21 november

Dag 345

En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd, en zeide tot degenen, die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet. En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet. En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.
Petrus verloochent Juzus drie maal

Jezus telt karakter, geen leden. Weet u dat? Hij telt karakter. God heeft altijd geprobeerd één man in Zijn hand te krijgen. Dat is alles wat Hij nodig heeft: één man en Hij zal Zijn werk doen. Door de jaren heen, denk er slechts aan: dat Hij slechts één rechtvaardige man kon vinden in de tijd van Noach. In de tijd van Mozes vond Hij maar één rechtvaardige man.

Kijk naar Simson. Kijk, God kan alleen gebruiken wat u aan Hem overgeeft. Simson was een grote sterke man; hij had heel wat kracht. Simson gaf zijn kracht over aan God, maar hij wilde zijn hart niet geven. Hij gaf zijn hart aan Delila. Zie? En zo is het met de mensen vandaag. O broeder, zij zullen ernaar streven schulden af te betalen en dergelijke dingen en een grotere denominatie te bouwen, enzovoort, maar als het erop aankomt hun hart te geven, dat willen zij niet. Dat is juist.

Petrus had een zwaard. Hij trok dat zwaard, zou de oren van de hogepriester eraf slaan en dergelijke, en hij deed het. Maar toen het aankwam op ware christelijke moed, toen had hij het niet. Hij deinsde terug en verloochende Hem. Klopt dat? Hij kon het oor van de hogepriester afslaan met zijn zwaard, zeker, hij wist hoe hij het moest hanteren. Maar toen het kwam tot de druk en de tijd om te staan op Gods Woord, toen had hij de moed niet en ontkende zelfs dat hij Jezus kende.

Zo staan we er vandaag voor. Wij hebben de moed om gebouwen te bouwen en er miljoenen dollars in te steken. Wij hebben de moed om pijporgels te plaatsen en pluche stoelen, en van alles, en uit te gaan om van plaats tot plaats volgelingen te maken, en te maken dat de Methodist naar de Baptist komt, enzovoort, en omgekeerd. Maar als het op christelijke moed aankomt om het Woord te aanvaarden en de Boodschap van God en daarop te staan, dan blijven er weinig over.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)