6 februari

Dag 56

En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieën, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! En als Hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd. En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan; En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat Hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen; en zij kwamen tot Hem van alle kanten.

Laat mij vandaag nog wat zeggen, mijn broeder, zuster, in deze tegenwoordige dag van crisis waarin kanker de wereld verteert en er ziekten zijn van allerlei soort; dezelfde historische God Die de melaatse reinigde, Die de zieken genas en de doden opwekte, is dezelfde God vandaag. Hij wacht er verlangend op dat Zijn volk Hem op het toneel in actie zal roepen.

Degene Die een hart voor het bedrijven van overspel zeven keer per dag kon vergeven; Hij Die de vuilste zondaar kon reinigen en wit als een lelie kon maken; dezelfde God der geschiedenis leeft vandaag om elk zwart hart te reinigen van zonde en ongeloof.

Er was op zekere dag een man die een jongen had met vallende ziekte; en hij bracht hem naar de kerk. En de discipelen dansten en juichten een poosje om hem heen maar konden geen goed doen, maar toch was er een God van de geschiedenis Die leefde. Hij was vastbesloten Hem te vinden. Toen hij Hem de berg zag afkomen, liep hij snel naar Hem toe en zei: “Here, heb medelijden met mij. Een duivel heeft mijn kind genomen en hij kwijnt weg en valt in het vuur.”

Jezus zei: “Ik kan het, als u gelooft.” Als u wàt gelooft? Als u gelooft dat de God van de geschiedenis vandaag nog leeft. En Hij werd op het toneel geroepen en de vallende ziekte verliet het kind.

Diezelfde God leeft vandaag. Als de kerken hebben gefaald, als de politiek heeft gefaald, als al het andere heeft gefaald en de mens heeft gefaald en alles heeft gefaald, dan kan God niet falen. Hij is de God van deze oude, zwart gekafte Bijbel. Zijn belofte is net zo waar als ooit en het wordt tijd dat Zijn volk Hem aanroept, Hem omhoog brengt uit de geschiedenis, want er staat geschreven: “Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.”

Hij is een historische God en Hij is een God van de tegenwoordige tijd. “En in de laatste dagen”, zei Hij, “zal Ik van Mijn Geest uitstorten op alle vlees. En tekenen en wonderen zullen hen volgen die geloven, want in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; zij zullen spreken met nieuwe tongen; als zij slangen opnemen of dodelijke dingen drinken, zal het hun niet schaden; en als zij hun handen op de zieken leggen zullen zij gezond worden.”

Dat was een historische God Die de belofte deed en wij zijn vandaag het volk van Zijn weide. Wij zijn de schapen van Zijn kudde en Hij wacht erop dat wij gaan staan om Hem op het toneel te roepen. Let op hoe Hij Zich gaat bewegen. Let op hoe Hij het oppermachtig doet. Let op hoe Hij datgene doet waardoor de mensen zich zullen verwonderen en zich op hun hoofd krabben en het niet zullen begrijpen. Hij is een historische God en een God van de huidige dag. Hij wacht om uit de geschiedenis vandaan geroepen te worden.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)