29 oktober

Dag 322

Want het is gelijk een mens, die buiten ‘s lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En den ene gaf hij vijf talenten, en den anderen twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren. En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.
De knechten geven rekenschap af voor de talenten die zij kregen

Wanneer wij daar komen bij dat grote huwelijksmaal, en we over de tafel naar elkaar kijken, o God, om elkaar even de hand te schudden terwijl de tranen van vreugde over onze wangen rollen. De Koning zal naar voren treden in Zijn schoonheid en dan alle tranen van onze ogen afwissen en zeggen: “Ween niet. Het is nu allemaal voorbij. Er zullen hierboven nooit meer genezingscampagnes zijn: geen vermoeiende slapeloze nachten, geen rolstoelen meer, graven, ziekten.” O, op die grote dag. En dan zult U zeggen: “Ga in, in de vreugde des Heren.” O, ik verlang ernaar dat te horen op die dag, Vader.

En terwijl wij nu hier samen zijn, en wij allen naar diezelfde zaak verlangen, maak ons echte dienaren. Mogen wij ons leven vormen door zelfcontrole, opdat wij in staat zullen zijn, met de hulp van de Heilige Geest, om een volkomen vertrouwen te hebben dat Jezus zal zeggen: “Wel gedaan, Mijn goede en getrouwe dienstknecht”, op die dag.

Mogen wij oprecht zijn, eerlijk en trouw. Mogen wij het soort Christenen zijn die een aanwinst zijn voor iedere leefgemeenschap. Sta het toe, Here. Mogen wij zulke mannen en vrouwen zijn dat U Uw handen op ons zou kunnen leggen en zeggen: “Mijn dienstknecht. Zie, dit is Mijn dienstknecht in wie Ik een welbehagen heb. Ik kan ze uitzenden; zij zullen gaan. Zij weten hoe te spreken en wanneer te spreken. En Ik kan bij hen zijn.” O Vader, sta die zegening toe aan een ieder van ons.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dat Ik dit doen kan?   9 mei 1951

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)