7 mei

Dag 147

En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan; Want zij zeide in zichzelven: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.
De vrouw met de bloedvloeiing raakt Jezus aan in de menigte

Er is slechts één Middelaar tussen God en de mens, dat is een Man Christus Jezus (dat is correct), geen godin, geen heilige: Christus.

Nu, als Hij uit de dood is opgestaan, dan zal Hij hetzelfde doen als wat Hij deed. Als Zijn lichaam zich zal onderwerpen, dan zult u de Heilige Geest in Zijn lichaam zien komen om hetzelfde te doen.

Ongeacht hoeveel God mij van de gave zou geven, als u niet genoeg geloof hebt om te geloven dat God dat gezonden heeft, dan zal het nooit werken. Kijk naar de Romein die een lap om Zijn gezicht bond en Hem op het hoofd sloeg met een stok en zei: “Als U een Profeet bent, vertel ons wie U sloeg.” Kijk, kritisch. Jezus opende Zijn mond zelfs niet; zei nooit een woord.

Maar de vrouw raakte Zijn kleed aan, raakte Hem nauwelijks aan. Een Romein sloeg Hem, maar de vrouw raakte Hem slechts aan en liep weg. Want ze geloofde Hem. Hij keerde Zich om en zei: “Uw geloof heeft u behouden.” Daar hebt u het. Dat is het verschil. U moet Hem juist benaderen.

Nu, als Hij zal komen aan het begin van deze conventie en bewijzen dat Hij leeft... Nu, u zegt: “Broeder Branham, als Hij vanavond op het podium zou staan, denkt u dat Hij mij zou genezen?” Hij kon het niet. Hij heeft het reeds gedaan. Het kan het niet tweemaal doen. Hij heeft het gedaan en liet de rest aan u over. Als u het gelooft, bent u genezen. Als u dat niet doet, bent u het niet. Dat is alles. Als Hij hier stond, zou Hij er niets meer aan kunnen doen. Hij zou u niet kunnen redden tenzij u het geloofde.

Wat beloofde Hij dan om te doen? “Ik zal Mijzelf levend betonen in de gemeente totdat Ik terugkom. De dingen die Ik hier deed, zult u eveneens doen totdat Ik terugkom.” Als Hij dan bewijst dat Hij leeft, hoe denkt u dan over Hem? Het is uw geloof, niet iets wat ik voor u zou kunnen doen, maar wat Hij reeds voor u heeft gedaan en u aanvaardt het slechts. O, ik bid dat God dat vanavond bij deze groep erin kan krijgen.

Als dat er vanavond in zal komen in deze groep, dan zal er geen enkel zwak persoon onder ons zijn binnen twintig minuten vanaf nu. Dat is juist. Er zou geen enkel zwak persoon in ons midden zijn. Waarom kan dit geen ander Pinksteren zijn? Waarom kan deze conventie niet veranderen in iets echts wat de natie zal schudden? Amen. Hij wil het doen. Het komt alleen omdat wij het Hem niet willen laten doen. O, hoe graag wil Hij deze conventie in Zijn armen nemen en zeggen: “Kinderen, Ik wil met jullie werken. Ik wil door jullie werken.” Hij probeert Zijn weg door u te banen.

Precies zoals al het water in de wereld, opgeslagen in vaten van anderhalve kubieke meter, hoeveel tienduizenden mijlen hoog zou dat zijn? Wat een druk zou dat zijn als u probeert zich daar een weg doorheen te banen. Dat is hetzelfde met de Heilige Geest Die probeert in de gemeente te komen, probeert ergens een spleetje te vinden om Zichzelf in te brengen om u te zegenen en te maken dat u groeit en leeft. En toch blijven wij droog, hard. Ik begrijp dat niet.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geloof, eenmaal aan de heiligen overgeleverd   10 juni 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)