloren gaan. De ware Geest in ons zou ons veroordelen als we zouden wensen dat ze verloren gaan. Maar mag de Heilige Geest constant roepen, naspeuren, totdat wij met ons talent, met onze tijd, met ons geld, met alles wat wij hebben alles hebben ingezet, ongeacht hoe klein het is; we bieden het U aan. Help ons, Here, om deze geweldige boodschap tot een stervende wereld te brengen.

     Ik heb erg weinig, Here, wat ik kan aanbieden: geen bekwaamheid, geen persoonlijkheid, nee niets. Maar ik heb alleen mijn ziel, Here, mijn stem. En het is helemaal van U. En ik ben er zeker van dat dit voor dit hele gehoor geldt. Gebruik het, Here. Als ik geld had, dan was het van U. De tijd die ik heb, behoort aan U; alles, mijn al in alles... Help mij, Here, en help ons allemaal. Wij willen vanmorgen een investering doen in het Koninkrijk van God.

70 Vergeef onze traagheid. Wat zijn we vreselijk geweest om deze grote schat te vinden... En hoe zou de Heilige Geest in ons dezelfde interesse moeten hebben als Die Hij had toen Hij in Christus was, om altijd de wil van de Vader te doen en Zijn gebod. En Hij is gekomen om de verlorenen te redden. Geef ons het verlangen, Here. Mag dat branden in onze boezem niet uit ons weggaan, zoals Uw grote dienstknecht John Wesley zei. Mag het nooit weggaan. Mag het groter en groter worden, totdat het ons op onze knieën laat vallen om te smeken en te overtuigen. Mag het ons op onze knieën werpen om naar de hoofdwegen en de zijwegen te gaan, en in de uithoeken, en in de zakenwereld, en overal; in de kerken, en waar we maar kunnen komen, om vandaag dit eeuwige leven aan mannen en vrouwen voor te stellen. En als dan alles voorbij is, mogen wij dan vergaderen in Uw huis.

     Zoals we hier vanmorgen zitten en over deze tafel heenkijken, zie ik broeder Herholzer, die godvruchtige oude heilige; ik hoorde van hem hoe hij op die ploeg reed; en dacht aan mijzelf als een kleine jongen op blote voeten met twee lijnen van touw over mijn schouders achter een oude ploeg. Deze grote heilige van U uit Californië was in de Azusa street, zag die mannen met hun schouders krom gebogen van de zware arbeid op het veld. Ik zat met hen aan dit ontbijt. Ik zou liever hier zijn, zittend in deze godvruchtige groep, dan bij de president.

71 Wij als jongere mensen kijken met onze ogen naar onze vaders en moeders, en zien hoe zij vochten om de prijs te winnen en door bloedige zeeën voeren. Help ons, Here, om het op te pakken waar zij stoppen. Sta het toe, Here.

     En op een dag wanneer het leven helemaal voorbij is, en we misschien niet meer aan een ontbijt zitten zoals dit, dan zullen we op een dag aanzitten aan een avondmaal dat in de lucht zal worden opgediend. En dan zal de Koning in al Zijn glorie met Zijn voorname gewaden aan naar voren lopen, en wij reiken over de tafel heen om elkaars hand te schudden: "Zo blij om u te zien, broeder." Tranen van vreugde zullen over onze wangen stromen.

     Maar de Koning zal zeggen: "De strijd is voorbij. U hebt uw uiterste best gedaan." Dan zal Hij met Zijn handen alle tranen van onze ogen vegen en zeggen: "Ga in in de vreugde des Heren die voor u bereid is sinds de grondlegging der wereld", toen onze namen in het levensboek van het Lam werden gezet.

     Here, help ons om U dankbaar te zijn. In de Naam van Jezus Christus, mogen wij U dienen. Amen.

72 Terwijl wij onze hoofden voor een ogenblik gebogen hebben, hoeveel zijn er vanmorgen in de tegenwoordigheid van Zijn verheven Wezen, in dit plechtige moment van het onderzoek van de Heilige Geest in onze harten; als u nog nooit werkelijk eeuwig leven hebt ontvangen, laat de Here en mij uw hand omhoog zien gaan, terwijl de overigen hun hoofd gebogen houden. Wilt u het doen?

