18 februari

Dag 68

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen; Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

In Jesaja 9:5-6 zei de profeet: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven, en men noemt Zijn naam Raad, Vredevorst. De Machtige God, Vader der eeuwigheid; en de heerschappij rust op Zijn schouders en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.” Wij weten dat ons in die dag een Kind geboren moest worden, dat een maagd zwanger zou worden en een Kind baren. En het kwam niet door een van hun systemen; daarom wilden zij er niets mee te maken hebben. Zij verwierpen het. Maar het gezalfde Woord, God Immanuël vleesgemaakt onder hen, stond daar. Hij zei: “Wie van u kan Mij beschuldigen van zonde, ongeloof? Onderzoek de Schriften want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van Mij getuigen.” Hij was door en door geïdentificeerd dat Hij de Messias was, de Messias Die in die dag moest komen. En de systemen hadden de gedachten van de mensen door zoveel systematische regels zo in verwarring gebracht, enzovoort, dat zij het Woord van God krachteloos hadden gemaakt. Zij konden niet zien dat Hij de Messias was.

En zoals men het toen deed, zo heeft men het opnieuw gedaan. Dat is juist. De systematiek van de wereld, de mechaniek, heeft de zuigers geplaatst waar de uitlaatpijp behoorde te zijn in hun grote mechaniek. En hoe zou het dan nog kunnen lopen? Het kan het niet. Het was niet gebouwd op die manier.

De gemeente kan niet lopen zonder de kracht van God door het Woord. En de Heilige Geest zal slechts het Woord van God bevestigen, want dat is wat Hij moet doen. De zalving is om het Woord te bevestigen.

En Jezus was de Gezalfde, het Woord vleesgemaakt. Dat is de reden dat Hij daar het water in wandelde; Hij was het Woord dat tot de profeet kwam. Hij werd door de profeet gedoopt. En de profeet stond toen op en zei: “Ik moet minder worden, Hij zal toenemen.” Wij zien dat dat Gods manier van doen is.

Maar ontvingen zij het? Zij hadden het moeten weten. Zij stonden daar en letten op de handelingen van God. Zij zagen het Woord vervuld. Zij wisten dat de Schrift het zei, maar zij konden niet geloven dat het zo zou komen. Het moest òf naar de Farizeeën komen òf naar de Sadduceeën. Als het kwam tot de Farizeeën, zouden de Sadduceeën het niet hebben ontvangen. Omgekeerd zouden de Sadduceeën het niet hebben ontvangen als men zei dat de Farizeeën het zouden hebben.

En dat is gewoon de wijze waarop het vandaag is; onze systemen en de hele zaak is verrot en verdorven. O, my! Het uur waarin wij nu leven, verblinde wereld, wandelend in duisternis, gebukt onder de systemen van de wereld, als schapen zonder herder. Terwijl zij het Woord van de levende God voor zich betuigd zagen en er gewoon blind bij vandaan gingen en het verlieten, hoe kunt u dan iets anders verwachten? Amen. Zo is het!

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)