29 september

Dag 292

En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad. En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi, zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God. Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

Er zijn zoveel mensen vandaag die zeggen dat de Heilige Geest niet werkelijk is vandaag. Terwijl tienduizenden en miljoenen zeggen dat het niet zo is, zijn er ook velen die zich verheugen in de zegeningen ervan. De meesten zijn arme mensen, mensen die door de wereld verworpen en afgewezen worden, mensen die uit kerken geworpen zijn omdat zij geloofden dat God God is; maar zij werden vervuld met Zijn Geest. Zij zijn één in doel; zij zijn één van hart. Wie zijn die mensen? Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Katholieken, Jehova’s getuigen, Orthodoxe Joden, allemaal samen; zij worden één. Niet één betreffende een geloofsbelijdenis, niet één betreffende een denominatie, dat is de werking van de duivel door intellectuele opvattingen heen, maar de werking van de Heilige Geest, het Koninkrijk van God in u. En God zit op de troon van uw hart in Zijn controlekamer om uw emoties onder controle te houden en uw krachten onder controle te houden, uw opvattingen onder controle te houden en om u één te maken met Hem in gemeenschap en in liefde. En God vult u met liefde. Hij vult u met kracht. Hij vult u met de Geest. Hij vult u met Zijn eigen Goddelijke natuur en Hij verandert uw vleselijke natuur in Zijn natuur. Dan wordt u hierin een nieuwe schepping in Christus.

Dan hebt u zo’n liefde dat als u naar buiten gaat de vogels schijnbaar anders zingen, alles is anders. U hebt geen vijanden; zij lijken allemaal lieflijk. U kunt alles vergeven wat ooit is gedaan. Voor de bitterste vijand zou u op straat kunnen bidden, uw arm om hem heen slaan en hem opbeuren; ongeacht tot welke geloofsbelijdenis, welke denominatie hij behoort, hij is een schepsel waarvoor Christus stierf. Daarmee wil God u vervullen. Dat is de vervulling. Dat is het Koninkrijk. Dat is waar wij één zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)