3 juni

Dag 174

De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaüm.
Het lezen van een boekrol in een synagoge

We ontdekken dat de enige manier waarop Hij kan openbaren is door in u te komen. Hij is het Woord, en is het Woord in u, dan openbaart de Heilige Geest Christus door het Woord nadat Hij in u kwam. Hij is in u. U moet Zijn Woord nemen.

Bijvoorbeeld: “Wel, mijn kerk gelooft dat niet.”

In orde. Hij komt nooit binnen. Zie? Als u het Woord weigert, weigert u Hem. “Wel, mijn kerk gelooft dat je het op deze manier moet doen.”

“Maar de Bijbel zegt het op deze manier te doen.” Dit is de manier. Neem het zoals het daar geschreven staat. Niet wat iemand anders eraan heeft toegevoegd; wat God erover zei. En dan kan Hij het aan u openbaren. Maar Hij moet eerst in u komen. Alleen dan kan Hij het openbaren. Sta daar niet te kijken om te proberen het uit te leggen zoals de Farizeeërs spraken. Ze stonden daar naar Hem te kijken en zeiden: “Deze man is Beëlzebub.” Ze konden het niet begrijpen. Ze moeten het een naam geven. Ze zeiden: “Deze Man doet dit door de geest van de duivel. Hij is een Beëlzebub, een waarzegger. Wel, heb niets met deze Man te maken. Hij werd in zonde geboren. Hij heeft onze lidmaatschapskaarten niet. Hij hoort niet bij ons. We weten zelfs niet waar Hij naar school is geweest. En Hij heeft geen opleiding. Wel, waar kwam deze Man eigenlijk vandaan? Nu, Hij zegt dat de Zoon des mensen Die omhoog zal gaan, Die neerkwam, precies hier geboren is. Hij is gek. Tenzij je het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt? Hij is een kannibaal.” En Hij deed dat alleen maar om hen deze dingen te laten zeggen. Ze moesten dat doen.

En zo is het vandaag met de Heilige Geest, Die Zijn Woord voortbrengt in manifestatie zodat de mensen het kunnen veroordelen, zodat God Zijn oordeel op de aarde kan brengen zoals Hij beloofde te doen. Hij verhardde het hart van Farao. Halleluja. Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij verandert niet. Hij is God. Zijn systeem van dingen doen bewijst Hem op machtige wijze in het manifesteren van Zijn Woord. Hij hoeft u er niet alles over te vertellen. U hoeft het niet uit te puzzelen. U kunt God niet uitpuzzelen. U moet het aanvaarden. Nodig Hem slechts uit binnen te komen en kijk wat er gebeurt.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)