11 februari

Dag 61

Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.
Genezing van de man aan het water van Bethesda bij de Schaapspoort.

Ik weet dat God dingen kan doen die niet in deze Bijbel beschreven staan. Hij heeft het gedurende alle tijdperken gedaan. Hij doet dingen die Hij in Zijn Woord heeft beschreven. Wat met de mensen die fundamenteel wilden zijn en Mozes iets te vertellen hadden toen hij de koperen slang oprichtte voor Goddelijke genezing, wat zou hij gezegd hebben? “Nu, laat me teruggaan naar de geschriften en uitzoeken of er ooit werd voorzegd dat ze een koperen slang zouden oprichten.” Ze zouden het niet kunnen vinden. Maar God deed het hoe dan ook. Gelooft u dat?

Wat als de man bij het badwater van Bethesda, waar een engel neerkwam en het water beroerde, wat als een of andere knaap zo fundamenteel wilde zijn dat hij zou zeggen: “Nu, wacht eens even, laat mij in de heilige Schrift kijken en opzoeken waar ooit ergens een engel naar beneden op het water kwam en het water beroerde.” Ze hadden dat niet door de Bijbel kunnen bewijzen. Maar God deed het hoe dan ook. Is dat juist?

Hoe zit het daarmee, dat zij in de schaduw van Petrus werden gelegd en gezond werden? Dat gebeurde nadat een groot gedeelte van het Nieuwe Testament was geschreven. Wat als zij toen hadden gezegd: “Laat mij zien dat het in het Woord geschreven staat, dat ze in de schaduw van een man zullen liggen en gezond worden.” Dat hadden ze niet kunnen bewijzen. Maar God deed het hoe dan ook. Is dat waar? Hoe zit het met Handelingen 19 waar Paulus zakdoeken van zijn eigen lichaam afnam en gordeldoeken en deze naar de zieken zond? Wat als iemand had gezegd: “Nu, dat staat niet in de Bijbel.” Maar God deed het hoe dan ook. Zie? Dat is juist.

Dus God werkt op mysterieuze wijzen om Zijn wonderen te volvoeren. Maar wat mij betreft, de basis van dit alles moet eerst uit de Schrift komen. Gods eeuwig Woord, dat is de basis van redding. Dat is de basis van Goddelijke genezing.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De binnenste voorhang   21 januari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)