19 november

Dag 343

En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet? Ter zelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen; Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.
Jezus wordt gegrepen door de knechten van de priesters

Nu, de schijngelovige blijft rondhangen en gedraagt zich zo vroom als hij maar kan, maar diep in zijn hart probeert hij te ontdekken hoe u het doet. O, als het land niet vol is van dat soort huichelaars. Dat is een Judas. Dat is het precies. Hij hangt er omheen; wordt deel van de groep, hij was de penningmeester. Zie? Hij staat erbij; hij houdt altijd zijn hand uitgestoken voor geld. Van één ding bent u zeker: hij vist altijd naar geld en daarnaar heeft hij zijn hand uitgestoken en hij is een schijngelovige. Hij gedraagt zich als een gelovige, maar diep in zijn hart... Onthoud, Jezus kon hij niet voor de gek houden.

Nadat de zeventig waren heengegaan, en de gelovigen hun standpunt hadden bepaald, draaide Hij zich om naar de gelovigen; Hij zei: “Er is nog steeds iets onder u”, want Hij zei: “Ik heb er twaalf uitgekozen en één van u is een duivel.” Jezus wist het vanaf het begin. Waarom? Hij was het Woord. Hij wist de geheimen van het hart. Wat een moeilijke zaak. Stop even een ogenblik, denk diep, lang en intens na. Wat moet het moeilijk voor Hem zijn geweest, dat daar een man meeliep die Hem “Broeder” noemde, en de hele tijd wist dat dat de bedrieger was die zou proberen zich van Hem te ontdoen, om Hem te verkopen voor dertig zilverlingen. Hoe moeilijk was het om het in Zijn hart te verbergen, terwijl Zijn vriend daar meeliep. Hij zei zelfs: “Vriend (noemde Judas Zijn vriend), ben Ik niet de hele tijd bij u geweest?” en wist het in Zijn hart, maar kon het niet zeggen. Hij wist vanaf het begin wie het was die Hem verraden zou.

Daar is die schijngelovige, die alleen afwacht. Hij zal zo zingen: “O, ik geloof dit, en ik geloof dat, en ik geloof dit, maar oh, weet u, ik hoorde iemand dit en dat zeggen.” Alleen maar oren die alles willen horen.

Een echte gelovige hoort niets dan het Woord. Dat is alles. Hij let op het Woord. Hij is niet op zoek naar uitvluchten; hij zoekt niet naar maniertjes. Hij gelooft God en dat maakt het vast, en hij blijft gewoon doorgaan. Zie? Daar is de gelovige.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)