30 juli

Dag 231

En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte. De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier. De mannen van Ninevé, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier! En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen. De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.
Jezus spreekt tot de mensen aan de kust

Satan kan ieder soort gave kopiëren, elk soort manifestatie, maar hij kan niet liefhebben. God is liefde, dat is juist. Zie? Satan kan niet liefhebben. Als u iemand ziet die nederig is en liefhebbend, die goed is voor zijn naasten en een goed burger, een goede kerel en een goede man, en een christelijke man, vol van liefde en nederigheid; let op die man. Zie? Zo is het. Hij is vrijgevig, geduldig, je kunt over hem praten en dat is in orde, hij vergeeft u, het maakt hem niet uit. Daar, dat is de echte man; houd uw blik op hem gericht. Zie? Die man verdraagt, hij is een voorbeeld.

Maar ongeacht hoeveel hij juicht in de kerk, en hoeveel hij dit, dat, of wat anders doet, en toch dàt niet heeft, Paulus zegt: “Al spreek ik met tongen van mensen en engelen; al heb ik al deze andere dingen; en heb ik genoeg geloof om bergen te verplaatsen, en begrijp ik al de geheimenissen van God; en ben ik door al de seminaries heengegaan en weet ik alles van binnen en van buiten, maar heb de liefde niet, dan baat het mij niets.”

Niet lang geleden belde mijn dochtertje me op, toen ik hier de vorige keer was. Het bracht me op een gedachte. Ze zei: “Papa, ik wil dat u naar huis komt.”

En ik zei: “Lieverd, ik heb een kleine pop naar je toegestuurd vanuit Texas.” Ze is pas vier jaar oud. Ik zei: “Ik heb een popje naar je gestuurd, lieverd.”

Ze zei: “Ik heb hem, papa.” Ze zei: “Ik wil dat u naar huis komt, papa.”

En ik zei: “Wel, lieverd, ik heb een konijntje naar je opgestuurd uit Chattanooga.”

Ze zei: “Dat heb ik, papa.” Maar ze zei: “Ik wil dat ú naar huis toe komt.” Zie?

En ik zei: “Wel, lieverd, papa...”

Ze zei: “Papa, ik houd van u, en ik houd van de gaven die u mij gaf, maar ik wil papa.” Dat is het. Al deze gaven zijn wonderbaar, maar ik wil Vader. Ik houd van deze gaven, het horen en de manifestaties, het prijzen van God, en juichen en genezing en spreken met tongen, en de uitleg van tongen en al de verschillende gaven. Ik houd ervan te zitten en erop te letten. Ik heb ze niet, maar ik houd ervan ze in de gemeente in werking te zien. Maar na dat alles wil ik Jezus. Dat wil ik. Zijn gaven zijn fijn, maar ik wil de Gever hierbinnen. Ziet u? Zo is het.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Zal Ik geloof vinden als Ik terugkom?   8 mei 1951

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)