22 november

Dag 346

Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben; En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.

Nadat de haan drie keer had gekraaid en Petrus opkeek naar het gelaat van de Here Jezus, begon hij over zijn gedrag na te denken, en wat hij onze Here had aangedaan. En de profetie en het Wood des Heren kwamen tot hem, want hij wist wat God had gezegd. Diezelfde God Die het hem vertelde, heeft ons verteld wat wij moeten doen. Wat gebeurde er toen hij nadacht over hoe hij Jezus had behandeld en hoe hij Hem had ontkend tegenover de klassieke mensen, en hoe hij had geprobeerd er een van de wereld te zijn, en had geprobeerd te handelen als de rest van hen? Terwijl hij daar over nadacht, dreef het hem de duisternis in om bitter te wenen.

Ik geloof dat het nu de tijd is van het kraaien van de haan voor de gemeente van de levende God, om alleen te zijn met God en met bittere tranen te wenen, en te zeggen: “God, wees mij genadig.” Zonder twijfel zijn hier vanavond mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die datzelfde nodig hebben; wij allen hebben het nodig: alleen zijn met God. Laten we over onszelf nadenken, onze schreden wenden naar Zijn getuigenis.

Ja, het was Judas die bij de hogepriester stond om zijn geld in ontvangst te nemen voor het verraden van de Here Jezus. Ik zou het beslist verschrikkelijk vinden om zijn plaats in te nemen. Maar er zijn vanavond in Chicago mannen die schuldiger zijn dan Judas Iskariot. Hij nam wat steekpenningen aan.

Veel mannen hebben een salaris en een Cadillac en grote huizen aangenomen in ruil voor de principes van God. Ze schamen zich voor de doop van de Heilige Geest. Ze schamen zich voor de beweging van Gods Heilige Geest. Ze zijn te klassiek. Daardoor voegen ze zich bij de kerk. Ze doen dat omdat ze bang zijn voor de nieuwe geboorte.

Ik zeg dit in een gemengd gehoor, maar ik wil dat u mij begrijpt als uw broeder. Wanneer een baby wordt geboren, of het nu op de vloer is, of op een strozak, of in een versierde ziekenhuiskamer, het is een rommel hoe u het ook bekijkt. Maar het brengt leven. Dat is wat de nieuwe geboorte is. Het is een rommel, maar het brengt leven. Het brengt eeuwig leven. Amen. Het brengt leven. Leven; het kan me niet schelen op welk niveau het is, ik wil dat leven hebben, omdat we eeuwig zullen leven.

Mensen voegen zich bij kerken om dat uit de weg te gaan; ze verkopen hun geboorterechten zoals Judas deed. En hij hoorde het rinkelen van dat zilver zoals het in zijn handen rinkelde, en hij riep: “Ik heb onschuldig bloed verraden.” Ik wil niet zoiets tussen mij en de Here hebben instaan aan het einde van de weg. Ik vertrouw erop u ook niet.

“Ik heb onschuldig bloed verraden.” En hij nam de korte weg. Hij pakte een touw en ging heen en verhing zich. Wanneer u aan uw verleden denkt, zal het u òf naar God toe drijven òf u bij God vandaan drijven.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Zoals ik overdacht op mijn weg   10 juni 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)