17 februari

Dag 67

Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

Welnu, toen Jezus hier op aarde was, was Hij een gewone Man en Hij noemde Zichzelf God. Ze zeiden: “Omdat U Uzelf gelijk maakt aan God weten wij dat U gek bent (en het woord ‘gek’ daar, natuurlijk weten wij dat dat ‘krankzinnig’ betekent) en U bent krankzinnig. U bent een Samaritaan. U hebt een duivel”, enzovoort. Maar Jezus zei: “Onderzoek de Schriften want daarin denkt u eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van Mij getuigen. Zij zijn het die van Mij getuigenis afleggen.” “Getuigen” is “getuigenis afleggen”.

Wanneer u naar een rechtszaak gaat om een getuige te zijn, dan getuigt u voor iemand. Zie? En Jezus zei: “Het zijn de Schriften die getuigenis afleggen van Mij.” Dan was Hij Gods Woord uitgedrukt in menselijk vlees. Begrijpt u het? Gods belofte vleesgemaakt om deze uit te drukken, dat is wat Christus was, het Woord van God uitgedrukt in menselijke vorm. Het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons.

Opnieuw zei Hij tegen hen: “Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet. Maar ofschoon u Mij niet gelooft, geloof de werken.” Kijk, dat is God Die Zichzelf door het vlees uitdrukt. Hij was God vleesgemaakt, het Woord, levende Woord.

Daarom denk ik, Christenen, dat het vanavond zo noodzakelijk is dat wij het juiste soort leven zouden moeten leven, omdat, ziet u, er veel mensen zijn die geen tijd willen nemen om de Bijbel te lezen, maar zij zullen u lezen. Kijk, u bent een geschreven brief van God, een echte, waarachtige, wedergeboren Christen is het Woord opnieuw uitgedrukt, omdat u geschreven brieven van God bent, gelezen door alle mensen.

Welk type persoon zouden wij moeten zijn als we weten dat ons leven een open, levende Bijbel is voor de ongelovige, om God in ons eigen leven uit te drukken? Merk op. Nu, we zien dat Hij het Woord was en het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Nu, we ontdekken dat in Hebreeën (u die het opschrijft), Hebreeën 4:12, de Bijbel zei dat het Woord Gods scherper is dan een tweesnijdend zwaard, zelfs merg en been vaneen scheidt, en een Onderscheider is van de gedachten die in het hart zijn. Het Woord van God onderscheidt de gedachten die in uw hart zijn. Daarom weet God vanavond - zijnde het Woord - precies wat u zelfs op ditzelfde ogenblik denkt. Zouden onze gedachten dus niet zuiver, rein, heilig moeten zijn, altijd het beste denkend?

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)