29 januari

Dag 48

Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galiléa, waar Hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Kapernaüm. Deze, gehoord hebbende, dat Jezus uit Judéa in Galiléa kwam, ging tot Hem, en bad Hem, dat Hij afkwame, en zijn zoon gezond maakte; want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet, en boodschapten, zeggende: Uw kind leeft! Zo vraagde hij dan van hen de ure, in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: Gisteren te zeven ure verliet hem de koorts. De vader bekende dan, dat het in dezelve ure was, in dewelke Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde zelf, en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als Hij uit Judéa in Galiléa gekomen was.
Dienstknechten komen met het goede nieuws "Uw kind leeft!".

Merk nu op: “Toen hij hoorde...” Let op dat derde vers daar in het zevenenveertigste vers. “Toen hij hoorde dat Jezus was teruggekomen in het land,” waar Hij een wonder had gedaan, “kwam hij naar Hem toe voor zijn zoon, want zijn zoon lag op sterven.”

Begrijpt u het? Hij wist dat Hij het kon doen, want Hij had daar reeds een wonder verricht. Wel, als Hij één wonder verrichtte, wat veroorzaakte dat de hoveling geloofde dat Zijn Woord zijn zoon zou genezen, waarom kunnen wij niet geloven als Hij honderden wonderen hier voor ons verricht? Ziet u wat ik bedoel?

Merk op. Hoeveel waren die morgen hier toen die vrouw daar stierf in de [gebedsrij]. Deze mevrouw Hattie Waldrop; is die dame hier, is mevrouw Hattie hier binnen vanavond? Mevrouw Waldrop? Wel, hier is ze, precies hier. Die stierf hier met kanker in haar hart, dikke darm en lever. Ze leeft nu, is het niet? My, behoorlijk zelfs, is het niet, zuster? Daar hebt u het. Haar dokter heeft de röntgenfoto’s hier, enzovoort.

Nu, hier zijn we vanavond weer teruggekomen in dezelfde stad waar de dame die hier dood lag met kanker weer levend is vanavond. En dit is het tweede wonder. Ziet u? O my, het tweede. Het zijn tientallen bovenop tientallen die zijn verricht. Is dat waar?

Nu, merk op. De hoveling kon zijn zoon niet brengen. Maar hij kwam eenvoudig naar Hem toe. En hij zei: “Nu, komt U mee en bid voor mijn zoon.” Nu, merk op, geloof komt door horen. Hij hoorde dat Hij dit had gedaan.

Nu, hoeveel hebben er gehoord dat Jezus hier in de laatste samenkomst genas? Laat uw hand zien. Hoeveel weten dat Hij hier in de laatste samenkomst genas? Nu, hier is het bewijs ervan. Hoeveel zijn er hier in de laatste dienst genezen, laat ons uw hand zien? Nu, daar hebt u het. Nu, u kunt dat niet ontkennen. Welnu, als één wonder dat in Kana was gedaan veroorzaakte dat een man kwam en in Christus geloofde, hoeveel meer behoorden er vanavond in Arizona te komen (is dat juist?) en te geloven, want kijk hoeveel meer er zijn genezen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De engel van God   4 maart 1948

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)