8 oktober

Dag 301

Als nu de Farizeën samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus, En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in de Geest, zijn Heere? zeggende: De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon? En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen.

Er kwam een geluid (niet van een seminarie), maar van de hemel als een machtig ruisende wind en het vulde het huis waarin zij zaten. En die grote Vuurkolom die de kinderen Israëls leidde, het oude Israël, verspreidde Zich over Israël, en tongen van vuur zetten zich op een ieder van hen, God Die Zichzelf verdeelt over de gemeente; de één om een profeet te zijn, één om apostel te zijn, één om met tongen te spreken, de ander om iets anders te doen; God Zichzelf verdelend.

Eén God werkzaam in drie bedieningen: één God genaamd het Vaderschap. Dezelfde God leefde in een Man genaamd Jezus, de Zoon genaamd. Nu is Hij in Zijn gemeente, genaamd de Heilige Geest. Verdeelde Zichzelf in Zijn universele lichaam. Halleluja. Het mystieke lichaam van Jezus Christus dat geboren is uit de Geest van God.

Zo werd ons vanmorgen verteld door onze rabbi broeder, onze geliefde broeder, over onszelf verenigen. Wij zijn niet verdeeld. De duivel probeert ons te verdelen door het trekken van zijn mechanische scheidslijnen, met te zeggen: “Ik behoor tot de Assemblies, ik behoor tot de Eenheid. Ik behoor bij dit. Ik behoor bij dat.” Maar wij zijn niet verdeeld. God geeft de Heilige Geest aan degenen die Hem gehoorzaam zijn, en beide zijden hebben de Heilige Geest ontvangen; wie gehoorzaamde Hem? Wij zijn niet verdeeld: we zijn allen één lichaam. Dat is het doel van onze conferentie. We zijn niet verdeeld. We zijn één lichaam.

De Heilige Geest, God Die Zichzelf verdeelde en zonen en dochteren maakte, zette Zich op hen; die Vuurkolom verdeelde Zich en een vuurtong zette zich op ieder van hen en ze werden allen gevuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest van God hun gaf uit te spreken.

Daar in Jeruzalem woonden bisschoppen, aartsbisschoppen, pausen, enzovoort, grote mannen, mensen uit alle naties onder de hemel, en toen de raad bij elkaar kwam, zeiden ze: “Wel, deze mannen zijn vol nieuwe wijn.” Petrus stond op onder hen en zei: “Dezen zijn niet dronken zoals u veronderstelt, ziende dat dit het derde uur van de dag is. Maar dit is dat waarvan gesproken werd door de profeet Joël (Joël 2:28): ‘En daarna zal het geschieden in de laatste dagen (laatste dagen is meervoud, twee dagen, de laatste tweeduizend jaar), zegt God, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees (Joden, heidenen, Grieken, slaven en vrijen, mannen en vrouwen), dat Ik over alle vlees Mijn Geest zal uitgieten en zij zullen profeteren, Mijn zonen en dochters. Ik zal wondertekenen geven in de hemel, en op de aarde: vuurzuilen en rookwolken.’”

“Laat mij vrijuit tot u spreken over de patriarch David, want David zei dat de Here sprak tot mijn Here: ‘Zet U aan Mijn rechterhand. Ik zal Uw vijanden maken tot Uw voetbank. Verder zal Mijn vlees rusten in hope, omdat Hij Mijn ziel niet in het dodenrijk zal achterlaten. Noch zal Hij toestaan dat Zijn Heilige de verderving ziet.’ Laat mij tot u spreken over de patriarch David, want hij is zowel dood als begraven, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. David is zowel dood als begraven” (en vertelde hun wat ze hadden gedaan), maar hij zei: “Deze Jezus Die u met boze handen hebt gekruisigd, heeft God zowel tot Here als tot Christus gemaakt.” Amen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Conferentie   25 november 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)