     Steek uw hand omhoog en zeg... God zegene u. God zegene u, u, verspreid over het gebouw. Steek uw hand op, zeg... God zegene u. God zegene u. "Ik wil eeuwig leven." God zegene u, jong en oud. Dat is goed. "Ik wil alles wat ik heb, investeren. Ik wil mijn ziel investeren. Ik wil mijn tijd investeren. Ik wil alles investeren wat ik heb om eeuwig leven te beërven. Ik voel dat Christus mij roept om dat te doen, en ik ga het vandaag doen."

     God zegene u. En God zegene u. God zegene u, ja. Rustig. God zegene u, mijn broeder. Zegene u, mijn zuster. Dat is goed.

     "Ik wil vanmorgen een investering doen, God. Ik houd mijn hand niet omhoog zodat de prediker mij kan zien, maar ik houd mijn hand omhoog zodat U mij kunt zien. U kent mijn hart. Ik wil het doen. Ik wil alles verkopen wat ik heb. Ik wil al mijn populariteit, al mijn wereldlijke bezittingen aan ideeën over dingen overgeven."

73 Nu, ik bedoel niet dat u uw bezitting weg moet geven. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel de dingen waaraan u vasthoudt die u weghouden van deze investering. Zakenlieden, ik bedoel niet dat u uw zaken moet opgeven. God bracht u daarin; blijf erbij. Maak op een bepaalde manier gebruik van uw winst voor Zijn werk. "Ik zal mijn investering doen, broeder Branham."

     Zou er nog een zijn? Het waren er een dozijn of meer. Zou er nog een zijn? God zegene u, meneer. Nog een ander voordat we bidden? God zegene u, jongedame. Dat is een grote beslissing. God zegene u. God zegene u. God zegene u, mijn broeder, daar.

     Zouden er hier predikers zijn? God zegene u. God zegene u. Dat is goed. "Ik ben gereed, broeder Branham. Het maakt mij niet uit, ik zal hoe dan ook blijven staan bij Gods Woord. Ik wil niet... Ik weet dat het impopulair is, maar ik zal erbij blijven, zo helpe mij God. Ik doe deze morgen mijn investering. Ik zal Gods zakenman zijn. Het talent dat ik heb, zal ik erin doen voor Zijn glorie en voor Zijn Koninkrijk en ermee stoppen om het te verkopen voor de rijkdommen van de wereld." God zegene u, mijn Christenbroeder. God zegene u, mijn predikerbroeder. God zegene u, mijn predikerbroeder. Dat is goed. "Ik zal het doen." God zegene u, mijn predikerbroeder. "Ik zal het doen."

74 God zegene u, mijn zuster. God zegene u, mijn zuster. "Ik zal alles verkopen. Ik zal bij het Woord blijven." God zegene u. God zegene u, mijn zuster daar achteraan. God zegene u, mijn broeder. God zegene u, mijn zuster. Dat is de manier. Hij ziet het. God zegene u, mijn broeders, u beiden daar samen. God zegene u hier, en u daarginds. God zegene u, mijn broeder, u, zuster. Dat is goed. U, mijn broeder.

     Bedenk, terwijl u in gebed bent, dat u elke wet van de wetenschap trotseert wanneer u uw hand opsteekt. U zegt: "Broeder Branham, dat doet geen enkel goed." Het doet het wel, als u het meent. Het hangt af van wat u meent. Jezus zei: "Die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven", geen namaak geloof, maar het echt gelooft en het meent.

     De wetenschap zegt... Overeenkomstig de wetenschap houdt de zwaartekracht van de aarde uw handen naar beneden. Maar u hebt een geest in u die een beslissing nam, omdat er een andere Geest bij u was, de Geest van God Die zei: "Steek uw hand op", en u trotseerde de wet van de wetenschap, en uw handen gingen op naar uw Maker. Als u het meende, zet Hij deze morgen uw naam op die investering.

75 Nu, hemelse Vader, zij zijn de Uwe. Zij zijn trofeeën van de boodschap, de trofeeën van het Woord, de trofeeën van Jezus Christus. U zei: "Geen mens kan hen uit Mijn Vaders hand rukken. Hij gaf hen aan Mij." Geen mens is groot genoeg om dat te doen. Bewaar hen, Vader. Zend hen uit als brandhout dat uit het vuur is gerukt, en maak hen tot brandende lichten voor Uw Koninkrijk. Ik vertrouw hen aan U toe in Jezus Christus' Naam. Amen.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)