9 juli

Dag 210

De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en Farizeën; en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet gebracht? De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens. De Farizeën dan antwoordden hun: Zijt ook gijlieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in Hem geloofd, of uit de Farizeën? Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodémus zeide tot hen, welke des nachts tot Hem gekomen was, zijnde een uit hen: Oordeelt ook onze wet den mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft, en verstaat, wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij ook uit Galiléa? Onderzoek en zie, dat uit Galiléa geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis.
Een groep priesters staan bij elkaar te discusseren

Als u mij zou vragen: “Prediker, waar sta je over te kraaien daarginds? Waarom vertel je ons niet hoe je over Hem denkt?” O, ik zou niets liever willen dan dat. Beslist. Laat mij u vertellen wat ik van Hem denk. Ik denk dat Hij bij Zijn geboorte wonderbaar was, hoewel Hij werd binnengebracht via een staldeur en wegging via de doodstraf, toch is er nooit een geboorte geweest bij potentaten, koningen, wat ze ook waren; er is nimmer een geboorte geweest die ermee vergeleken kan worden en er zal er nooit een zijn. Hij was een maagdelijk geboren Zoon van de levende God.

Wat Zijn wijsheid betreft, daarin was Hij onverslaanbaar. Er bestond niemand die Zijn wijsheid kon verslaan. En als een Prediker: “Nimmer sprak een Mens zoals Deze”, zei de man die gekomen was om Hem te zien. Dat is juist. Als een Genezer was Hij Goddelijk. Halleluja. Beslist. In Zijn dood was Hij hier mijn Redder.

Levend had Hij mij lief, stervend redde Hij mij;

Begraven, droeg Hij mijn zonden ver weg.

Halleluja. Ja zeker. Toen Hij hier op aarde was, zag Hij eruit als God; Hij handelde als God; Hij zei dat Hij God was; Hij leefde als God; Hij predikte als God; Hij stierf als God; Hij regeert als God; Hij bewees dat Hij God was. Halleluja. Dat is Wie Hij was. Dat is wat ik van Hem denk.

Ieder mens die in dit leven ooit iets heeft bereikt, is iemand die Hem vertrouwde en wist dat Hij de Zoon van de levende God was, de vleesgeworden Jehova hier op aarde. Ja zeker.

Nedergedaald uit Zijn heerlijkheid, een immer durend verhaal,

Kwam mijn Heer en Redder, en Jezus was Zijn Naam.

(Kijk, Hij werd:) Geboren in een kribbe, voor de Zijnen een vreemdeling,

De God van verdriet, tranen en smart.

Hoe God nederdaalde en Zichzelf vernederde in een vorm van vlees om de mensheid te verlossen, en de mensheid te genezen, en om het leven aangenaam te maken terwijl wij hier leven, om ons in de heerlijkheid te brengen. Wel, iedereen die ooit heeft geleefd en die iets heeft bereikt gelooft dat met zijn gehele hart.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wat denkt gij van Christus?   21 maart 1954

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)