3 oktober

Dag 296

En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
De armen uit de heggen en steggen worden genodigt tot het bruiloftsmaal

Nu, wat een prachtig iets is het dat God een dag bepaalt waarop Hij een geweldige maaltijd zal aanrichten als een feest voor Zijn Zoon, de Here Jezus, Die Hem op iedere wijze heeft behaagd. En God de Vader nodigt diegenen uit die Hij verkiest. Jezus zei: “Geen mens kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst uitnodigt.” Klopt dat? “Niemand kan tot Mij komen tenzij hij een uitnodiging heeft van Mijn Vader.” Kijk, de Koning moet de uitnodiging doen. En u vanavond die deze uitnodiging kreeg, hoe gelukkig behoorde u te zijn.

Ik vertel u - ik ben geen politicus - maar ik denk dat Eisenhower een van de grootste presidenten is geweest sinds Lincoln. Ik mag hem. Hij is een echte heer. Als president Eisenhower enige mensen zou uitnodigen om naar een grote maaltijd te komen die hij zou geven, of een groot diner, oh, dan zou u trots zijn. U zou het iedereen laten weten. U zou dat voor geen prijs afwijzen en schrijven: “Ongeldig, verkeerd adres”, en het terugsturen. Wel, dat zou u niet doen. U zou het, zoals de oude straatuitdrukking is, “rondbazuinen”, het iedereen laten zien. “Kijk, de president heeft me uitgenodigd.” Wel, natuurlijk behoorde u daar blij mee te zijn.

Hoeveel te meer zou u het moeten “rondbazuinen”, zoals we het noemen, als God u uitnodigde voor het bruiloftsmaal van Zijn Zoon. Hoeveel meer hebt u om dankbaar voor te zijn. Nu, wat meneer Eisenhower betreft, zo’n groot man als hij is, het zou een eer zijn om met meneer Eisenhower aan tafel te zitten. Maar een hoeveel grotere eer zou het zijn om met de Zoon van God aan te zitten. Wat een eer zou dat zijn, het bruiloftsmaal van Zijn Zoon.

Wat zou ik het fijn vinden om iedereen te vertellen dat ik was uitgenodigd voor Eisenhowers maaltijd. Wel, ik zou blij zijn. Maar hoeveel te meer gelukkig ben ik te weten dat ik ben uitgenodigd voor de maaltijd van Gods Zoon. Amen. Het bruiloftsmaal van Zijn Zoon. Om daar ook deel aan te hebben wanneer we daar aankomen, daar inbegrepen te zijn. Onze naam staat al op de lijst. Let op. “Die Hij tevoren kende, heeft Hij gerechtvaardigd; die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij (reeds, verleden tijd), verheerlijkt.” Dat is wat de Schrift zegt. Waar bent u dan bevreesd voor, zie, als uw naam daar is opgeschreven? Bewerk uw eigen zaligheid. Maar als hij daar staat opgeschreven zult u daar zijn, wees niet bezorgd. Wees er zeker van dat hij daar hoe dan ook is.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het bruiloftsmaal   6 oktober 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)