18 oktober

Dag 311

En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
Jezus predikt tot de mensen om hem heen

Zij stelden Hem drie vragen en Hij beantwoordde ze zoals zij het Hem vroegen: drie vragen. Zie? Ten eerste: “Wanneer zal er een tijd zijn dat de ene steen niet op de andere zal gelaten worden?” En: “Wat zal het teken zijn van Uw komst?” En: “Wat is het einde van de wereld?” Drie vragen, en Hij beantwoordt drie vragen.

Grote geleerden vandaag plaatsen die eerste vraag, toen Hij zei: “Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat”, zij plaatsen dat naar een toekomstige datum van de komst des Heren aan het einde van de wereld.

Dit gebeurde A.D. 70, toen de grote Romeinse soldaat of dat grote leger, Titus en zijn groep, daar kwam, de grote generaal van Rome, en de muren belegerde zoals Jezus hun had voorzegd. “En ziet men Jeruzalem door legers omsingeld, laat dan wie op het veld is niet opnieuw de stad ingaan.”

En sommige mensen proberen hun leerstelling daarop te baseren, dat de mensen nog steeds in de sabbaturen zullen leven, de sabbatdagen houdend wanneer Hij komt. Wel, als de komst universeel is, zou u de sabbat niet kunnen houden; want aan de ene zijde is het de sabbatdag en bij de anderen is het de dag na de sabbat. Zie, dus dat is het niet. Het houden van de sabbat was voor een volk in de woestijn, niet voor de universele gemeente. Zie? En al deze verschillende dingen; ze nemen die Schriftplaatsen zonder de Heilige Geest te hebben om ze correct te onderscheiden en te tonen wat ze betekenen.

Maar hier is wat Jezus zei, naar mijn zeer bescheiden mening, toen Hij sprak over ‘dit geslacht’, met andere woorden ‘het geslacht dat de vijgenboom zijn knoppen ziet uitspruiten’. Kijk, Hij zei hier: “En wanneer de vijgenboom gaat beginnen, teder wordt en zijn takken doet uitlopen, zegt u dat de zomer nabij is.” Evenzo, wanneer u al deze dingen ziet, ken de tijd, wanneer u al deze drie vragen vervuld ziet, dan is de tijd op handen. Die generatie die de vijgenboom ziet. En de vijgenboom is altijd Israël. En wanneer Israël teruggaat naar haar thuisland en een natie wordt, zal dit geslacht niet voorbijgaan tot deze dingen allemaal zijn vervuld.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)