13 februari

Dag 63

En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.

Als u uw voorganger zou vragen te komen en hij kwam niet om voor u te bidden als u ziek was, wel, dan zou u zeggen: “Die oude huichelaar, ik ga ergens anders heen en voeg me bij de kerk van Jones of van iemand anders.” Dat is de reden dat uw herder niets voor u kan doen. U moet geloof in hem hebben en erop vertrouwen dat hij een man van God is en weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Dat is juist. Nu, uw voorganger heeft mij niet verteld dit tegen u te zeggen.

Maar ik weet dit: u moet vertrouwen hebben in de man waarmee u handelt, anders zal het u geen enkel nut doen om met hem te handelen. Dat is waar. U moet uw voorganger geloven. Als hij een goede, door God geredde man is die het Evangelie predikt, sta dan achter hem met alles wat u hebt. Als hij dat niet is, ga dan ergens heen waar ze dat wel doen. Dat is juist. Nu, dat maakt schoon schip voor beide kanten. Nu, onthoud dit. Als hij het Evangelie predikt, blijf bij hem, help hem, omdat hij een man is door God gezonden, door God verordineerd om uw ziel te voeden.

En nu, toen zij iemand stuurden om Jezus te halen, ging Hij verder. Ik geloof dat Jezus toen wist wat er zou gaan gebeuren. Wel, als u kijkt naar het geval waar Hij het badwater van Bethesda passeerde, kijk daar eens, daar lag een grote menigte mensen.

Wanneer de Bijbel spreekt van een grote menigte, dan betekent dat waarschijnlijk tenminste tienduizenden lammen, kreupelen, blinden, verschrompelden, kreupelen, stommen, die wachtten op de beweging van het water, want God zond op bepaalde tijden een engel naar beneden. Is dat waar? Dan kwam genezing door de engel, is het niet? Het was niet het water maar de engel. Wat als het water had gezegd: “Wat een geweldig water ben ik.” Nee, het was het water niet, het was de engel. Want wanneer de engel was weggegaan, was het gewoon water (is dat juist?), gewoon water.

En Jezus passeerde deze badplaats en zag die grote menigte en Hij genas één man. Hij was niet kreupel, hij had gedurende achtendertig jaar een zwakheid. En Hij genas hem en hij wandelde weg en Hij liet ieder van die kreupelen die daar lagen achter. Is dat waar? Johannes, het vijfde hoofdstuk. Het scheen dat Zijn medegevoelende hart naar hen uit zou gaan en hen allen zou genezen. Waarschijnlijk had Hij dat ook gewild.

Maar let op het negentiende vers van hetzelfde hoofdstuk toen de Joden Hem vragen stelden. Hij zei: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, de Zoon kan niets doen uit Zichzelf, dan wat Hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon.” Is dat waar? God moest het Hem eerst laten zien. Daarom zei Hij niet dat Hij een Goddelijke genezer was. Hij wachtte tot God Hem een visioen toonde van wat er zou gaan gebeuren, daarna ging Hij het doen.

Is dat niet precies dezelfde manier als waarop Hij vandaag werkt? Wat God zegt, op die manier zal het gaan zijn. Maar je kunt niets zeggen voordat God het eerst zegt. Ik hoorde iemand zeggen: “O, dat is hocus-pocus.” Als u denkt dat dit hocus-pocus is, wat denkt u dan van Jezus Christus? Zo is het. Hij zei: “De Zoon kan niets doen uit Zichzelf, dan wat Hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon desgelijks.” Hij moest op God wachten om het Hem te tonen en daarna ging Hij het doen. Wel, Hij deed niets tenzij God het Hem eerst toonde.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dit?   16 juli 1950

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)