21 oktober

Dag 314

Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
Een prediker spreekt tot de mensen

Kijk naar de vooruitgang in de wetenschappelijke wereld. Nu zeg ik dit niet om aanstoot te geven, noch zeg ik dit om gevoelens te kwetsen; ik zeg dit alleen omdat het de waarheid is. Maar dit soort werken komt van de andere kant. De zonen van Kaïn werden grote bouwers en grote wetenschappers, door ijzer en metalen te harden en te bouwen; en de grote wetenschappelijke wereld was een zeer religieuze wereld, maar kwam van Kaïn.

Maar de lijn die uit Seth voortkwam was het type van de arme, nederige boeren die God geloofden. En wanneer de profeet predikte, ontvingen ze het. Wanneer het bovennatuurlijke werd gedaan, ontvingen zij het. En wanneer bevrijding werd aangeboden, namen ze het aan en de andere kant kwam om in de oordelen van de Here God.

Ze dachten omdat ze knap waren dat ze gewoon met iedere vrouw konden leven met wie ze maar wilden. Omdat ze knap waren konden ze drinken en niemand hoefde zich ermee te bemoeien. Maar God haat zonde en Hij zal het niet ongestraft laten. En precies de zaak die de ongelovige vernietigde, bracht de gelovige in veiligheid. Het waren de wateren van oordeel die de ongelovige vernietigden, en het was hetzelfde water dat Noach in veiligheid bracht. En het is de boodschap van het Evangelie die de ongelovige zal vernietigen, die de gemeente in de opname zal brengen voordat zelfs het oordeel valt. Zij zullen er veilig doorheen worden gedragen.

Jezus zei: “Gaat gij dan in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle schepselen.” En wanneer dit is gedaan, dan zal de eindtijd er zijn. Wanneer het Evangelie de wereld heeft bereikt, daarvan zei onze gezegende Redder: “Dan zal het einde komen.”

Nu, Hij zei nimmer “wanneer u traktaten over de wereld hebt verstuurd”, of “wanneer u Bijbels over de wereld hebt verstuurd”, of “wanneer u zendelingen over de wereld hebt gestuurd”, maar: “wanneer dit Evangelie is gepredikt”. Wat is het Evangelie dan? Paulus zei: “Het Evangelie kwam niet slechts tot ons in Woord alleen, maar door de kracht en demonstraties van de Heilige Geest”, de Heilige Geest Die het Woord openbaar maakt. Want als u het volgende vers neemt, waar Hij zegt: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”, zei Hij: “Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven. Ziet, Ik ben altijd met u, zelfs tot aan het einde der wereld”, om Zichzelf te manifesteren als Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De eruit geroepenen   9 januari 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)